GUIA DIDÀCTICA

OBJECTIUS DIDÀCTICS

 • Conèixer diversos poetes catalans i castellans, i la seva poesia.
 • Llegir poemes en silenci i després de manera expressiva o musicats.
 • Apreciar la poesia .
 • Saber buscar informació i material sobre el tema a través de llibres i recursos TIC.
 • Aprendre a estructurar un treball.
 • Organitzar la feina per a treballar en grup.
 • Utilitzar el programa PowerPoint.
 • Exposar oralment un treball.
 • Tenir cura en la presentació escrita d'un treball, tant en l'aspecte formal com en el contigut.

CONTINGUTS

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

Parlar i conversar

 • Interès per participar en les converses i per expressar-se amb claredat i
  bona pronúncia.
 • Exposicions a partir d’un guió, esquema, imatge o bé utilitzant com a suport
  programaris de presentació.
 • Ús de llenguatges no discriminatoris i que respectin les diferències de
  gènere.

Escoltar i comprendre

 • Comprensió de textos escrits i audiovisuals.
 • Reelaboració i explicació de manera sintètica d’exposicions o explicacions
  que ha fet alguna persona o bé que s’han escoltat o s’han mirat a través
  d’algun mitjà audiovisual, amb especial atenció quan el procés de recerca
  s’ha fet amb l’ús de les TIC.
 • Capacitat crítica per comprendre allò que s’ha escoltat i fer-se preguntes a
  partir dels continguts exposats.
 • Interès, atenció i respecte per les intervencions dels altres.

Llegir i comprendre

 • Lectura i interpretació de poemes per a saber extreure’n la idea principal.
 • Lectura en veu alta de manera que s’ajusti el to de veu, la velocitat i
  l’entonació .
 • Recerca d’informació en un llibre o enciclopèdia.
 • Utilització d’Internet per buscar informació: coneixement dels cercadors més habituals, coneixement de les adreces de més ús, capacitat per captar
  informació a partir d’enllaços i d’organitzar-la per fer-ne un treball personal.

Escriure

 • Coneixement i aplicació de l’estructura que determina la presentació d'un treball sobre la biografia i obra d'un autor.
 • Consolidació d'estratègies adquirides en cursos anteriors en el procés
  de producció de textos: pensar (intencions, destinatari, contingut possible),
  escriure (tenir present la intenció, llegir la part escrita per saber com
  continuar, afegir-hi o treure idees, treure’n), revisar (comprovar si respon a
  la intenció primera, fer-ne una lectura en veu alta per comprovar-ne la
  coherència i la cohesió, i modificar el text a partir de treure, afegir-hi o
  inserir-hi fragments).
 • Coneixement dels recursos TIC : del programari de tractament de textos, d’edició gràfica i de presentacions i de dibuix que permeti elaborar-hi textos, fer-hi esquemes o mapes conceptuals i inserir-hi imatges i àudios.
 • Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els
  coneixements apresos.

DIMENSIÓ LITERÀRIA

 • Audició i visionat de productes audiovisuals adequats a l’edat per fomentar i
  potenciar el gust estètic.
 • Lectura conjunta guiada per aprofundir en el sentit del text, comparar autors
  i aprendre a interpretar el llenguatge literari.
 • Adequació del to, l’entonació i la modulació de la veu en lectures públiques,
  de manera que atregui l’atenció de l’oient i siguin entenedores.
 • Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al grup
  classe.
 • Expressió d’impressions personals després de les lectures i adopció d’una
  posició crítica.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual : saber comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se) per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir les tecnologies de la comunicació , amb gestió de la diversitat de llengües, amb l'ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions.

 • Tractament de la informació i competència digital : Dominar les destreses relacionades amb el raonament per organitzar la informació, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la i fer inferències i deduccions de distint nivell de complexitat; en definitiva, comprendre-la i integrar-la en els esquemes previs de coneixement. Comunicar la informació i els coneixements adquirits emprant, de manera creativa, recursos expressius que incorporin, no solament diferents llenguatges i tècniques específiques, sinó també les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació.

 • Competència d'aprendre a aprendre : Aprendre a obtenir informació -tant individualment com en col·laboració- i, molt especialment, per a transformar-la en coneixement propi, relacionant i integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb la pròpia experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos.

 • Competència d'autonomia i iniciativa personal : Proposar-se objectius i planificar i portar a terme projectes individuals o col·lectius. Poder reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, buscar solucions i portar-les a la pràctica. A més, analitzar possibilitats i limitacions, conèixer les fases de desenvolupament d'un projecte, planificar, prendre decisions, actuar, avaluar el que s'ha fet i autoavaluar-se, extreure'n conclusions i valorar les possibilitats de millora. Adquirir d'habilitats socials per a relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se en el lloc de l'altre, valorar les idees d'altri, dialogar i negociar.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

 • Participar de forma adequada en les situacions comunicatives habituals en
  el context escolar i social, respectant les normes d’interacció oral i mostrar
  interès i respecte quan parlen els altres.
 • Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de producció pròpia
  referits a coneixements, vivències o fets, adaptant el to de veu o el gest a la
  situació comunicativa, i amb utilització d'imatges o audiovisuals, si la
  situació ho requereix.
 • Comprendre i extreure informacions rellevants de textos escrits i
  audiovisuals adequats a l'edat i presentats en diferents suports.
 • Haver mecanitzat que abans d'escriure s'ha de pensar i, un cop escrit, s'ha
  de revisar.
 • Mostrar coneixement de l'ortografia de base i de les normes ortogràfiques
  més bàsiques en algunes o en la majoria de les produccions.
 • Interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura i a l'escriptura i per
  la bona presentació dels treballs.
 • Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i
  apropar-se a altres cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar
  respecte per totes.
 
Guia Didàctica