Àrea de comprensió verbal

Àrea de raonament verbal

Àrea de lectura

Àrea d'ortofonia i logopedia

Àrea de fluidesa verbal

Àrea de l'escriptura

 


Aquests són alguns dels objectius que es volen aconseguir en el treball logopèdic de reeducació del llenguatge.


AREA DE COMPRENSIÓ VERBAL

Objectiu general : assimilar el llenguatge i utilitzar-lo de forma comprensiva.

Objectius específics :
- Discriminar el seu nom i el de les persones properes a ella.
- Entendre ordres.
- Reconèixer objectes pel seu nom: reals, en un dibuix.
- Assignar noms a objectes : reals, dibuixats.
- Definir paraules: pel seu ús, per les seves característiques concretes o abstractes.
- Formar famílies de paraules per criteris comprensibles.
- Dir sinònims i antònims.
- Explicar el significat de frases.
- Resumir el significat d'una explicació o text.

AREA DEL RAONAMENT VERBAL

Objectiu general: Captar relacions i idees en el llenguatge i expressar-les en l'ús del mateix.

Objectius específics:
- Trobar relacions d'igualtat entre dos o més paraules.
- Trobar relacions de semblança entre dos o més paraules.
- Trobar relacions de diferencies entre dos o més paraules.
- Trobar absurds en expressions verbals.
- Treure conclusions lògiques davant enunciats verbals.
- Distingir el fonamental del secundari en un relat o tema.


AREA DE LECTURA

Objectiu general: Llegir correctament de forma mecànica i comprensiva.

- Llegir mitjançant la interpretació de dibuixos i signes.
- Discriminar vocals.
- Discriminar consonants.
- Llegir de forma comprensiva paraules usuals.
- Llegir sil.labes inverses.
- Llegir frases amb paraules de sil.labes directes i inverses.
- Llegir sil.labes directes dobles.
- Llegir sil.labes de doble grafia.
- Llegir frases de forma enllaçada i comprensiva.
- Respectar els signes de puntuació.
- Llegir comprensivament un text.

ÀREA D'ORTOFONIA I LOGOPÈDIA

Objectiu general: Expressar-se verbalment de forma correcta: articulació, ritme, veu,…

Objectius específics:
- realitzar adequadament la respiració.
- Relaxar els distints membres del cos.
- Realitzar exercicis de bufar.
- Dominar les coordinacions del diversos òrgans fonadors: mandíbules, llengua, llavis i altres òrgans.
- Emetre correctament els sons vocàlics.
- Articular correctament totes les consonants en síl·labes directes.
- Articular correctament les síl·labes inverses.
- Articular correctament les síl·labes directes dobles ("sinfones")
- Articular de forma fluïda paraules i frases.

ÀREA DE FLUIDESA VERBAL

Objectiu general: Usar amb fluïdesa el llenguatge.

Objectius específics:
- Utilitzar frases en el seu llenguatge.
- Formar frases amb paraules donades.
- Inventar frases.
- Descriure verbalment escenes reals i/o expressades en dibuixos.
- Formar famílies de paraules per diversos criteris.
- Contar històries.
- Mantenir converses.
- Expressar verbalment pensaments, idees, sentiments propis.


ÀREA DE L'ESCRIPTURA

Objectiu general: Escriure correctament i usar l'escriptura com a mitjà de comunicació.

Objectius específics:
- Expressar petites històries i idees per mitja de dibuixos i signes.
- Escriure les vocals.
- Escriure sil.labes directes amb cada una de les consonants.
- Escriure paraules amb síl·labes directes.
- Escriure síl·labes inverses.
- Escriure síl·labes directes dobles.
- Escriure lletres i síl·labes de doble grafia.
- Usar les majúscules d'acord amb les normes ortogràfiques.
- Escriure frases.
- Realitzar composicions escrites.
- Complir les normes d'ortografia.
- Tenir en compte els signes de puntuació.


inici