Mòdul1
Serveisde xarxa amb GNU/Linux

Exercicis 123


 

Característiquesdel SO GNU/Linux

Linuxés un Sistema Operatiu creat originàriament per Linus Torvaldsa principis dels anys 90 a la Universitat de Helsinki, Finlàndia.Linus va basar el Linux en una petita implementació de UNIX pera PC anomenada minix (en un principi d'ús pedagògici creat per Andrew Tannenbaum). De fet estava intentant millorarel kernel del minix sota les premises d'un sistema operatiu petit, forçaràpid i de mínim cost.

Afinals de 1991 Linuxva ser públic per primera vegada apareixental novembre i desembreles versions 0.10 i 0.11, respectivament.

Linusva fer que el codi font fóra de lliure distribució i va animara altres persones a compartir el seu projecte i alhora a desenvolupar-loi extendre el seu kernel amb grups de treball (encara avui) via Internetsota el nom de LINUX (Linus's Minix -el Minix del Sr. Linus-).

Paralel·lament, encara que la idea sorgí cap el 1983, Richard Stallman, científic del MIT, llença el seu projecte GNU de distribucióde programari amb una filosofia totalment altruïsta i dirigida a programadorsperquè poguessin llegir, modificar i redistribuir aquest GNUOperating System amb el seu codi font sense cap restricció.

Lacol·laboració via Internet amb altres programadors de tot el mónfa que el projecte GNU s'extengui a gran velocitat i millori laqualitat global de totes lesaplicacions i el propi sistema operatiu. Ésen aquest moment quan Stallmani altres col·laboradors creen la FreeSoftware Foundation (FSF), corporació sense ànimde lucre (encara que oberta a contribucionsde caritat per a la causa)per promoure el free-software i eliminar restriccionsen les còpies,redistribucions i modificacions del programari.

Alvoltant dels anys 90 la FSF ja ha obtingut o escrit la majoria de componentsdel Sistema Operatiu GNU a excepció feta del kernel. Per aquesttemps Linus Torvalds jaestava treballant com hem dit en un kernel i noés fins l'any 1992que el kernel de Linux s'integra amb altreprogramariGNU per produir un SistemaOperatiu amb plena funcionalitat (multiusuarii multitasca). Podem parlarara del Sistema Operatiu GNU/Linuxencaraque se'l coneix pel nom del seu kernelo nucli.

L'evoluciódel Linux la podem resumir en aquesta taula:
 
 

Any
Versió delkernel
Usuaris
Kernel (bytes)
Moment històric
1991
0.10
100
63.362
Linus T. escriu el kerneldel Linux
1992
0.99
1000
431.591
S'integra el kernel delLinux amb el programari GNU produint un SO plenament funcional
1993
0.99
20.000
937.917
L'alt nivell de contribucióde codi fa que Linus delegui la responsabilitat de revisió
1994
1.0
100.000
1.016.601
Primera versió estable
1995
1.2
500.000
1.850.182
Linux adaptat a processadorsNo-Intel
1996
2.0
1.500.000
4.718.270
Linux suporta el multiprocés,Java i translació d'IP falses
1999
2.2
7.500.000
10.600.000
L'índex de creixementde Linux sobrepassa al de Windows NT
2002
2.4.x
> 18.000.000
més de 15 MB.
.......................

Vist això, quines característiques fan que Linux sigui el Sistema Operatiu amb més projecció?

 • Linux proporciona, amb uns requisitsmínims de 300 Mb. de disc dur i 16 Mb. de RAM, tota la potènciai funcionalitat d'un SO "de veritat".
 • Multitasca i Multiusuari - Varis usuaris poden accedir al mateix temps a l'ordinador i, mentre hofan, cadascun d'ells poden executar múltiples aplicacions i alhoraes pot accedir a varis dispositius al mateix temps.
 • Memòria Virtual -El Linux pot utilitzar una part del seu disc dur com a memòria virtual.
 • Sistema X Window - Ésun sistema gràfic per a ordinadors UNIX. És una potent interfícieestàndard que suporta gran número d'aplicacions.
 • Suport de xarxa- Linuxincorpora i utilitza protocols TCP/IP estàndards incloentNFS( NetworkFile System) i NIS (Network Information Service).
 • Biblioteques compartides - Les aplicacions, en lloc de guardar la seva pròpia còpiadel programari, comparteixen biblioteques de subrutines comuns que es podencridar i fer ús en temps d'execució.
 • Compatibilitat amb l'estàndardIEE_POSIX.1 - Gràcies a això, Linux suporta molts delsestàndards establerts per a tots els sistemes UNIX.
 • Codi font no propietari - El kernel de Linux no utilitza el codi AT&T ni cap altra font propietària. Altres organitzacions comercials, programadors o el propi projecte GNU,han desenvolupat programari per a Linux.
 • Suport mitjançant programari GNU - Linux pot executar un gran ventall de programari, disponible gràcies al projecte GNU, que inclou desenvolupament d'aplicacions(GNU C i GNU C++), administració del sistema (gawk, perl, grof...),diversió i jocs (GNU Chess, GNU Go...), etc.


Elsistema X Window

Ambla filosofia d'intentar arribar a tothom i de facilitar al màximel camí a l'usuarivers el món UNIX, val la pena inclourea part la potent interfície gràfica d'usuari anomenada 'XWindow System'.

UNIXfou originàriamnet dissenyat per a un sistema basat en text i usatper màquines 'teletipus'. La interfície de comandes UNIXés molt sofisticada i encaramés avui, la majoria dels usuarisprefereix la tècnica de l"apuntari fer clic" sobre un entorn gràficde treball.

Conseqüentmentl'evolució i adaptació fan possible que ara es pugui escollirentre un entorngràfic o una interfície de comandes.

L''X Window' fou desenvolupat com a part del projecte 'Athena' alMassachussetsInstitute of Technology que començà l'any 1984. Fou l'any 1988 quan el MIT llença l'"X" (X Window System) al públic.

Xésuna interfície gràfica única que reuneix dues característiquesimportants:

 • Estàintegrat en xarxes de computadores podent-se accedir a l'entorn tant enlocal com en remot. X pot deixar oberta una finestra que representa unaaplicació que 'corre' en un servidor remot.
 • Permetla configuració del sistema amb una aplicació especial anomenada"Window Manager" (de fet ara hi ha una varietat disponible d'elles)amb icones que representencategories diferents per poder ser gestionadeso administrades com la xarxa,els processos, perifèrics...