glòbuls

METODOLOGIA:

cONEIXEMENTS PREVIS
disseny experimental

ratlla
a A. I A VOSTÉ QUÈ LI PASSA?: SIMPTOMATOLOGIA DE LA MALALTIA
aB. OBSERVANT LES CÈL·LULES DE LA SANG: CITOLOGIA
a C. ARRIBEM AL NIVELL MOLECULAR: BIOQUÍMICA
a D. ESTUDI DE L’HERÈNCIA: GENÈTICA MENDELIANA
a E. LLEGINT LES INSTRUCCIONS DE LA VIDA: GENÈTICA MOLECULAR
E. LLEGINT LES INSTRUCCIONS DE LA VIDA: GENÈTICA MOLECULAR

Problemes E1 i E2

Per a respondre aquests problemes l’única forma de fer-ho és navegar per bases de dades de genètica molecular, i amb la informació que ja tenim recopilada, intentar trobar...:

 • ... el cromosoma on es troba el gen de la globina beta.
 • ... la situació o lloc del cromosoma on es troba el gen
 • ... el gen d’aquesta proteïna
 • ... els exons i els introns del gen
 • ... la cadena de bases nitrogenades en ADN
 • ... la cadena de bases nitrogenades en ARNm
 • ... la seqüència d’aminoàcids
 • ... les mutacions descrites en aquest gen

Utillatge

Tan sols són necessàries dues adreces de diferents bases genètiques on trobem gran informació sobre el genoma humà i el codi genètic. Aquestes dues adreces són:

http://ncbi.nlm.nih.gov/Genomes/index.html

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/

A més de les dues bases de dadesde genètica molecular anteriors, ens farà falta la taula del CODI GENÈTIC, ja que és necessària per a trobar la correspondència entre els triplets d’ARNm (codons) i els aminoàcids als que pertanyen.

codi genètic
Imatge 33: Taula del codi genètic.
http://www.blc.arizona.edu/

Procediment

Com he dit anteriorment, l’objectiu d’aquest primera problema és poder arribar a dominar i entendre aquest tipus de bases de dades genètiques. Per aquesta raó, el procediment que cal seguir, simplement és anar investigant i anar buscant allò que ens és necessari.

En relació a com s’ha de fer anar la taula del codi genètic, simplement cal transcriure l’ADN a ARN missatger buscant ordenadament cada una de les lletres del triplet d’ARN i, com a resultat, n’obtindrem el seu aminoàcid corresponent (traducció). Si ens hi fixem, alguns triplets són sinònims, la qual cosa significa que codons diferents tenen en comú un mateix aminoàcid.

Problema E3

Procediment

Per a respondre aquest problema, l’única forma de fer-ho és fent una recerca sobre les tècniques necessàries per a seqüenciar l’ADN. Hem buscat a internet els protocols i els hem comparat i completat amb els apunts presos en un curs de genètica impartit pel Dr. Joan Fibla, professor i investigador de la Facultat de Medicina de la UDL (Universitat de Lleida).

 • I - Obtenció d’ADN de cèl·lules de la mucosa bucal

Girar mentre es desplaça el raspall per l’interior de les galtes.

Posar el raspall en el tub amb la solució i girar vàries vegades.

 
1   4 3

Remenar enèrgicament durant 30 segons.

Escalfar 30 minuts a 65ºC

Remenar enèrgicament durant 30 segons.

Escalfar 10 minuts a 98ºC.

Remenar enèrgicament durant 30 segons.

Escalfar 10 minuts a 98ºC.

5 8 6
Mostra llesta per a la PCR   8 7
 • II - Amplificació mitjançant la PCR

- Primera etapa:  Solució "Mare" de PCR

9

1

Imatges 37 i 38: màquina de PCR

Per a preparar la PCR, s’agrega  Solució "Mare" de PCR  a la mostra d’ADN (1) i (2). Aquesta solució conté aigua, un buffer que manté la barreja en al pH correcte, grans quantitats dels nucleòtids d’adenina, timina, citosina i guanina, grans quantitats de primers o encebadors d’ADN que s’uneixen a la regió de l’ADN que codifica al gen de la beta globina (per a iniciar el procés de replicació), i ADN polimerasa termoestable per a catalitzar l’allargament de la cadena d’ADN.

2

3

Imatges 39 i 40: afegim els primers i col·loquem els tubs a la màquina.

- Segona etapa: córrer la PCR

Generalment la màquina posseeixun display que indica tot allò que està succeint:

4

D’esquerra a dreta: temperatura, temps restant, número del cicle, separació de l’ADN (“Melt”), anellat (“ANL”) i allargament (“EXT”) .

Imatge41: pantalla de la màquina de PCR

El control es configura de la següent forma:

Període inicial = 10 minuts a  95°C

30 cicles de les següents seqüències d’etapes:

 • Separació de l’ADN (Melt): 30 segons a 95°C 
 • Anellat (Anneal): 30 segons a 60°C
 • Allargament (Extend): 45 segons a 72°C

- Etapa final d’allargament: 10 minuts   72°C

- Etapa final: 4°C (conservar en aquesta temperatura)

5

6

Imatges 42 i 43: fragment de la cadena a seqüenciar i separació de la cadena d’ADN.

 

Desnaturalització: Durant cada cicle, la primer etapa (Melt) està destinada a separar les cadenes de la doble hèlix d’ADN, (5) i (6) ,per mitjà del calentament a 95°C  durant  30 segons. 

7 8

Imatges 44 i 45: cadena d’ADN separada i unió dels primers.

Anellament: Els primers o encebadors no poden unir-se a l’ADN a aquesta temperatura, per la qual cosa el tub es refreda a  60°C (7). A aquesta temperatura els primers s’uneixen (anellen - Anneal) a l’ADN monocatenari (8).

La raó per la qual les dues cadenes d’ADN monocatenari no s’anellen entre sí, és el gran excés de primers en la barreja, per la qual cosa és molt més probable que l’ADN monocatenari s’anelli amb un primer que amb l’altra cadena d’ADN.

9 10

Imatges 46 i 47: cadena d’ADN amb els primers i iniciació de d’activitat de l’ADN polimerasa. Fi de l’activitat de l’enzim.

Extensió: L’etapa final (Extend) consisteix en pujar la temperatura a 72°C durant 45 segons la qual cosa permet a l’ADN polimerasa allargar la còpia de la cadena d’ADN (9) y (10). Al final del cicle obtenim ADN duplicat (11).

11 12

Imatges 48 i 49: obtenció de les cadenes noves i fi de la PCR.

Les tres etapes juntes tarden menys de 2 minuts en produir-se i ho fan en el mateix tub on es troben. El cicle pot repetir-se fins a 30 vegades més, i cada cadena nova d’ADN sintetitzada actua com un nou motlle. Un cop fets els 30 o 35 cicles es poden aconseguir fins a 1.000.000 de còpies d’ADN.

· III - Separació de l’ADN amplificat

Per a obtenir l’ADN amplificat calseparar-lo de la resta en un gel d’agarosa. A aquest gel en el que s’ha fet córrer l’ADN se li retalla amb un “cuter” la banda corresponent a l’ADN que ens interessa (en el cas que solament hi hagi una banda no hi ha cap problema, en cas contrari, cal saber quina és la banda corresponent a la cadena que ens interessa).

· IV - Seqüenciació de l’ADN

IVa. Seqüenciació de l’ADN: PCR

Un cop que mostra està purificada tot el producte de la PCR conté l’ADN corresponent a la beta globina. Ara podem preparar la mostra per a la seqüenciació automàtica. En dos tubs amb una solució tampó, i a una temperatura d’entre 40 i 50ºC, afegim l’ADN amplificat. En un dels tubs s’afegeix el primer que permet la polimerització de l’ADN en una cadena, i en l’altre tub els primers de la cadena complementària.

13

Imatges 50 i 51: preparació de la seqüenciació.

Cada tub (1) conté doncs una barreja seqüenciadora: buffers, primers (un de diferent a cada tub), ADN polimerasa, nucleòtids, acabadors fluorescents en proporcions adequades i es fa córrer una altra PCR.

14

15

16

17

18

19

20

21

Imatges 52-59: activitat de l’enzim i unió de les cadenes amb les substàncies fluorescents.

L’objectiu en aquest cas no és produir còpies idèntiques d’ADN, sinó moltes còpies de diferents longituds(9). Les figures (3,4,5,6,7,8,9 y 10) il·lustren parcialment el que succeeix en un tub que conté el primer (.......... dret ). Cada cadena d’ADN s’uneix al primer en un extrem i finalitza amb un "acabador" fluorescent a l’altre extrem.

En la seqüenciació per ciclació la primer etapa consisteix en crear mitjançant el ciclador moltes còpies de l’ADN "blanc", és a dir, sense cap fluorescent. Tot i això, les còpies, durant la replicació, s’acaben aleatòriament en un punt determinar, per la qual cosa les còpies són seqüències parcials de diferents longituds.

La barreja de la reacció conté desoxinucleòtids normals (A, C, G i T) i didesoxinucleòtids "especials" (A*, C*, G*, i T*) que han estat marcats amb unes molècules fluorescents. Els marcadors fluorescents són diferents per a cada base nitrogenada, i cada un emet una llum fluorescent amb un color diferent. Els didesoxinucleòtids poden substituir a un desoxinucleòtid normal durant la replicació però, si per casualitat aquesta substitució ocorre, la cadena no pot seguir allargant-se, acabant aquesta cadena d’ADN en aquest punt, ja que no tenen extrems 3’ al grup –OH que permet fer l’enllaç ester amb el següent nucleòtid. . Els didesoxinucleòtids són anomenats acabadors("terminators" ).

Mirem un exemple específic: per a seqüenciar una cadena d’ADN (de cadena simple) de 6 bases nitrogenades de longitud de la següent seqüència:

Cuadro de texto: 3' A-C-G-T-T-G 5'

Seguint l’exemple, amb aquest mètode, es comencen a generar “trossos” des de un fins a sis bases de longitud. Degut a que l’ADN polimerasa estén la còpia d’ADN des de l’extrem 5´ al 3´ (des del final 3´ al final 5´ de l’ADN que fa de motlle), aquestes peces serien, segons la correspondència entre les bases:

Cuadro de texto: T* T-G* T-G-C* T-G-C-A* T-G-C-A-A* T-G-C-A-A-C*

En tots aquests fragments la última base (el final 3´) és un didesoxinucleòtid. Una vegada que estan sintetitzats els fragments, ells sols poden ser separats per la seva grandària: una versió molt sensible de l’electroforèsi en gel.

24

Imatge 60: inici de la seqüenciació de l’ADN.

Donat que cada “tros” acaba amb una base específica (per exemple T-G-C*termina en C*),  emetrà una llum fluorescent d’un color específic, registrant el color dels fragments d’ADN de mida creixent. Es pot deduir que la seqüència de l’ADN complementari (T-G-C-A-A-C), prové de la seqüència original.

Per suposat, per a aquesta feina la replicació sempre ha de començar al mateix punt de l’ADN “blanc”. A l’exemple anterior no ens interessaria trobar trossos com ara G-C-A* (posició 2-3-4) interferint el procés.... Por altra banda, la mostra normal conté ADN de doble cadena, la qual cosa significa que no solament tenim el “motlle” (3' A-C-G-T-T-G 5'), sinó que a més a més necessitem la cadena complementària (5' T-G-C-A-A-C 3'). La cadena complementària pot originar trossos com ara G-T-T*, laqual cosa no ens interessa. Aquests problemes es solucionen utilitzant únicament primers que anellen a seqüències específiques (i conegudes) d’una sola de las cadenes. A l’exemple següent, considerarem que en comptes d’una cadena de sis bases, en tenim una de deu bases, quatre més que les originals en la direcció 3´.

Cuadro de texto: 3' T-G-T-A-A-C-G-T-T-G 5'

Utilitzant com a primer la seqüència 3' A-C-A-T, la replicació sempre comença al mateix lloc i les cadenes d’ADN formades són:

Cuadro de texto: A-C-A-T-T* A-C-A-T-T-G* A-C-A-T-T-G-C* A-C-A-T-T-G-C-A* A-C-A-T-T-G-C-A-A* A-C-A-T-T-G-C-A-A-C*


Donat que la incorporació dels acabadors succeeix a l’atzar, resulta difícil fer una còpia llarga si un desitja fer una còpia curta a la mateixa reacció.

Per altra banda la separació de les cadenes llargues per electroforèsi en base a un nucleòtid de diferència és bastant difícil. Per tant per a seqüenciar una secció gran d’ADN s’utilitzen molt primers diferents, cada un en el seu tub corresponent, d’aquesta forma es seqüencien en paral·lel diferents seccions parcialment superposades (overlapping sections) i el resultat es complica per a obtenir la seqüència completa.

IVb Seqüenciació de l’ADN: Electroforesi capil·lar

En la última etapa tenim 2 tubs que contenen el producte final de la PCR, una barreja de fragments d’ADN de longituds diferents. Tots els fragments d’ADN a cada tub comencen amb el mateix primer però finalitzen amb un nucleòtid diferent amb un marcador fluorescent (amb un color diferent per a cada nucleòtid A, T, G i C). La feina que queda per fer és separar els fragments individuals d’ADN i identificar el nucleòtid final.

25 27

Imatge 61 i 62: procés deseqüenciació de l’ADN.

Això és realitza utilitzant un seqüenciador automàtic que realitza l’electroforèsi sobre gel de l’ADN de cada tub. L’electroforèsi en gel és un mètode que permet separar molècules basades en diferències de mida. En aquest exemple el seqüenciador posseeix un tub capil·lar a l’extrem d’un mecanisme semblant a una xeringa amb un buffer al seu interior. El tub s’acobla al buffer i a l’altre extrem s’insereix en un dels tubs que contenen les peces d’ADN. S’aplica una corrent elèctrica de manera que l’extrem del tub que estigui en contacte amb l’ADN dugui la càrrega negativa i la xeringa càrrega positiva.

Degut que l’ADN es troba carregat negativament es mou al llarg del tub en direcció a l’extrem, positiu (la xeringa). Els fragments de mida més petita òbviament, es mouen més ràpids que no pas els fragments més grans. Prop de l’extrem del tub capil·lar hi passa un raig làser que excita els marcadors fluorescents, i uns detectors òptics determinen el color de la fluorescència.

Podem assumir que en un conjunt de fragments d’ADN (formats en l’etapa anterior) tenim totes les mides diferents, que es diferencien correlativament exactament en un nucleòtid. La menor peça que conté una marca fluorescent correspon al nucleòtid adjacent al primer. Aquest fragment d’ADN correrà més ràpid que els altres, llegint el color de la fluorescència, així a mesura que passen per davant dels raigs làser, es reconstrueix la seqüència de bases de l’ADN (1) i (2).

28

Imatge 63: procés deseqüenciació de l’ADN i muntatge de l’aparell de seqüenciació (esquerra) i l’ordinador amb el programa que s’encarrega de rebre la informació.

El seqüenciador automàticament canvia de tub i repeteix successivament el mateix procés en els 12 tubs. Un programa d’ordinador recull els resultats i reconstitueix la seqüència completa de l’ADN corresponent al gen de la beta globina. Un cop obtenim la seqüència sencera cal analitzar-la amb entreteniment i observar tots els pics de diferents colors que corresponen a les bases nitrogenades. Si en algun punt concret s’observen dos pics de diferents colors, significa que ens trobem davant d’una mutació d’una persona heterozigota amb al·lels codominants ja que té cadenes en què la base és la correcta i d’altres en què la base ha estat canviada.

glòbuls

amunt
Última actualització: