Guia de FilÚPolis

Passeig de temes
Àgora de debats
Acadèmia de pensadors
Barri Nou de filòsofs
Barri Antic de filòsofs
Taller de conceptes
Estadi de competicions
Palau de les ciències
Temple de respostes
Biblioteca de textos
Presó de barbaritats
Mercat de varietats
Jardí dels somriures
Edupolis: ciutadania
10 aniv: al∑legories
Port de webs
Oficina d'informació
Correus
      Mapa
      Polis
      Castellano

Com un PASSEIG principal en el que trobem TEMES bàsics de filosofia, història de la filosofia i Ťtica. També, proves diverses que, interactivament, podem intentar resoldre.

 
Explorant la consciència
  Recorregut amb cinc passos, situacions o dilemes morals. La resolució de cada un d'ells permetrà accedir a experiments, fets o comentaris en l'àmbit de la consciència moral
  Data d'entrada: març-2012

Estudies 1r de Bat?
  Sobre l'assignatura de Batxillerat Filosofia i Ciutadania. Objectius, observacions preliminars, indicacions del que es pot trobar en aquest portal, relació de continguts temàtic.
  Data d'entrada: setembre-2011

Estudies 2n de Bat?
  Sobre l'assignatura de Batxillerat Història de la Filosofia. Objectius, observacions preliminars, indicacions del que es pot trobar en aquest portal, relació de continguts temàtic.
  Data d'entrada: setembre-2011

1. Filosofia: un constant pas del mite al logos
  El pas fundacional de la Filosofia, és a dir, el pas d'explicacions mítiques a explicacions racionals, continua essent una de les seves tasques bàsiques: passar de respostes convencionals i injustificades a respostes crítiques i racionals. S'inclou un interactiu mots encreuats titulat: Del mite al logos.
  Data d'entrada: 16/6/2000 Actualització: febrer-2006

2. Filosofia? Sí, gràcies
  Sí a la Filosofia per la seva recerca de coneixement, per la seva constant preocupació ètica, perquè ens porta a desenvolupar una actitud crítica, perquè ens equipa en la necessària defensa personal.
  Data d'entrada: 16/6/2000 Actualització: febrer-2006

3. Les preguntes de la filosofia
  Algunes de les preguntes fonamentals de les diferents parts o branques de la filosofia. Diferenciació de branques i concreció de preguntes.
  Data d'entrada: setembre-2009

4. Usos desencertats de la paraula "filosofia"
  Sobre el mal ús o l'abús de la paraula filosofia en situacions inapropiades. Relació de casos.
  Data d'entrada: setembre-2010

Mirades sobre l'ésser humà
  Més enllà de les definicions clàssiques d'ésser huma, una mirada filosòfica, una científica, una poètica i una altra pictòrica sobre l'ésser humà.
  Data d'entrada: 13/juliol/2009

La més antiga reflexió sobre la condició humana
  El Poema de Gilgamesh, que inaugura la literatura coneguda de la humanitat, mostra que els humans de fa quatre mil sis-cents anys tenien inquietuds molt semblants a les nostres.
  Data d'entrada: 3/1/1997 Data d'actualització: setembre-2008

Lògica d'enunciats: formalització
  Elements bàsics de lògica d'enunciats o proposicional (variables, constants i auxiliars) i la seva formulació. Inclou exercicis interactius.
  Data d'entrada: febrer/2006

Publicitat: informar, persuadir, seduir
  Exploració interactiva sobre la publicitat des d'una perspectiva social i ètica. Recursos publicitaris, venda de promeses, mentalització i establiment de valors.
  Data d'entrada: setembre/2006 Actualització: juliol-2009

Per si no saps de què va l'Ètica
  Ètica i moral, si bé evoquen una realitat semblant i es prenen com a sinònims, tenen significats diferents. S'explica la diferència i s'inclou un test per evaluar la capacitat de distinguir-los.
  Data d'entrada: 2/2/2000

1. Què són els valors?
  Exploració en el món dels valors I. Els humans no sabem viure sense valorar. Distinció entre fet i valor. Diferents usos de la paraula valor; usos que es descobreixen només si s'encerta una ssociació. Es suggereixen dues visites al Taller.
  Data d'entrada: 2/2/2000

2. Valors i valors ètics
  Exploració en el món dels valors II. Tipus de valors i valors d'ordre ètic. Què diferencia els valors ètics? Inclou mots encreuats: Còctel de valors i Valors ètics, i es suggereix una visita al Taller.
  Data d'entrada: 2/2/2000

3. Valors, com una brúixola per anar per la vida
  Exploració en el món dels valors III. Els valors marquen el nord en la nostra navegació per la vida. S'aprenen i hi ha qui ens els vol ensenyar. Som responsables dels nostres valors.
  Data d'entrada: 2/2/2000

4. Valors: els que són, els que haurien de ser
  Una presentació il·lustrada i breument comentada de dotze valors del nostre entorn. Uns són i potser no haurien de ser; altres, no són i certament haurien de ser. Els dotze valors són els que competeixen en el Great Teams de Valors del nostre Estadi Olímpic.
  Data d'entrada: 10/4/2000

Una ètica mínima pluricivilitzacional?
  La modernitat defensà uns valors i els proclamà universals. Però, eren valors universals o només occidentals? En les últimes dècades del segle XX han ressorgit velles civilitzacions reafirmant els seus valors autòctons. Més enllà d'un relativisme cultural, es fan necessàries unes exigències ètiques mínimes compartides per totes les civilitzacions.
  Data d'entrada: 2/2/2000

Val la pena ser moral?
  Els humans hem d'escollir i justificar la nostra acció. Tipus de persones en relació a la moral. El que ens diu el mite de Giges. Però, per què cal ser moral? Val la pena?
  Data d'entrada: 26/6/2000

Estadis evolutius del raonament moral
  Procés de creixement o de maduresa a l'hora d'argumentar moralment. Es presenten els tres nivells i els sis estadis descrits per Lawrence Kohlberg. S'inclouen dos interactius: A quin estadi? i Dilema de Heinz.
  Data d'entrada: 26/6/2000
 

 
Origens del pensament filosòfic i científic
  http://www.youtube.com/

Carl Sagan explica els origens del pensament filosòfic i científic: del Caos (visió mítica) al Cosmos, l'univers és cognoscible. Per què Grècia? Cercant principis. De la sèrie "Cosmos". (Castellà)
  Data d'entrada: octubre/2011
 
Polis