Apunts Jota'O

Material de suport de l'assignatura de filosofia per alumnes de primer i segon de batxillerat

 

Índex
Tornar
Sociologia i ciències socials
Naixement i evolució
Globalització

 

SOCIOLOGIA I CIÈNCIES SOCIALS

1. Una aproximació al que entenem
 per sociologia
(presentació powerpoint)

 

 2. Breu història de la Sociologia

3. Metodologia de treball.
3 bis. El procés d'investigació
metodologia de treball (powerpoint)

(FILOÈTICA http://www.xtec.net/~asarsane/temes.htm)

4. Activitats

 

1. Una aproximació al que entenem per sociologia

Introducció

A molts estudiants els desconcerta la varietat d'enfocaments que es troben el primer cop que afronten l'estudi de la sociologia. La sociologia mai no ha estat una disciplina amb un corpus d'idees la validesa del qual siqui acceptada per tothom. Sovint, els sociòlegs es barallen entre ells en plantejar com han d'abordar-se el comportament humà i quina és la millor manera d'interpretar els resultats de les investigacions. ¿Per què passa això? La resposta està clarament relacionada amb la pròpia naturalesa d'aquesta disciplina. La sociologia té que veure amb la nostra pròpia vida i el nostre propi comportament, de manera que estudiar-nos a nosaltres mateixos és l'empresa més complexa i difícil que podem emprendre.

Un dels objectius de la sociologia és penetrar per sota del nivell superficial de la comprensió de la vida ordinària. Els bons treballs d'investigació haurien d'ajudar-nos a comprendre la nostra vida social d'una manera nova. Haurien de sorprendre'ns tant en les preguntes que plantegen com en les conclusions que obtenen. Els temes dels que s'ocupen els sociòlegs, tant en la seva formulació teòrica com en les seves investigacions, solen ser similars als que preocupen a la resta de les persones. Però els resultats d'aquestes investigacions xocan sovint amb el que considerem el sentit comú.

¿En quines circumstàncies viuen les minories ètniques o sexuals? ¿Com és possible que hi hagi fam a un nivell massiu en un món que és més ric que mai? ¿Quins efectes tindrà el creixent ús d'Internet en les nostres vides? La família com institució, ¿està començant a desintegrar-se? Els sociòlegs tracten de respondre a aquests i a molts d'altres problemes. Les seves conclusions no són de cap manera concloents. No obstant això, l'objectiu de tota teorització i investigació sociològica és apartar-se de la forma especulativa d'abordar aquestes qüestions que acostuma a tenir qualsevol persona. El bon treball sociològic intente plantejar les preguntes amb la major precisió possible i tracta de trobar proves objectives abans d'arribar a una conclusió. Per assolir aquesta fita hem de conèixer quins són els mètodes d'investigació més útils per a cada estudi i quina és la millor manera d'analitzar els resultats.


Una aproximació

És una de les anomenades “ciències socials”. Tots els que la practiquen li concedeixen un caràcter científic. Hom pot dir que avui això és un dels aspectes més irrellevants. Aquestes qüestions es plantegen precisament quan una disciplina ha de delimitar el seu camp específic.

També és veritat que cada escola en dóna una definició diferent. Uns la defineixen com, l’estudi de les societats humanes en general. Altres, l’estudi dels agrupaments socials i dels fenòmens socials. Uns insisteixen en els problemes i les qüestions socials, altres estudien els costums, els hàbits i les relacions interpersonals.

Salvador Giner en el seu manual introductori sobre la Sociologia proposa aquesta definició:
“De manera general podríem dir, que la sociologia és una ciència de l’observació que estudia el conjunt dels fenòmens, de les estructures, de les institucions, i dels comportaments que es manifesten pel fet que els homes visquin en societat. El seu objectiu és l’ésser humà en tant que animal social. Com a ciència pretén aconseguir sistemes d’explicació i d’interpretació de la realitat social. Però totes aquestes aproximacions són també pròpies de les altres ciències socials”.

Així l’
economia, investiga el processos de producció, distribució, i consum de béns i serveis en virtut dels que una comunitat cobreix les seves necessitats.

La
història descriu l’evolució i les transformacions de la societat en el temps.

La
ciència política, analitza la distribució, els canvis i els conflictes del poder.

El que diferencia la sociologia d’aquestes altres ciències de la societat, és el fet que la sociologia investiga l’estructura, els processos i la naturalesa de la societat humana en general. (GINER, 1969. 9-10).

Quan un economista investiga el desenvolupament del capitalisme en una societat determinada, concentra la seva atenció sobre alguns aspectes dels processos de producció: la formació de capital, el repartiment dels beneficis, les fluctuacions dels salaris ... Si és el sociòleg qui estudia el mateix tema no es fixarà en aquests aspectes, sinó que observarà quins són els sectors socials que posen en marxa el tipus d’economia que anomenem capitalista, com es distribueix el treball entre els diferents integrants del procés, quins conflictes laborals es produeixen en el seu si, quins factors culturals entren en joc ...

Podrem parlar d’una sociologia política, religiosa, urbana, rural, de l’educació, del dret... Però la sociologia sempre
interrelaciona fenòmens que pertanyen a diferents nivells de la vida social. La sociologia intenta establir les connexions pertinents entre els fenòmens polítics i els religiosos, els econòmics i els bèl·lics, els artístics i els ètics.

Exemple: La tassa de cafè: (Anthony Giddens)

1. Podríem assenyalar que el cafè no és només una beguda, car té un valor simbòlic com a part d’unes activitats socials quotidianes. Sovint, el ritual al que va unit al prendre cafè és molt més important que l’acte en si mateix. Per a molts occidentals, la tassa de cafè a primera hora del matí ocupa el centre d’una rutina personal. És un primer pas essencial per poder començar el dia amb bon peu. El cafè del matí acostuma anar seguit, en d’altres moments del dia, per altres cafès amb d’altra gent, i així es converteix en un ritus social. Dues persones que se citen per prendre’s un cafè probablement tenen més interès en trobar-se i fer-la petar que en allò que van a beure. La beguda i el menjar donen lloc en totes les societats a oportunitats per a la interacció social i a l’execució de rituals, i aquests rituals constitueixen un interessantíssim objecte d’estudi sociològic.

2. També el cafè és una droga que conté cafeïna, la qual té un efecte estimulant en el cervell. Molta gent la pren per tenir aquest “impuls addicional” que proporciona. Les jornades de treball prolongades i l’estudi fins altes hores de la nit es fan tolerables amb estones breus per prendre’s un cafè. Beure aquesta substància és una activitat que crea hàbit, però en la cultura occidental la majoria de les persones no considera que els addictes al cafè consumeixin droga. Com l’alcohol, el cafè és una droga acceptada socialment, mentre que la marihuana, per exemple no ho és. Tanmateix, hi ha cultures que toleren el consum de marihuana, i fins i tot el de cocaïna, però veuen malament la ingesta de cafè i l’alcohol. Als sociòlegs els interessa saber per què existeixen aquests contrastos.

3. Cal afegir, a més a més, que un individu, en beure una tassa de cafè, forma part d’una sèrie extremadament complicada de relacions socials i econòmiques que s’estenen arreu del món. El cafè és un producte que vincula a persones d’alguns dels països més rics de la terra amb els de les zones més empobrides del planeta: es consumeix en grans quantitats als països opulents, però creix sobretot als països pobres. A banda del petroli, el cafè és la mercaderia més valuosa del comerç internacional; per a molts països és la font principal de divises estrangeres. Els processos de producció, transport i distribució d’aquesta substància requereixen transaccions continuades entre persones que es troben a milers de kilòmetres de qui la consumeix. L’estudi d’aquestes transaccions globals constitueix una tasca important per a la sociologia, atès que molts aspectes de les nostres vides avui dia es veuen afectats per comunicacions i influències socials que tenen lloc a escala mundial.

4. Però al mateix temps, l’acte de beure una tassa de cafè suposa que anteriorment s’ha produït un procés e desenvolupament social i econòmic. Juntament amb d’altres components de la dieta occidental ara habituals (com ara el té, els plàtans, les patates i el sucre blanc), el consum de cafè començà a estendre’s a finals del segle XIX i, per bé que es va originar a l’Orient Mitjà, la demanda massiva d’aquest producte data del període de l’expansió colonial occidental de fa aproximadament dos segles. Actualment, gairebé tot el cafè que es beu als països occidentals prové d’àrees (Sudamèrica i Àfrica) que foren colonitzats pels europeus. .Per tant, el cafè no és en absolut un component “natural” de la dieta occidental. El llegat colonial ha tingut, doncs, un enorme impacte en el desenvolupament del comerç mundial del cafè.

5. I un aspecte més a tenir en compte el constitueix el fet que el cafè és un producte situat en el centre dels debats que en l’actualitat s’ocupen de la globalització, el comerç internacional, els drets humans i la destrucció del medi ambient. En augmentar la popularitat del cafè, aquest s’ha vist “etiquetat” i polititzat: les decisions que prenen els consumidors pel que fa al tipus de cafè que prenen i on el compren s’ha convertir en opcions vitals. Els individus poden optar per beure únicament cafè orgànic, cafè descafeïnat de forma natural o cafè obtingut mitjançant un “comerç just” (en el que es paga el preu total del mercat als petits productors dels països en vies de desenvolupament). Poden optar per consumir-lo en cafeteries “independents”, en comptes de “ en grans cadenes” d’establiments. Els consumidors de cafè poden decidir boicotejar certs països en els que el respecte pels drets humans o la protecció del medi ambient són escassos. Als sociòlegs els interessa comprendre com la globalització augmenta la consciència que tenen les persones de l’existència de certs problemes a racons llunyans del planeta i com els duu a actuar en conseqüència dins la seva pròpia vida.
 

Què fa que els individus es mantinguin cohesionats, malgrat les seves relacions tinguin un caràcter conflictiu?

Si la nostra vida és un reflex de les experiències viscudes en societat, podem dir que la sociologia s'ocupa d'estudiar la societat humana, és a dir, l'ésser humà en tant que s'associa, s'agrupa i crea institucions socials.

Les preguntes bàsiques per les que s'interessa la sociologia són les següents:
- Què fa que els individus es mantinguin cohesionats, malgrat les seves relacions tinguin un caràcter conflictiu?
- Quins són els mecanismes de cohesió, per mitjà dels quals els individus donen sentit a les seves experiències socials?
- Quins fonaments no racionals (emocionals, de confiança, de pertinença, de solidaritat...) expliquen la capacitat per viure de manera organitzada en societat?
- De quins mecanismes disposa la societat per regular el comportament dels individus (valors, normes, lleis...)?

 

2. Breu història de la Sociologia

La paraula Sociologia es compon d'un element procedent del llatí (
societas, socius ) i d'un altre d'origen grec ( logos ) : ciència o estudi de la societat. Apareix com a disciplina, amb caràcter propi, a principis del s.XIX i és utilitzada per primer cop per A.Comte (1824). Però els seus antecedents, com a ciència social que té per objecte l'estudi racional i crític de la societat humana, es troben en la Política
d'
Aristòtil (s.IV aC), en El Príncep i els Discursos de Maquiavel (s. XVI) i fou en el període de la Illustració (s. XVIII) que hom en formulà la necessitat.

Montesquieu, Adam Ferguson, el baró d'Holbach ); sobretot a partir del triomf de les revolucions burgeses (1789). Aleshores s'elaboraren els primers programes socials, ja sigui per part de pensadors revolucionaris, com Condorcet, socialistes com Saint-Simon, positivistes com A.Comte, conservadors com J.de Maistre, L.G.A. Bonald.

És a partir del segle XIX quan s'elabora un mètode d'estudi de la realitat social, de tipus empíric o positiu (seguint la terminologia d'A.Comte). És aleshores quan la Sociologia es converteix en una ciència positiva, que utilitza un mètode experimental. En el seu llibre Curs de filosofia positiva (1834) A.Comte defineix la sociologia com :

"ciència complementària de la filosofia natural que estudia les lleis suposades com a fonamentals dels fenòmens socials". "Així s'arriba gradualment, a descobrir l'invariable jerarquia, a la vegada històrica i dogmàtica, de la mateixa manera científica i lògica, de les sis ciències fonamentals : la matemàtica, l'astronomia, la física, la química , la biologia i la sociologia, la primera d'elles constitueix el punt de partida exclusiu i l'última l'únic fi essencial." A. Comte

Al principi, alguns sociòlegs, com
K.Marx (1818-1883), fins i tot evitaren l'ús de la paraula, perquè hom no confongués llurs posicions amb les dels positivistes, però amb el temps aquesta actitud fou superada arreu. Aquesta actitud estava provocada pels estudis sociològics duts a terme per A.Comte (1798-1857) i H.Spencer (1820-1903) (més de caràcter evolucionista), que eren molt generals i
estaven àmpliament marcats de positivisme, evolucionisme i confiança cega en el progrés, és a dir, d'optimisme historicista. Poc a poc altres sociòlegs, més preocupats per escatir la natura de la gran transformació del món produïda pel capitalisme i la industrialització, s'enfrontaren a problemes aïllats. Com a exemples : F.Tönnies (1855-1936) estudia els efectes del capitalisme en la societat ;
E.Durkheim (1858-1917) sobre la divisió del treball social ; M.Weber ( 1864- 1920 ) tracta els processos de burocratització ); G.Simmel (1858-1918) es preocupa per la mentalitat metropolitana i l'individualisme .

Acabada la Primera Guerra Mundial la Sociologia entra en una fase expansiva. Tenim com a exemples l'Institut d'Investigació Social
(1923) a Frankfurt (Escola de Frankfurt : T.Adorno, M.Horkheimer, J.Habermas, H. Marcuse... ) , que representava a la sociologia marxista moderna duent a terme una reflexió crítica sobre el funcionament de la societat industrial. Aquesta crítica no agradà gens als
dirigents nazis que perseguiren als seus membres i clausuraren l'Institut fins a la seva reobertura els anys 50. Tot i aquesta natura crítica, la sociologia no és immune a les temptacions ideològiques, com les de
Talcott Parsons (1902-1975) , de cercar una evident justificació del sistema social en què es viu.


3. Metodologia de treball

La metodologia és l'estudi sistemàtic dels mètodes emprats per una ciència en la seva investigació de la realitat. Un mètode és un procés de recerca. En la Sociologia, així com en les ciències humanes i socials, no hi ha un únic mètode. Anem, doncs, a analitzar quins són aquests mètodes i què aporten a l'estudi sociològic.

Mètodes empíricoanalítics

Aquests mètodes poden ser de dos tipus :
quantitatius i qualitatius.
Els mètodes quantitatius : Pretenen explicar un fenomen determinat, a partir del coneixement de les seves causes i utilitzen la matemàtica com a ciència auxiliar. Tots ells comparteixen el fet de tenir com a objectes d'observació els individus, els
grups, les institucions o la societat sencera. Els més importants són :
-enquestes : consisteixen a recollir informacions, per mitjà d'un qüestionari, de persones, a les quals es pregunta sobre un fenomen o
aspecte social determinat. Segons l'objectiu perseguit
poden ser descriptives, si es pretén retallar detalladament una població, o poden
voler
contrastar hipòtesis prèvies.

-El qüestionari presenta unes preguntes que poden ser obertes o tancades. Per passar l'enquesta cal una
-mostra : és el procediment gràcies al qual se selecciona un percentatge d'individus o casos a partir d'una població. La tria de les persones a les quals es passarà l'enquesta es pot fer de dues maneres :
a. Per quota : es divideix la població a partir d'unes característiques concretes, com per exemple : edat, sexe, professió...
b. Aleatòriament : es fa a l'atzar.
Un cop passada l'enquesta, disposem de moltes dades, però cal tenir en compte que són dades sense analitzar i sense interpretar. Cal, aleshores fer ús de l' · estadística : permet organitzar les dades recollides, per tal d'analitzarles i després inferir-ne les característiques de la població estudiada. Tot i que aquests mètodes són molt precisos cal tenir en compte les variables de la conducta individual i que els valors i les intencions no es poden quantificar. Per aquest motiu, cal complementar-los amb els mètodes qualitatius.

Els mètodes qualitatius : s'usen en l'estudi de casos concrets i no busquen la generalització. Es tracta d'entrevistes, històries de vida...
Entrevistes : consisteixen en una conversa entre dues persones : el que entrevista i l'entrevistada .Tenen com a finalitat obtenir alguna informació. Hi ha dues menes d'entrevistes : dirigides i no dirigides.
· Històries de vida : són entrevistes no dirigides que intenten captar experiències vitals que el nostre informant ha viscut al llarg de la seva vida. Pot plantejar alguns problemes, com ara la distorsió de la informació, provocada per la reserva de l'informant o per l'actitud de l'entrevistador.

Mètode hermenèutic

La paraula hermenèutica té el seu origen en la paraula grega
hermeneuo, el significat de la qual és interpretar i comprendre. Alguns sociòlegs van considerar que aquest era l'objectiu de la sociologia, comprendre les accions humanes i que aquestes no es podien explicar de manera causal com els fets de la naturalesa. El seu estudi, doncs, es dirigeix a la comprensió de les accions, és a dir, cap a l'intent de copsar el sentit de l'esdeveniment i això només es pot fer si ens adonem que la nostra consciència es troba condicionada per una dimensió històrica determinada i pel llenguatge que utilitzem.

Mètodes críticoracionals

Són els mètodes proposats per
l'Escola de Frankfurt a partir de la seva teoria crítica aplicada a la societat. El mètode experimental és insuficient per explicar els fenòmens socials i la seva comprensió interna tampoc permet interpretar-los de manera satisfactòria. El que cal és criticar els fenòmens socials, si volem una societat més lliure, més racional i més justa. La teoria crítica vol aconseguir que els
productes del progrés tècnic i científic serveixin per alliberar l'individu.

Els pensadors de l'Escola de Frankfurt critiquen l'
ús instrumental de la raó per part del capitalisme, perquè només es busquen els mitjans adequats per aconseguir els fins proposats sense tenir en compte les conseqüències. Davant de la racionalitat instrumental proposen una racionalitat crítica que respongui als interessos pràctics vitals i no es dediqui simplement a transformar la realitat per interessos particulars. A més, aquesta racionalitat crítica és emancipadora, perquè permet alliberar-se de les cadenes que oprimeixen a l'humà, mitjançant la pròpia capacitat racional per autoreflexionar críticament sobre les condicions de vida i de coneixement.

Com pregunta un sociòleg

Pregunta factual ¿Què va succeir? Des dels anys 80 les noies han assolit millors qualificacions que els nois als col·legis
 
Pregunta comparativa ¿Ha succeït a altres indrets? ¿Fou aquest un fenomen mundial, o només ha succeït a Espanya, o només a certes regions d'aquest país?
 
Pregunta progressiva ¿S'ha anat succeint des de fa temps? Al llarg del temps, ¿quines han estat les pautes d'èxit escolar de les noies?
Pregunta teòrica ¿Quin és el rerefons d'aquest fenomen? ¿Per què els resultats de les noies són millors ara? ¿Quins factors cal tenir en compte per tal d'explicar aquest canvi?

Molts dels temes que es plantegen els sociòlegs en les seves investigacions tenen a veure amb PREGUNTES FACTUALS. Per exemple, ¿quins seguidors tenen més tendència a delinquir, els seguidors d’equips de bàsquet o els de futbol? Per poder respondre a aquest tipus de preguntes factuals es precisa molta investigació.

Sovint els sociòlegs utilitzen PREGUNTES COMPARATIVES, que relacionen un context social amb un altre o que contrasten exemples presos en societats diferents. Per exemple, hi ha diferències notables entre els sistemes socials i legals de Gran Bretanya i els dels Estats Units. Una típica pregunta comparativa seria: ¿com varien les pautes de comportament criminal i l’aplicació de la llei en aquests dos països?

En Sociologia no només ens hem d’ocupar de les societats actuals, tot relacionant-les unes amb d’altres, sinó que també és precís comparar el seu present i el seu passat. Quan aquesta és la pretensió, es diu que estem emprant PREGUNTES PROGRESSIVES. Per entendre la naturalesa del món contemporani cal mirar les formes de societat anteriors i analitzar la direcció principal que han pres els processos de canvi. Així podrem investigar, per exemple, de quina manera s’originaren les presons i com són en l’actualitat.

La investigació dels fets, és a dir, allò que anomenem investigació empírica, s’ocupa de COM PASSEN LES COSES. Tanmateix, la sociologia no tan sols consisteix en recopilar dades i fets, independentment de si són o semblen ser importants i interessants. Sempre cal interpretar allò que signifiquen, i per tal de fer-ho hem d’aprendre a plantejar PREGUNTES TEÒRIQUES. Hi ha molts sociòlegs que treballen principalment amb preguntes empíriques, però el seu treball no serà molt revelador si la seva investigació no està guiada per un cert coneixement teòric.


L’ADOPCIÓ D’UN ENFOCAMENT CIENTÍFIC

Ciència és la utilització de mètodes sistemàtics d’investigació empírica, anàlisi de dades, elaboració teòrica i valoració lògica d’arguments per tal de desenvolupar un cos de coneixement sobre una determinada matèria. Segons aquesta definició, la sociologia és una empresa científica que comporta l’aplicació de mètodes sistemàtics d’investigació empírica, l’anàlisi de dades i la valoració de teories segons les proves existents i amb un argument lògic.

Tanmateix, és diferent estudiar els éssers humans que observar els fenomen del món físic, i la sociologia no s’ha de considerar exactament com una de les ciències naturals. A diferència dels objectes de la naturalesa, les persones són éssers conscients que donen sentit i finalitat a allò que fan. Ni tan sols podem descriure la vida social amb exactitud. Per exemple, descriure una mort com a suïcidi suposa saber què és el que la persona en qüestió pretenia. El suïcidi només pot produir-se quan un individu tracta deliberadament d’autodestruir-se. Si una persona es posa accidentalment davant d’un cotxe i mor, no es pot dir que hagi comès un suïcidi.

El fet de que no podem estudiar els éssers humans exactament igual que estudiem els objectes de la naturalesa és, segons com, un avantatge per a la sociologia. Els sociòlegs es beneficien del fet de poder plantejar preguntes directament a aquells a qui estudien: altres éssers humans. No obstant això, aquesta situació crea dificultats amb les que no es troben els científics de la naturalesa, perquè les persones que saben que les seves activitats s’estan estudiant sovint no es comporten de la mateixa manera en que ho fan normalment. Quan els individus responen a qüestionaris, conscient o inconscientment poden donar una imatge de si mateixos que difereix de les seves activitats habituals. Poden fins i tot tractar d’”ajudar” a l’investigador/a, donant-li respostes que creuen que són les “adequades”.

El procés d’investigació

Fases que composen normalment el treball de l’investigador/a. Per tal d’avançar en aquest procés cal donar una sèrie de passos que condueixen des dels inicis de la investigació fins la publicació de les conclusions o la seva difusió pública en forma escrita.

Definició del problema que motiva la investigació.

Tota investigació parteix d’un problema, que pot consistir en un àrea desconeguda des del punt de vista dels fets: podem pretendre simplement millorar el nostre coneixement de certes institucions, processos socials o cultures. L’investigador/a tractarà de respondre a preguntes, com ara: ¿quina proporció de la població té fortes creences religioses?, ¿existeix actualment un vertader desinterès vers les grans qüestions polítiques?, ¿quin és el grau de desavantatge de la posició econòmica de la dona respecte a la de l’home?

Tanmateix, les millors investigacions sociològiques arranquen de problemes que són en si mateixos un enigma. En comptes de respondre simplement a “¿què està passant?”, la investigació ha de començar així: “¿per què els esdeveniments passen d’aquesta precisa manera?. Així, ens podríem preguntar: ¿per què s’estan transformant les pautes de les creences religioses?, ¿a què respon el canvi en el percentatge de persones que vota en els darrers anys?, ¿Per què la representació de les dones en els alts càrrecs és tan escassa?

Revisió de les dades

Un cop s’ha identificat el problema, el pas següent acostuma a ser la revisió de les dades existents sobre el tema. Pot ser que anteriors investigacions hagin aclarit el problema satisfactòriament. Si no és així, l’investigador/a necessitarà consultar tots els estudis existents relacionats amb l’assumpte i avaluar la seva utilitat: ¿Com van intentar resoldre l’enigma els investigadors anteriors?, ¿Quins aspectes del problema han deixar sense analitzar? Recolzar-se en les idees d’altres ajuda a l’investigador/a a clarificar les qüestions que puguin sorgir en un possible projecte, així com els mètodes més adequats per a la seva investigació.

Concreció del problema

En aquest tercer pas es produeix una formulació clara del problema de la investigació. Si ja existeix una bibliografia rellevant, l’investigador/a ja pot tenir una idea clara de com enfocar l’assumpte. Les intuïcions sobre la naturalesa d’aquest poden arribar a transformar-se en aquesta fase en una HIPÒTESI concreta, és a dir, en una suposició fonamentada sobre el que està succeint. Per tal que la investigació sigui efectiva, la hipòtesi s’ha de formular de tal manera que el material recopilat permeti la seva comprovació o refutació.

Desenvolupament de la investigació.

Quan decidim iniciar l’estudi poden sorgir dificultats pràctiques imprevistes. Aquest tipus de dificultats podria introduir un BIAIX en els resultats de l’estudi i donar una falsa interpretació. Per exemple, si la sociòloga està estudiant com s’han ajustat les grans empreses als programes d’igualtat d’oportunitats per a la dona, pot ser que les companyies que no ho hagin fet no vulguin ser estudiades. Per tant, les conclusions podrien tenir un BIAIX.. Un altre exemple, pot ser que el sociòleg orienti les respostes en determinat sentit (fent preguntes tendencioses en funció dels seus propis prejudicis). O també es pot donar el cas que l’entrevistat pugui eludir una pregunta que no vol respondre per raons diverses. En definitiva, resulta difícil, o bé impossible, eliminar el BIAIX DE L’OBSERVADOR.

Interpretació dels resultats.

Poques vegades resulta senzill predir les implicacions de les dades recollides i relacionar-les amb el problema inicial de la investigació. Encara que sigui possible que es trobi una resposta concreta per a les preguntes que es planteja l’investigador/a, nombroses investigacions finalitzen sense ser en absolut concloents.

Presentació de les conclusions

L’informe de la investigació, es publica normalment en forma d’article en una revista o en forma de llibre: explica la naturalesa de la investigació i tracta de justificar les conclusions que se’n deriven.

La intrusió de la realitat.

En la investigació sociològica real, poques vegades es distingeixes aquestes fases amb tanta claredat, i sempre es donen situacions en les que simplement “se surt del pas”. És igual que quan tractem de traduir una recepta  en un plat cuinat.

 

4. Activitats :

1. D'on prové el terme sociologia ?
2. Quan i per què es va començar a parlar de sociologia ?
3. Quins van ser els precursors i seguidors més importants ?
4. Busca informació d'algun dels sociòlegs més importants.
5. Defineix els següents conceptes :
· Societat , Positiu , Empíric , Mètode experimental


6. Llegeix el següent text i contesta les preguntes següents :
"
Comencemos por la sociología de la Ilustración. En el siglo XVIII, y particularmente en Francia, se produjo un cambio de mentalidad que inaugura la llamada época contemporánea y que consiste fundamentalmente en percibir al hombre como perfectible mediante el instrumento de la razón. Esto se opone a la concepción teológica del hombre como un ángel caído. Sobre ella habían construido su poder el Estado y la Iglesia. El pensamiento de la Ilustración se caracteriza por los siguientes tres pasos. Es un pensamiento crítico-negativo en sentido de ser demoledor de la situación social en la que se produce. Es una ideología racional-científica en cuanto a que cree en unas leyes naturales inamovibles que igual que en el mundo físico existen en el mundo social. Por último es un pensamiento utópico-práctico que utiliza imágenes de sociedades lejanas como China o la India, en realidad desconocidas, para presentar como antinomia a las sociedades occidentales de su tiempo."
Nuestra Sociedad. Introducción a la Sociología Ed. Vicens Vives

· Quin és el canvi de mentalitat que es produí a França el segle XVIII ?
· Què és el que caracteritza el pensament de la Illustració ?
· Fins a quin punt aquestes característiques van afavorir l'impuls de la Sociologia ?
· Existeixen unes lleis en la societat que permeten explicar-la ?

El problema de las encuestas

S. Cardús

Se ha de subrayar con fuerza cuáles son los límites de las encuestas, y cuáles son las ambigüedades a las cuales da lugar el hecho de identificar la sociología con la realización de encuestas.
En primer lugar, porque las encuestas proporcionan sencillamente un material poco o muy aprovechable, pero por ellas mismas no explican nada: porque hablan, para que hablen, para que expliquen algo, han de ser interpretadas, es decir, los resultados se han de situar en un marco de referencia teórico, han de ser contrastadas con unas hipótesis de trabajo previas, etc. Hacer encuestas no es hacer sociología: es, en el mejor de los casos, preparar el terreno para poder hacerla.
En segundo lugar, se ha de tener en cuenta que hay muchas clases de encuestas. Sin entrar en detalles técnicos que no aquí no es el caso, fijaos en la diferencia que hay entre incluir o no en un cuestionario unas preguntas que buscan datos objetivos ("¿qué año naciste?"), datos de comportamiento ("¿cuántas veces ha ido al cine los últimos quince días?", "¿qué votaste en las últimas elecciones?"), u opiniones ( "¿te gusta el cine?", "¿te consideras de derechas o de izquierdas?")
Es evidente que el grado de fiabilidad de las respuestas, y también la posibilidad de compararlas, de hacer sumas y de extraer porcentajes, es extraordinariamente diverso según los casos. De las fechas relativas a la edad se puede extraer una pirámide de edades, útil y fiable a pesar que esta todavía no nos diga gran cosa aparte de ofrecernos una descripción de una situación determinada en un momento concreto. De la frecuencia de idas al cine podemos obtener una cierta idea de un aspecto determinado del consumo cultural. Del porcentaje de personas que dicen que les gusta el cine no obtendremos nunca otra cosa que eso: comprobar cuántas personas dicen que les gusta el cine cuando lo preguntas, sin saber exactamente que quieren decir cuando dicen que les agrada el cine, y sin saber ni tan sólo aproximadamente si los que dicen que les gusta el cine quieren decir lo mismo cuando lo dicen.
CARDÚS, S. La mirada del sociòleg. Ed.Proa. Barcelona,1999.


1. Quines són, segons S. Cardús, els límits de les enquestes?
2. Comenta la frase: "Fer enquestes no és fer sociologia"
3. On resideix l'ojectivitat d'una enquesta segons l'autor?
4. Quins tipus d'enquestes hi ha ?
5. Posa un títol al text.


La tarea del sociólogo

B.J.Cohen

Luego de plantear un problema específico, el sociólogo debe hacer la búsqueda necesaria para resolver todo lo que otros sociólogos han investigado en ese campo. A través del examen cuidadoso de estas investigaciones previas, y el desarrollo de planteamientos anteriores, el sociólogo puede establecer una nueva hipótesis, un planteamiento que podrá ser confirmado o no por la prueba. El sociólogo entonces observa y analiza los datos y finalmente llega a conclusiones basadas en esas observaciones. Tales conclusiones, al igual que todas las conclusiones científicas, son tentativas, o sea, que deben estar abiertas a examen y escrutinio de los otros sociólogos para que, en caso de hallarlas contradictorias con descubrimientos o desarrollos posteriores, sean revisadas o reemplazadas.

B.J.Cohen. Introducción a la sociología. Ed. MacGraw-Hill. Bogotá, 1980, pág.11


1. ¿Per què el sociòleg ha de tenir en compte les investigacions prèvies sobre el tema que tracta d'estudiar?
2 ¿Per què les seves conclusions no són mai definitives?

 

Font: Grup de Treball de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona http://www.xtec.cat/~mcodina3/sociologia.htm
 

 

   

 

Per comentaris i suggeriments: joancampeny@yahoo.es