PROBLEMES COMUNICATIUS

PROBLEMES DE PARLA
PROBLEMES DE LLENGUATGE

-Problemes greus de comunicació

-Mutisme selectiu

-disfemia

-dislàlia

-disglòssia

-retard de parla

-disfonia

-afonia

-Afàsia

-Disfàsia

-Disartria

-Hipoacusia

-Dislèxia

-Retard en el llenguatge

 

-Concepte retard-trastorn

 

   

 

-Equip diagnosticador

 

 

 

Concepte retard -trastorn


Cal diferenciar el retard del trastorn del llenguatge o de la parla.

  1. Exploració de l'alumne: determinar el nivell mental, la lateralitat, l'estructuració espai-temps i la direcció dels grafismes.
  2. Diagnòstic del trastorn: amb totes les dades exploratòries i amb una anamnesi on es recolliran les informacions que ens puguin donar els pares relatives al desenvolupament de l'embaràs, el part, malalties patides pel nen, traumatismes, problemes en el seu desenvolupament emocional psicològic, etc. Es farà un diagnòstic del tipus de trastorn que pateix el nen. S'ha de tenir en compte que aquest diagnòstic té un valor temporal, per la variabilitat evolutiva del CI, per la circumstància al que l'alteració sigui evolutiva, o perquè el mateix diagnòstic sigui només una disfressa d'un trastorn més profund que pugui aparèixer més tard.

Per "retard de parla" entenem les dificultats que alguns nens presenten en el seu sistema fonològic, sent el seu desenvolupament morfosintàctic i semàntic ajustat a l'esperat per a la seva edat. No es tracta en aquest cas dels errors de parla pròpia de les dislàlies sinó d'una problemàtica més global del sistema fonològic.

La disfonia es pot definir a grans trets, com una alteració d'un o més paràmetres acústics de la veu: intensitat, altura o to, timbre, durada. En el nen com en l'adult el trastorn pot deure's a una alteració de la laringe o bé a una disfunció entre els diferents òrgans i aparells que intervenes en la fonació.

 

inici