Creences i sabers

Un Temple no és, com és una Àgora, un lloc de debat. És un lloc on s'anuncien respostes o solucions a problemes humans; unes respostes que s'accepten, s'hi creu i són una guia per a la vida. En els temples, la primacia correspon a les creences, unes creences que poden arribar a tenir més força que els sabers.

Amb el cristianisme, es féu ben viva la tensió entre creences i sabers, entre fe i raó, entre religió i filosofia. El cristianisme és una religió que, partint d'una doctrina revelada i recollida en uns llibres sagrats, la Bíblia, anuncia i proclama unes veritats sobre el món, l'home, el bé i el mal que són objecte de creença i pauta d'acció. La filosofia, altrament, no parteix de cap mena de veritat prèvia i aspira, amb la sola força de la raó, a assolir sabers sobre l'home i el seu comportament en el món.

Papir segle II dC: Evangeli st. Mateu

Les relacions entre «creure» i «saber» són complexes. Ja el vell Plató, quatre-cents anys abans de Crist, intentant posar-hi llum, afirma que un saber és una creença justificada i veritable; des de la seva perspectiva, les creences estan per sota dels sabers. Ara bé, des d'altres perspectives, les creences, allunyades dels sabers però arrelades al més profund de la vida, són la gran força que fa moure els humans. Les creences, defensen diferents pensadors, s'imposen per damunt dels sabers, és a dir, la fe té més poder que no pas la raó. A l'hora de cercar un sentit a la vida, la religió sempre ha superat les filosofies.


  

Religió i Filosofia

Des del primers segles del cristianisme, els pensadors cristians, a l'hora d'estendre arreu i de fer més comprensible el missatge evangèlic, van recórrer a la filosofia. D'aquesta manera, el pensament cristià, que tractava qüestions que ja havien preocupat als filòsofs, rebé una profunda influència d'una determinada filosofia, la de Plató.

Com en el pensament de Plató, els filòsofs cristians van elaborar una visió del món o cosmologia, la creença fonamental de la qual és que Déu ha creat el món i en té cura. Com en la filosofia de Plató, van elaborar una visió de l'home o antropologia, una idea bàsica de la qual és que l'ésser humà ocupa un lloc privilegiat a l'univers per fet d'haver estat creat a imatge de Déu: es considerat fill de Déu.

Detall Creació d'Adam

Igualment, els filòsofs cristians van estructurar, influïts per la filosofia platònica, l'ètica cristiana, en la que s'accentua el deure d'estimar-se els uns als altres, el risc del pecat i la possibilitat del perdó. El Credo o Crec en un Déu és una d'aquestes elaboracions; en un llenguatge popular i intel·ligible, el Credo expressa les creences fonamentals i bàsiques del cristianisme. Certament, tota religió té el seu propi Credo.
«Crec en un Déu, Pare totpoderós,
Creador del cel i de la terra.

I en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre;
el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant;
nasqué de Maria Verge;
patí sota el poder de Ponç Pilat,
fou crucificat, mort i sepultat:
davallà als inferns;
ressuscità el tercer dia d'entre els morts;
se'n pujà al cel;
seu a la dreta de Déu Pare totpoderós;
des d'allí ha de venir
a judicar els vius i els morts.

Crec en l'Esperit Sant;
la santa mare Església,
catòlica, apostòlica i romana;
la comunió dels sants,
la remissió dels pecats,
la resurrecció de la carn,
la vida perdurable. Amén.»


   

Algunes afirmacions del Credo

El Credo conté força afirmacions que ultrapassen qualsevol filosofia; però, altres, mostren un clar rerafons o parentesc filosòfic. Fixem-nos només en algunes de les idees que es proclamen.

«Crec en un Déu»

D'entrada, no és un saber sinó una creença, una convicció, o un assentiment a un missatge revelat. Aquí, creure s'oposa a saber i a coneixement. Si el que anuncia una creença és conegut i demostrat, aleshores no pot ser objecte de fe: la fe implica risc. Els filòsofs grecs cercaven sabers, no creences.

«Crec en un Déu»

El cristianisme és un monoteisme, no un politeisme. Però un monoteisme que afirma un Déu Pare, un Déu Fill i un Déu Esperit; un monoteisme trinitari, de tres persones. Contrastava i s'allunyava del politeisme grec i romà; ara bé, tant Plató com Aristòtil ja tendien a una visió monoteista de déu.

«Un Déu Pare»

Un Pare amb un fill, l'ésser humà, fet a imatge seva. El Zeus grec o el Júpiter romà és una divinitat ben diferent: la divinitat que manté l'ordre de l'univers, feta a imatge de l'home.

«Un Déu creador»

Una novetat dins el pensament filosòfic; cap filòsof havia parlat mai de creació del món: del "no-res" no en pot sorgir res. Pels grecs, el món és etern, sense principi ni fi. Explicar la creació serà un dels reptes més grans pels primers filòsofs cristians.

«Creador del cel i de la terra»

Cel i terra, un dualisme que encaixava profundament amb el dualisme dominant en el pensament de Plató. El cel, que és etern, i la terra, temporal i fugissera. A aquest dualisme cosmològic, s'hi associà, justament per influència platònica, un dualisme antropològic: l'ànima o esperit, realitat bona i superior, i, per altra banda, el cos, matèria o sexualitat, realitat dolenta i inferior. Paradoxalment, la matèria (creada per Déu) i la sexualitat ("creixeu i multipliqueu-vos" diu el relat bíblic) foren menyspreades: un excés de platonisme.

«Déu ha de venir a judicar»

El temps s'acabarà i els humans seran jutjats. Es mostra la concepció jueva del temps: un temps lineal, fugisser com una fletxa. Els grecs, altrament, tenien una visió cíclica del temps: com una roda que eternament dóna voltes.

«Resurrecció de la carn»

No es parla d'immortalitat de l'ànima, idea platònica, sinó de resurrecció de la carn, de la totalitat de la persona. La dicotomia ànima i cos, totalment platònica, no queda establerta en el Credo, és més platònica que bíblica.

[Guia]