1. Objectius de la matčria Filosofia i Ciutadania

Tots els alumnes de 1r de Batxillerat han de cursat l'assignatura Filosofia i Ciutadania,matèria que es centra en l’exploració i comprensió de diversos aspectes de l’ésser humà. Aquest objectiu comporta:

a) endinsar-se en la comprensió de nosaltres mateixos i del nostre lloc en el cosmos o realitat que ens envolta;

b) analitzar els nostres coneixements, amb els seus límits i garanties;

c) preguntar-nos sobre com ha de ser la nostra actuació i com hem de conviure, sobre quina és la millor organització social i política.

d) desenvolupar un conjunt d’habilitats intel·lectuals: entendre i saber definir les qüestions plantejades, estructurar-les en conjunts temàtics, dominar els conceptes que les articulen els problemes filosòfics.

e) assajar la formulació argumentada de punts de vista personals sobre els problemes plantejats


   

2. Observacions preliminars

  • Conveniència de la matèria.L’assignatura ha d’obrir nous horitzons als alumnes, descobrint la rica problemàtica que hi ha més enllà dels interessos personals. Ha de fer créixer la capacitat de raonament latent en cada un de nosaltres. Ha de potenciar la nostra capacitat reflexiva i crítica.

  • Interdisciplinarietat. Quasi tots els filòsofs clàssics són pensadors interdisciplinaris; ens mostren com el que anomenem Filosofia està relacionat amb totes les altres esferes del coneixement i de l’acció humana: hem de constatar i partir d’aquesta vinculació.

  • Ciències per al món contemporani. Filosofia i ciència en els seus millors moments han estat connectades, fins i tot, inseparables. Bona part dels actuals continguts de l’assignatura Ciències per al món contemporani formen part d’un curs complet de Filosofia. És convenient establir ponts antre ambdues matèries.

  • Educació per la ciutadania + Ètica. El tercer i quart blocs temàtics d’aquesta assignatura, comparteixen continguts amb les matèries Educació per la ciutadania i Ètica. Ara cal aprofundir cercant les raons i fonaments del que en aquestes s’apuntava.

  • Debat filosòfic. A la classe de Filosofia, el debat ha de tenir una rellevant presència; ara bé, cal investigar primer la qüestió a debatre, cal argumentar la pròpia posició i cal estar obert a les argumentacions dels altres i, si ve al cas pels pes de les raons, acceptar reflexivament la superació de la pròpia posició.

   

3. Quč a Filňpolis?

A www.filopolis.net pots trobar-hi força suport per treure profit de l’assignatura Filosofia i Ciutadania de 1r de Batxillerat.

a) Els continguts de Filòpolis estan estructurats simulant els diferents espais d’una polis o ciutat. Això vol dir que pots trobar suports en diferents seccions: a Passeig de temes, sobre què és Filosofia, sobre lògica, sobre publicitat i altres; a Palau de les ciències, amb aportacions més d’ordre científic, enriquidors de l’assignatura Ciències per al món contemporani; a Edupolis, amb temes de ciutadania; a Barri nou de filòsofs, amb referències a filòsofs moderns i contemporanis; a Taller de conceptes, podràs practicar; Àgora de debats;...b) Pot ser d’utilitat accedir al Mapa de continguts, subapartat Filosofia. Obtindràs una panoràmica ordenada cronològicament.
c) Si accedeixes a la secció Port de Webs, apartat Filosofia, podràs navegar vers altres portals o webs a la recerca de continguts.

   

4. Continguts temŕtics

Així, els continguts de l'assignatura Filosofia i Ciutadania, a grans trets, es poden estructurar en quatre blocs:

1. El coneixement

1.1 L’origen de la filosofia. Filosofia avui. Branques i preguntes de la filosofia. Filosofia i ciència.

1.2 Què és conèixer. Coneixement, realitat i veritat. Són fiables les nostres formes de coneixement.

1.3 La força de la racionalitat. L’argumentació lògica: quan es pot dir que un raonament és vàlid. Quan un argument és fal·laç?

1.4 El coneixement científic. La ciència i el seus mètodes. Els límits de la ciència. El problema de la demarcació.

1.5 Les cosmovisions: ciència i filosofia. Cosmovisions o mapes de la realitat: antiga, moderna, actual.

2. L’ésser humà

2.1 La dimensió biològica de l’ésser humà: evolució biològica i evolució cultural. Llenguatge i capacitat simbòlica. Els continguts culturals.

2.2 La dimensió psicològica de l’ésser humà. Estats i processos mentals; la conducta humana.

2.3 Concepcions filosòfiques de l’ésser humà. Diferents maneres de ser humà.

2.4. Dimensió social de l’ésser humà. Mecanismes de socialització. Individu i societat.

3. Moral i ètica

3.1 L’acció moral i l’ètica. La llibertat humana: determinats o només condicionats? La felicitat.

3.2 Els valors: subjectius o objectius? Problemes ètics actuals: moralitat i legalitat; bioètica, ecologia, globalització.

3.3 Les més destacades concepcions ètiques: quina és l’organització de la vida més valuosa?

4. Política i poder

4.1 Origen i legitimitat del poder polític. Teories sobre l’Estat. La justícia i la legitimació de les lleis.

4.2 Democràcia i ciutadania. La democràcia. Ciutadania. Els drets humans. Drets dona i infant. Reptes de la ciutadania.

4.3 La recerca d’un món millor. La utopia democràtica.

[Guia]