Revisar el text
Per revisar un text cal:
 
Revisar l'adequació
Revisar la coherència
Revisar la cohesió 
Correcció gramatical
Presentació clara i 
     correcta.
Registre adequat
Objectiu del text
      aconseguit
Hi ha tota la 
      informació 
L'estructura és la del 
     text que volíem escriure
Els paràgrafs estan
      ben estructurats
Hi ha comes i punts.
Els enllaços són 
      variats i apropiats.
Ortografia
Frases correctes
Vocabulari variat i 
      apropiat

Com podem ajudar?
Per facilitar la tasca de revisar podem donar als alumnes pautes que poden servir de guia a l'hora d'escriure. Aquests models exposats, us poden suggerir idees per fer-ne d'altres.

Pautes d'autocorrecció
Descripció
Recepta de cuina
Carta

Tornar a la pàgina principal