1. Noves possibilitats i noves preguntes

Com mai en tota la història de la humanitat, la ciència i el progrés tecnològic han obert als humans unes possibilitats d'actuació abans ni somniades. A mitjans segle XX, foren la fissió i, especialment, la fusió nuclears; a partir de la dècada dels setanta, la manipulació de les bases genètiques de la vida vegetal, animal i humana. A finals de segle i de mil·lenni, els humans (expressió algunes vegades traduïble per «empreses amb desmesurat afany de lucre») podem alterar el patrimoni genètic de les generacions futures interferint, d'una manera accelerada i imprevisible, en el lent procés evolutiu. Aquesta i altres possibilitats de l'actual progrés biotecnològic plantegen un conjunt de qüestions ètiques que formen part del que es coneix com Bioètica. Qüestions com:

 • «Quins són els fins últims de la recerca i manipulació genètica?»,
 • «Tenen dret els pares a crear el nen que han somniat tenir, assistits per tècnics de millorament genètic?»,
 • «Quan es pot dir que una vida no mereix ser viscuda?»,
 • «Qui està legitimat per prendre decisions sobre aquestes qüestions?».

La Bioètica és l'estudi interdisciplinari dels problemes ètics que sorgeixen en l'aplicació de la ciència i la tècnica als àmbits de la salut, la procreació, l'alimentació,... La paraula Bioètica, de bios i ethos, és un neologisme introduït per Potter en la seva pionera obra de 1971, Bioethics. Bridge to the future, on argumenta la necessitat d'unir biòlegs i especialistes en ètica a l'hora de preveure i resoldre problemes relacionats amb la qualitat de vida.

La sensibilitat creixent envers la Bioètica no s'ha de deslligar de la sensibilitat creixent envers l'ecologia. La Bioètica i l'Ecoètica, que estudia els problemes ètics derivats de l'ús i abús dels recursos naturals del planeta reclamant el dret a un medi ambient sa, no són sinó l'aplicació de l'ètica a un sol àmbit: el de la vida amenaçada. És per això que alguns autors com Adela Cortina parlen de macrobioètica, ètica ecològica o Ecoètica, que s'ocupa del conjunt de la vida, inclosa la vida de la Terra, i de microbioètica o Bioètica, que es centra en les repercussions ètiques de les biotecnologies.

planta.jpg - 11859,0 K


   

2. Primers documents

Certament, ha estat en les dècades últimes del segle XX quan la Bioètica ha entrat, impetuosament a escena; ara bé, és difícil no entreveure en el cèlebre Jurament d'Hipòcrates un esbós dels seus temes. Hipòcrates, el mestre de metges que va viure durant el segle V aC, va instituir un jurament segons el qual el metge proclamava, entre altres principis, respectar i només fer bé al pacient, evitar danys, tractar a tots els malalts de la millor manera possible, abstenir-se de corrupció, mantenir la confidencialitat. Uns principis ètics que no foren respectats pels metges nazis quan, sacrificant gran nombre de vides humanes, van practicar horribles experiments cercant una millora racial. La condemna d'aquestes pràctiques, expressada en el Codi de Nuremberg de 1947, constitueix un antecedent que adverteix dels perills i riscos de la ciència i la tècnica quan no els inspiren interessos nobles.

Tant el Codi de Nuremberg com la Declaració de Hèlsinki de l'Associació Mèdica Mundial, pronunciada per primera vegada el 1964 i actualitzada posteriorment, reconeixen i defensen dos principis:

 1. que no tot el tècnicament possible és moralment acceptable i

 2. que s'ha d'actuar sempre respectant la dignitat humana.

   

3. Principis de Bioètica

Un dels documents que més ha incidit a l'hora d'establir principis ètics clars per a l'orientació de la investigació biotecnològica és l'Informe Belmont. L'Informe, de 1978, fou el resultat de treball d'una comissió que creà el Congrés dels EUA: la «National Commision for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research». El filòsof de la ciència, Stephen Toulmin, n'era un dels seus membres. L'Informe destaca tres principis ètics bàsics.

Els tres principis de Bioètica:

 1. Principi d'autonomia o de respecte per les persones. Un principi que a més d'establir que les persones han de ser tractades com a éssers autònoms, estableix que aquells que tenen disminuïda la seva autonomia han de ser objecte de protecció especial.

 2. Principi de beneficència. No només s'han de respectar i protegir de mal les decisions del pacient, també cal un esforç per assegurar el seu benestar. Però per «beneficència» l'Informe no entén pas caritat, sinó obligació: l'obligació de beneficiar o fer el bé. Inclou el principi hipocràtic de no-maleficència i l'obligació d'«extremar els possibles beneficis i minimitzar els possibles riscos».

 3. Principi de justícia. Implica el tracte igualitari, la imparcialitat en la distribució de cures i recursos, de beneficis i de riscos. El principi obre la reflexió sobre qui ha de rebre els beneficis de la recerca i qui n'ha de pagar els costos.

   

4. Nous deures i nous drets

El reconeixement de la vulnerabilitat de la naturalesa, de la pèrdua d'un medi ambient sa, dels riscos de la manipulació genètica, ha donat una nova dimensió a l'ètica. Hans Jonas, en la seva obra de 1979, El principi responsabilitat. Assaig d'una ètica per a la civilització tecnològica, parla d'un nou imperatiu ètic anteriorment impensable, d'un deure de les actuals generacions envers les generacions futures. Aquest és el nou imperatiu ètic:

«Actua de tal manera que els efectes de la teva acció siguin compatibles amb la permanència d'una vida humana autèntica sobre la Terra»; o, expressat negativament: «Actua de tal manera que els efectes de ta teva acció no siguin destructius per a la futura possibilitat d'aquesta vida».


Atenent la irrupció de la Bioètica, la mateixa Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 ha estat actualitzada. El 1998, l'Assemblea General de les Nacions Unides ratificava i feia seva la Declaració Universal de la UNESCO sobre el Genoma Humà i els Drets Humans, de 1997. Alguns dels principis que es proclamen són:

UNESCO
 1. la necessitat de respectar l'ésser humà com a persona individual i com a membre d'una espècie,
 2. la responsabilitat de les actuals generacions envers les generacions futures,
 3. la vigència dels principis universals d'igualtat i no discriminació en l'àmbit dels descobriments sobre el genoma humà,
 4. la protecció de la identitat de l'ésser humà, considerant el genoma humà patrimoni de la humanitat,
 5. la selecció de les característiques genètiques o dels tres fenotípics mitjançant la modificació genètica només és lícita si va encaminada a la prevenció de malalties hereditàries greus,
 6. el dret a la participació en els beneficis que proporciona el progrés biotecnològic, sense limitacions basades en diferències culturals, geogràfiques o de recursos.

   

5. Temes de Bioètica

Enunciem alguns dels temes que constitueixen la Bioètica i sobre els quals es formulen nous interrogants:

 1. Eugenèsia. Una nova eugenèsia o millorament genètic d'embrions que es fa possible mitjançant l'enginyeria genètica.
 2. Clonació o reproducció asexual d'un ésser genèticament igual a un original; l'ovella Dolly és una mostra de les múltiples possibilitats.
 3. Projecte sobre el Genoma Humà. Un projecte que, un cop acabat el 2003, suposarà la identificació i localització dels prop de 100.000 gens humans.
 4. Empremtes genètiques. El reconeixement, identificació o anàlisi de gens (portadors, per exemple, de malalties o de capacitats) requerit per entitats asseguradores, per oficines de selecció de personal, etc.
 5. Aliments transgènics o organismes manipulats genèticament, incrementant la llista de plaguicides i substàncies químiques no suficientment controlades.
 6. Noves tecnologies reproductives. La inseminació artificial i la fecundació in vitro, unes tecnologies espectaculars per fer front a problemes d'infertilitat, que possibiliten la implantació d'embrions en «mares de lloguer» per la seva gestació.
 7. Trasplantaments d'òrgans. Requisits que han de complir els bancs de sang, de teixits o d'òrgans; quina és la prioritat a l'hora d'atendre les necessitats?
 8. Fronteres jurídiques. Des dels límits a la recerca mèdica fins a la defensa dels drets personals com ara el manteniment de l'anonimat dels historials clínics
 9. Avortament o interrupció de l'embaràs durant els primers mesos. En quina mesura un fetus és persona?
 10. Eutanàsia o «bona mort» d'una persona causada per una altra, quan la qualitat de vida està sota mínims. Com ha de ser un consentiment informat?
 11. Assignació de recursos i identificació de prioritats. Els recursos disponibles són escassos i la demanda de serveis mèdics és gran; s'imposa la necessitat de prioritzar. Qui té preferència?
[Guia]