glòbuls

METODOLOGIA:

cONEIXEMENTS PREVIS
disseny experimental

ratlla
A A. I A VOSTÉ QUÈ LI PASSA?:SIMPTOMATOLOGIA DE LA MALALTIA
b B. OBSERVANT LES CÈL·LULES DE LA SANG: CITOLOGIA
b C. ARRIBEM AL NIVELL MOLECULAR: BIOQUÍMICA
b D. ESTUDI DE L’HERÈNCIA: GENÈTICA MENDELIANA
b E. LLEGINT LES INSTRUCCIONS DE LA VIDA: GENÈTICA MOLECULAR
A. I A VOSTÈ, QUÈ LI PASSA: SIMPTOMATOLOGIA

Utillatge

Taula amb el llistat de símptomes

Procediment

Anotar a la taula dels símptomes típics talassèmics, quins són els que cada un dels individus talassèmics pateixen.

 

B. OBSERVANT LES CÈL·LULES DE LA SANG: CITOLOGIA

Problema B1

Per a dur a terme la investigació d’aquest problema, cal seguir una sèrie de passos:
Pas 1: extracció i tinció de la mostra sanguínia,
Pas 2: captació de fotografies per al posterior estudi de les cèl·lules,

Utillatge

Pas 1:

Extracció de la mostra

 • Llanceta esterilitzada per a realitzar la punció.
 • Alcohol i cotó (per desinfectar)
 • Guants de làtex
 • Portaobjectes

1

Tinció pel mètode de Giemsa

 • Vas de precipitats
 • Dissolució de Giemsa (Eosina)
 • Flascó rentador
 • Metanol

2

Tinció pel mètode d’Eosina-Hematoxilina

 • Vas de precipitats
 • Eosina
 • Hematoxilina
 • Flascó rentador
 • Metanol

3

 

Pas 2:

Obtenció de les imatges

 • Càmera fotogràfica acoplada al microscopi
 • Motic Images Plus 2.0 (programa de captació i treball de les imatges)

Procediment

Pas 1:

L’objectiu d’aquesta primera etapa és obtenir la mostra i tenyir-la per a poder observar-la i prendre’n fotografies.
Referent a la tinció, en farem anar dues de diferents: el mètode Giemsa i Hematoxilina.

Extracció de la mostra

 • Posar-se guants de làtex.
 • Esterilitzar la pell amb un cotó impregnat d’alcohol.
 • Amb la llanceta estèril realitzar una punció enun dit.
 • Posar la gota de sang al centre d’un portaobjectes, prèviament netejat amb alcohol, aproximadament a 2 cm del marge.
 • Col·locar un altre portaobjectes net, formant un angle de 45º amb l’altre, a tocar de la gota de sang. El líquid es desplaçarà per capil·laritat, i aprofitarem aquest fet per a fer lliscar el portaobjectes al llarg de l’altre per a obtenir una fina pel·lícula de sang.

Cal tenir en compte de no forçar un portaobjectes contra un altre, ja quepodríem fer malbé les cèl·lules.

4

Tinció pel mètode de Giemsa

 • Un cop tenim feta l’extensió de la gota de sang, es deixa assecar a l’aire durant 2 minuts.
 • Es fixa amb unes gotes de metanol durant 7 minuts.
 • Passat aquest temps es decanta l’alcohol, en cas de que no s’hagi eixugat, i s’aplica paper de filtre per a aconseguir un assecament correcte.
 • Es submergeix la preparació al vas de precipitats que conté la dissolució de Giemsa; el portaobjectes ha de quedar submergit en sentit vertical. És necessari col·locar una referència a fi de poder recordar la cara del portaobjectes on queda situat el frotis.
 • Es renta amb aigua destil·lada als 20-30 minuts d’haver començat la tinció.
 • Es passa a assecar suaument la preparació amb paper de filtre procurant no arrencar el frotis.
 • Etiquetar la preparació.
 • Observar al microscopi.

Tinció pel mètode d’Eosina- Hematoxilina

 • Un cop tenim feta l’extensió de la gota de sang, es deixa assecar a l’aire durant 2 minuts.
 • Es fixa amb unes gotes de metanol durant 7 minuts.
 • Passat aquest temps es decanta l’alcohol, en cas de que no s’hagi eixugat, i s’aplica paper de filtre per a aconseguir un assecament correcte.
 • Cobrir amb unes gotes d’hematoxilina i deixar actuar durant 15 minuts. Cal tenir la precaució de que el colorant no s’assequi agregant més líquid a mesura que va passant el temps.
 • Rentar la preparació amb aigua destil·lada i afegir unes gotes d’Esosina, deixant-la actuar durant 1 minut.
 • Tornar a rentar fins que no quedin restes de colorant.
 • Assecar suaument la preparació amb paper de filtre procurant no arrencar el frotis.
 • Observar al microscopi.

Pas 2:

Per a poder estudiar bé la forma i grandària de les cèl·lules, cal fer primer fotografies de les mostres de les tres persones per a després poder comparar-les. Aquest és l’objectiu d’aquest segon pas.

 • Rastrejar la mostra per a trobar les zones on els eritròcits es trobin separats els uns dels altres, per a poder mesurar bé el seu diàmetre, i prendre’n fotografies.
 • Per a que els resultats siguin del tot fiables cal fer un mínim de mesures. Per aquesta raó, nosaltres hem pres el diàmetre de 150 cèl·lules per cada persona (2 de talassèmiques i una de sana).

Problema B2.

Utillatge

Organització dels resultats

 • Taula de resultats
 • Calculadora
Procediment

Aquesta és l’última de les tres etapes que ens calen per a trobar una resposta a aquest plantejament del problema. Aquest és el pas on convergeixen els altres dos que el precedeixen, i que aplicant els nostres coneixements d’estadística, arribarem a la resposta que esperem.

 • Buidar els resultats en una taula on quedin ben clares les dades que hem obtingut.
 • Un cop tinguem les dades a la taula, hem de calcular la mitjana aritmètica (μ) i la desviació mostral (σm) que més tard ens serviran per a fer altres càlculs.
 • Càlcul de la mitjana aritmètica (μ)
 • Càlcul de la desviació mostral (σm)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 • Càlcul de la desviació poblacional

5

 • Per últim, caldrà fer els següents càlculs per a obtenir els resultats finals:
 • Formulació del test d’hipòtesis
H0: la mitjana de la mostra 1 és més gran que la mitjana de la mostra 2

H0 =>M1≥ M2 8 M1 – M2 ≥ 0

H1: no es compleix l’afirmació anterior

 • Càlcul de la desviació estandarditzada

9

 • Elecció del nivell de confiança

α

z

10

10%

1.28

1.65

5%

1.65

1.96

2%

2.05

2.33

1%

2.33

2.58

Taula 4. Taula dels nivells de confiança.
 • Determinació de la regió crítica

11

Imatge 22. Campana de Gauss que determina la regió crítica en el nostre test d’hipòtesis.

 • Comprovar si el test d’hipòtesis és correcte

12

 • Càlcul de l’error realitzat.

13

 


ratlla b

amunt

C. ARRIBEM AL NIVELL MOLECULAR: BIOQUÍMICA

Problema C1.

Utillatge
Recerca bibliogràfica (llibres, adreces d’internet, apunts, revistes,...)
Programa simulador. Aquest tipus de programa, a partir d’una seqüència d’aminoàcids o de bases nitrogenades crea l’estructura de la proteïna desitjada.


Procediment
Buscar tota la informació relacionada amb l’hemoglobina en general, i més en particular, amb l’hemoglobina relacionada amb la talassèmia.
Un cop trobem la informació, cal resumir-la, i per últim crear un petit esquema amb la informació més rellevant.

Problema C2

Utillatge
Resultats de l’anàlisi sanguini d’una de les persones que estudiem.
Equacions de Mentzer, i de England i Frazer.


Procediment
Analitzar els anàlisis de la persona que estudiem, i interpretar-los de forma que els relacionem directament amb els nivells d’Hb.
Un cop haguem analitzat els resultats de l’analítica, passarem a fer els càlculs necessaris per a resoldre les equacions de Mentzer, i de England i Frazer. Aquestes equacions són mitjans molt senzills per a fer un primer diagnòstic aproximat, i consisteix en la simple aplicació d’aquestes fórmules.

 • Equació de Mentzer
  Aquesta primera equació, ens diu que si com a resultat obtenim un valor superior a 13, es tracta d’una persona amb anèmia ferropènica, mentre que si aquest valor es troba per sota de 13, parlem d’individus amb talassèmia.

  VCM
  ------
  RBC

RBC: és el recompte d’eritròcits en milions.
Cuadro de texto: Resultat > 13 => individu talassèmic Resultat < 13 => individu amb anèmia ferropènica
 • Funció discriminant d’England i Frazer
  En la funció discriminant d’England i Frazer, la xifra 3,4 és una constant preestablerta. Els valors positius es aquesta relació resulten propis d’anèmia ferropènica, mentre que un valor negatiu és característic a la talassèmia.

VCM – RBC – (5 x HGB) – 3,4

RBC: és el recompte d’eritròcits en milions.
HGB: índex d’hemoglobina

Cuadro de texto: Resultat - => talassèmia Resultat + => anèmia ferropènica

fi c

amunt

D. ESTUDI DE L’HERÈNCIA: GENÈTICA MENDELIANA

Utillatge
Arbres genealògics de les dues persones

3

EVA

2

JESÚS

4

 

Procediment
Un cop tenim els arbres genealògics, farem el següent:

 • Determinar el fenotip i el genotip dels dos arbres genealògics.
 • Partint de que la beta talassèmia minor es presenta quan una persona és heterozigota per a aquest caràcter, sabem que les persones que estudiem són heterozigotes.
 • Amb aquesta informació, i altres dades puntuals sobre altres membres de la família, omplirem l’arbre amb l’herència que correspon a cada familiar.
glòbuls

amunt
Última actualització: