Precisions introductòries

En les Proves d'Accés a la Universitat a Catalunya, en la matèria d'Història de la Filosofia, es proposa un text i un conjunt de preguntes. La primera té un format així: Explica breument les idees principals del text. Com s'ha de respondre?

Explicar vol dir aclarir, exposar amb paraules il·luminadores, donar raó del que es diu aportant els desenvolupaments necessaris. En aquest cas, el que s'ha d'aclarir són la idea o idees principals del text i fer-ho breument, és a dir, amb el menor nombre possible de paraules.

Així, doncs, cal: · Identificar i presentar la idea o idees principals, centrals, bàsiques o nuclears.

  · Aportar els elements que il·luminen i fan ben intel·ligible aquesta idea principal o el conjunt d'idees principals; elements que, explícita o implicitament, es troben en el mateix text a comentar.

  · Explicar un text no és fer un resum d'un text.

  · Resoldre la pregunta emprant de 50 a 100 paraules.
  
Què se't proposa?

Se't proposa practicar aquesta pregunta amb textos que han aparegut en les PAU. Les respostes o comentaris pressuposen un cert coneixement dels temes o dels autors.

Pots demanar ajuda clicant el botó adequat:

  1. L' Ajuda1 proporciona temàtica i pautes generals.
  2. L' Ajuda2 subratlla les frases més importants del text.

    Un cop hagis escrit la teva resposta o hagis entès bé el text pots avaluar les dues respostes o explicacions que es presenten: una d'elles és una explicació bona; l'altra, regular.

     
[Guia]