ContingutGuia didàctica1.- OBJECTIUS GENERALS D'AQUESTA WEBQUEST

Aquesta webquest s'adreça a l'alumnat de secundària. El seus objectius son donar a conèixer els fenómens naturals, perquè es produeixen i com actuar en les diferents situacions.

Es treballarà de forma col·laborativa i cooperativa, fet que afavoreix les relacions interpersonals, millora la motivació de l'alumnat, augmenta el seu rendiment i per tant s'obtindrà un millor producte final.


2.- COMPETÈNCIES

La nostra, una tierra inquieta?
Competències Comunicativa, lingüística i audiovisual Artística i cultural Tractament de la informació i competència digital Matemàtica Aprendre a aprendre Autonomia i iniciativa personal Coneixemnt i la interacció amb el món físic Social i ciutadana
Grup 1: Sismòlegs
X
X
X
X
X
X
X
Grup 2: Vulcanòlegs
X
X
X
X
X
X
X
Grup 3: Estudiosos de tsunamis
X
X
X
X
X
X
X
Grup 4: Cartògrafs
X
X
X
X
X
X
X
Grup 5: Estadístics
X
X
X
X
X
X
X
X
Grup 6: Grup de prevenció
X
X
X
X
X
X
X
Conclusió i publicació d'un llibre digital
X
X
X
X
X
X
X
Activitats d'ampliació
X
X
X
X
X
X
X

 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: Consultar informacions amb diferents suports, llegir interpretar i escriure, posar en joc l'esforç i el treball individual però també el treball en grups que porta a parlar, argumentar, convèncer, consensuar, etc.
 • Competència artística i cultural: Analitzar la realitat i estimular la curiositat i la creativitat de l'alumnat.
 • Competència en el tractament de la informació i competència digital: Utilitzar les TIC per cercar, captar, seleccionar, registrar i processar la informació
 • Competència matemàtica: Elaborar gràfics a partir de situacions reals
 • Competència d'aprendre a aprendre:Disposar d’habilitats per a conduir el propi aprenentatge i potenciar el treball col·laboratiu
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal: Potenciar la responsabilitat, l'autonomia personal i la creativitat
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Interpretar la informació rebuda, predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia.
 • Competència social i ciutadana: Comprendre la realitat social en la qual vivim, potenciar una actitud responsable i solidària

3.- ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES

Els alumnes s'organitzaran en grups de 4 persones.


4.- TEMPORITZACIÓ

El temps que dedicarem a treballar la webquest és de dues setmanes. En la primera cada grup s'encarregarà de realitzar totes les activitats demanades i en la segona es posarà en comú el treball realitzat mitjançant exposicions orals. Es consensuarà la resposta a la pregunta que dona títol a la webquest, es recolliran tots els treballs, s'unificaran en un sol document i finalment es publicarà en format de llibre digital. Així doncs, el temps previst per a desenvolupar aquesta webquest és de 8 hores.


5.- RECURSOS I ESPAI

Per desenvolupar aquesta webquest els alumnes han de tenir uns coneixements mínims d'informàtica:

 • Conèixer i utilitzar un navegador
 • Saber utilitzar un processador de textos

Treballarem a l'aula ordinària amb les eines següents:

 • Un ordinador per a cada grup d'alumnes
 • Connexió a internet
 • Programari necessari per a desenvolupar les diferents activitats: navegador, editor de text, Flash i Calaméo
 • Impressora
 • Maleta pedagògica del CRP