Guia didàctica

1.- Objectius

Aquesta webquest vol ajudar a aconseguir, d'una manera fàcil, ràpida i positiva, una plena integració dels alumnes nouvinguts a l'aula. És per això que facilita als educadors tota una sèrie de recursos informàtics que poden ajudar-los en la seva tasca diària. Els seus objectius principals són:


2.- Requisits

Per desenvolupar aquesta WebQuest es necessiten uns mínims coneixements informàtics. Són els següents:


3.- Organització, temporització, recursos i espai

Organització:

Formarem equips de treball amb els educadors que imparteixen docència a les Aules d'Acollida. Combinarem el treball individual amb el treball cooperatiu.

Temporització:

Aquesta WebQuest està pensada per desenvolupar-la en unes 10 sessions de 3 hores de durada. En les 5 primeres sessions es presenten estratègies, materials informàtics i recursos metodològics per treballar amb l'alumnat de les Aules d'Acollida. En les 5 restants es formaran grups de treball per tal d'elaborar nous materials que s'adeqüin a aquest tipus d'alumnat.

Recursos i espai:

Caldrā disposar dels recursos següents


4.- Avaluació

L'avaluació d'aquesta WebQuest es farà sobre el seu contingut. Podríem ampliar-la elaborant rúbriques per avaluar les tasques, el procés, el disseny, els recursos i el producte final.


5.- Crèdits

Aquesta WebQuest ha estat realitzada per Maria del Mar Lluelles Perera, professora d'informàtica de l'IES-SEP Caparrella de Lleida, Formadora de l'Àrea TIC, de la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics del Departament d'Educació, Formadora del Curs d'Aptitud Pedagògica (ICE de la UdL) i sòcia de la Comunitat Catalana de Webquest. Per a qualsevol informació, referent a aquesta WebQuest, podeu adreçar-vos a : mlluelle@.xtec.cat