Guia de FilÚPolis

Passeig de temes
Àgora de debats
Acadèmia de pensadors
Barri Nou de filòsofs
Barri Antic de filòsofs
Taller de conceptes
Estadi de competicions
Palau de les ciències
Temple de respostes
Biblioteca de textos
Presó de barbaritats
Mercat de varietats
Jardí dels somriures
Edupolis: ciutadania
10 aniv: al∑legories
Port de webs
Oficina d'informació
Correus
      Mapa
      Polis
      Castellano

Com en un campus interdisciplinari, en el PALAU de les CIÈNCIES s'exposen aportacions cientificotecnològiques i, en segon lloc, implicacions d'ordre filosòfic, social,...

 
Imatges del Cosmos
  Selecció d'algunes de les imatges del llibre de John D. BARROW titulat Imágenes del Cosmos. Las mejores imágenes de la historia de la ciencia. Per accedir-hi, cal resoldre, prèviament, les qüestions que es formulen.
 Data d'entrada: 15/10/2011

Elements de la cosmovisió relativista
  Punts de la cosmovisió d'Einstein: esbós biogràfic, relativitat especial, relativitat general, aspectes filosòfics, rebuig d l'indeterminisme i teoria unificada. Commemorant el centenari de l'any miraculós, 1905.
  Data d'entrada: 23/12/2005

La teoria de l'evolució i algunes de les seves implicacions
  Teoria evolucionista i reformulació neodarwinistica. Generalització de la idea d'evolució, versions socials del darwinisme, conflicte entre creacionisme i evolucionisme, entre finalitat i atzar.
 Data d'entrada: 2/2/2000

1. Bioètica: Preguntes, documents, principis
  La biotecnologia ofereix noves possibilitats d'actuació i obra noves preguntes; preguntes ètiques que constitueixen la Bioètica. Qüestions, documents, principis ètics orientadors i temes prioritaris.
 Data d'entrada: 2/3/2000 Actualització: 24/3/2000

2. Bioètica: Des de les biotecnologies
  Les biotecnologies han reactivat el debat entorn de l'eugenèsia. Què possibilita l'enginyeria genètica? Clonació reproductiva i terapèutica. Projecte Genoma Humà. Aliments transgènics.
 Data d'entrada: 2/3/2000 Actualització: 28/2/2002

3. Bioètica: Avortament i eutanàsia
  La Bioètica s'ocupa també de l'avortament. Despenalització en tres circumstàncies. L'embrió és absolutament equiparable a un ésser humà? Eutanàsia i allargament creixent de la vida.
 Data d'entrada: 2/3/2000 Actualització: 24/3/2000

1. Un univers en expansió
  L'univers no és estàtic ni immutable: la teoria del Big Bang. Evidències empíriques. Conclusions mínimes i qüestions obertes sobre el nostre univers. Cinc dificultats cosmològiques.
  Data d'entrada: 2/6/2000 Actualització: setembre/2004

2. La matèria s'organitza vers la vida
  La història de l'univers és la història de la matèria que s'organitza vers la vida. De les molècules orgàniques primitives a la gran aventura de l'evolució biològica.
 Data d'entrada: 2/6/2000

3. Un primat que esdevé sapiens
  Els milers de fòssils trobats ens permeten traçar i datar l'evolució des dels primers primats a l'Homo sapiens. Procés de diferenciació humana o hominització.
 Data d'entrada: 2/6/2000

4. Escales del temps
 Reducció a un dia de la història de l'Univers; reducció a un dia de la història de la Terra i de la Vida; reducció a un dia de la història dels Primats.
 Data d'entrada: 2/6/2000

Les dues cares de tota innovació tecnològica: el rellotge i el mòbil
 Sembla que tota innovació tecnològica té avantatges i inconvenients, té efectes beneficiosos i efectes carregosos. Tal és el cas del rellotge mecànic i del telèfon mòbil.
 Data d'entrada: 14/7/2000

 
Polis