a) Introducció teòrica mínima

Definir és de-limitar. Definim quan assenyalem els límits d'un concepte, tot diferenciant-lo d'altres conceptes.

La definició essencial és la definició modèlica, justament perquè indica el que és indispensable i nuclear del concepte a definir. Però es donen altres tipus de definicions. Així, la definició nominal, que explica el significat d'un terme o paraula (sovint recorrent a l'etimologia), no de l'objecte; per exemple, "internet", xarxa de xarxes, del llatí inter, 'entre', i de l'anglès net, 'xarxa'. També, la definició descriptiva, que explica el significat d'un concepte enunciant les seves característiques; per exemple, "internet", una xarxa digital mundial, amb grans ordinadors fent de nodes, en la qual hi circula diferents tipus de d'informacions en diversos formats.

El concepte que es defineix rep el nom de definiendum;
el cos de la definició, definiens.

La definició essencial, en la que ens centrem, inclou dos moments. Primer: indicació del marc o context, suficientment ampli, del concepte a definir o definiendum. Segon: diferenciació d'aquest en relació d'altres conceptes del mateix marc. Dit més tècnicament. En primer lloc, generalització, indicant el gènere pròxim del concepte; és a dir, concretant la classe o conjunt en el qual ha de ser inclòs. En segon lloc, concretant la diferència específica, allò propi del concepte a definir i que no comparteixen els altres que estan dins del mateix gènere.

  • Exemple 1. En les definicions, "institut és un centre docent de nivell secundari" i "universitat és un centre docent de nivell superior", constatem que "institut" i "universitat" comparteixen gènere; ara bé, allò que els especifica és la diferència.

  • Exemple 2. Quan, ben clàssicament, definim l'ésser humà com un "animal racional", "animal" és el gènere que a més d'humans inclou simis, aus, rèptils, etcètera; és el marc immediatament superior a humans: és un gènere pròxim. No ho seria si en lloc seu empréssim "cosa", que seria un gènere remot. Òbviament, "racional" ens informa suficientment del tipus d'animals als quals ens estem referint.

  
b) Practicant definicions

Ara pots aplicar aquesta mínima teoria de la definició. Tots els conceptes que es practiquen estan extrets de la unitat del Palau de FilòPolis: "La teoria de l'evolució i algunes de les seves implicacions". Si tens algun dubte, pots donar-hi una ullada.  Definiendum
Definiens
Gènere pròxim
Diferència específica
Evolució:

Classificació:

Darwinisme:

Adaptació:

Atzar:

Gradualisme evolutiu:

Generalització:

Finalisme: