La fotografia

Unitat 3
 

 

 PROPOSTA DIDÀCTICA, ACTIVITATS i DOCUMENTS DE SUPORT

A la unitat anterior s'han tractat tota una sèrie de recursos a través dels quals es pot seleccionar i enregistrar la realitat. Hem deixat clares les múltiples possibilitats de mirar a través de la càmera, però no s'ha tractat específicament què suposava fer un selecció i no una altra, ni tampoc com això repercutia en el significat de les imatges. Hem parlat de la fotografia com a registre, però no pas com a elements ficcionador que produeix imatges amb un alt contingut subjectiu, molt allunyades de la pretesa objectivitat i veracitat que normalment se'ls atribueix. De fet hem acabat fent un treball a partir de l'exemple dels fotògrafs que practicaren una fotografia pura, pretesament objectiva. En aquesta unitat ens dedicarem a desmuntar aquests preceptes i a fer una lectura més acurada de tot allò que ens aporten les imatges. Continuarem treballant a partir de la fotografia per a interrogar-nos, primer de tot, sobre aquest mitjà i comprovar la seva versatilitat a l'hora d'acostar-se a la realitat. Això es realitzarà a partir de dues activitats, ambdues dedicades a la comparació i discussió: en la primera es treballa a partir d'unes quantes cites, cada una de les quals defineix fotografia de manera diferent. Es tracta de veure què sabem, què pensem sobre la fotografia i què ens aporten de nou aquestes definicions. Què ens descobreixen sobre aquest mitjà, quines definicions valorem més, quines contradiccions hi ha entre elles? Aquesta activitat es relaciona directament amb la segona. En aquest cas es fa també una comparació, no de textos sinó de fotografies. Es comparen retrats de sis fotògrafs per a veure i entendre com cada un d'ells planteja el seu treball des d'estètiques diferents. D'aquesta manera tornem a insistir en les diferents nocions que es tenen de la fotografia, els posicionaments que aquestes suposen i els resultats que acaben produint. Després d'aquestes dues activitats s'aprofundeix en la lectura i interpretació de fotografies. A partir de tres activitats es donen pautes i exemples de com veure els significats que es poden despendre de les imatges. Finalment es proposa treballar específicament un cas d'utilització de fotografies: el de la publicitat i es proposen dues activitats de discussió i comentari d'anuncis. Com a activitat conclusiva es proposa als alumnes que realitzin una sèrie de retrats de dues persones. Tot seguit es detallen les activitats d'aquesta unitat i els documents adjunts als quals podeu accedir per a desenvolupar-les:


LA FOTOGRAFIA

ACTIVITAT 1
Intoducció sobre la noció de fotografia. Lectura, comparació i discussió de definicions.

DOCUMENT 1
. La fotografia. Diferents definicions.

ACTIVITAT 2
Comentari i comparació de l'obra de cinc fotògrafs per a reconèixer diferents estètiques fotogràfiques.

DOCUMENT 2
. La fotografia. Múltiples enfocaments estètics. L'obra de sis retratistes.
DOCUMENT 2a. Retrats de Julia Margareth Cameron
DOCUMENT 2b. Retrats d'August Sander
DOCUMENT 2c. Retrats de Cecil Beaton
DOCUMENT 2d. Retrats de Jalón Ángel
DOCUMENT 2e. Retrats de Richard Avedon
DOCUMENT 2f
. Retrats de Cindy Sherman


LA INTERPRETACIÓ DE FOTOGRAFIES

ACTIVITAT 3
Explicació sobre la lectura i interpretació d'imatges.

DOCUMENT 3 . La interpretació de les imatges. Interpretació de tres imatges.

ACTIVITAT 4
Redacció d'un comentari comparatiu de quatre retrats

DOCUMENT 4 . Interpretació comparativa de retrats

ACTIVITAT 5
Explicació sobre els conceptes denotació i connotació.
Lectura denotativa i connotativa d'una fotografia.
DOCUMENT 5. Els conceptes denotació i connotació.


L'ÚS DE LA FOTOGRAFIA EN PUBLICITAT: SEDUCCIÓ I JOC DE SIGNIFICATS

ACTIVITAT 6
Coneixement de l'ús que la publicitat fa de les fotografies

DOCUMENT 6
. L'ús de la fotografia en publicitat: seducció i joc de significats.

ACTIVITAT 7
Realització d'un comentari escrit d'un anunci que utilitzi fotografies.
DOCUMENT 7
. Comentari escrit d'un anunci.


ACTIVITAT 8
Proposta de realització d'una sèrie de retrats sobre dues persones.

DOCUMENT 8
. Realització de retrats.


ACTIVITAT 9
Exercici de recapitulació i de resum: UNITAT 1, 2, 3.
DOCUMENT 9. Examen d'imatge.


BIBLIOGRAFIA I RECURSOS


 DOCUMENTSLA FOTOGRAFIAACTIVITAT 1
Intoducció sobre la noció de fotografia. Lectura, comparació i discussió de definicions.
Continuarem treballant a partir de la fotografia per a interrogar-nos, primer de tot, sobre aquest mitjà de producció d'imatges i comprovar la seva versatilitat a l'hora d'acostar-se a la realitat. Això es realitzarà a partir de dues activitats, ambdues dedicades a la comparació i discussió: en la primera es treballa a partir d'unes quantes cites, cada una de les quals defineix fotografia de manera diferent. Es tracta de veure què sabem, què pensem sobre la fotografia i què ens aporten de nou aquestes definicions. Què ens descobreixen sobre aquest mitjà, quines definicions valorem més, quines contradiccions hi ha entre elles?

DOCUMENT 1

 
 LA FOTOGRAFIA. Definicions

Aquí teniu tot un seguit de fragments de textos que defineixen què és la fotografia o en destaquen alguns dels seus elements. Fixeu-vos què diuen exactament sobre ella i escriviu els conceptes o idees que en cada una qualifiquen o defineixen la fotografia. Tots ells ens han d'ajudar a entendre qüestions claus que han articulat o articulen aquest mitjà.


1.
Diccionario de Julio Casares.
La fotografia és l'art de fixar i reproduir per mitjà de reaccions químiques en superfícies convenientment preparades, les imatges obtingudes en la càmera fosca.
_______________________________________

2. Els primers fotògrafs parlaven com si la càmera fos una màquina de copiar; com si quan una persona utilitza una càmera fos aquesta última la que hi veiés. La invenció de la fotografia fou benvinguda com a mitjà per a alleugerir la tasca d'acumular constantment informació i impressions sensorials. En el seu llibre de fotografies The Pencil of Nature (1844-46) Fox Talbot explica que la idea de la fotografia se li va ocórrer al 1833, durant l'excursió a Itàlia que s'havia tornat obligatòria a Anglaterra per als hereus rics com ell, mentre traçava alguns esbossos del paisatge del llac Como. Dibuixant amb l'ajuda de la càmera fosca, un aparell que projectava la imatge però no la fixava, fou portat a reflexionar, "sobre la inimitable bellesa de les imatges pintades per la naturalesa que la lent de cristall de la càmera projecta sobre el paper" i a preguntar-se "si seria possible aconseguir que aquestes imatges naturals quedessin impreses perdurablement". La càmera tal com la va pensar Fox Talbot, constituïa una nova forma de notació la característica de la qual era precisament la impersonalitat, doncs registrava una imatge "natural", o sigui una imatge que arriba a existir amb la sola intervenció de la Llum sense cap ajuda del llapis de l'artista".

_______________________________________

3. Totes les fotografies són momento mori. Prendre una fotografia és participar de la mortalitat, vulnerabilitat, mutabilitat d'una altra persona o cosa. Precisament perquè seccionen un moment i el congelen, totes les fotografies són testimoni del pas irrefutable del temps.

_______________________________________

4. Alexander Rodtchenko. S. LEMOINE, "Du chevallet á la machine" (Del cavallet a la màquina), Photo Foche, n. 23. Centre National de la Photographie, París, 1986.
La fotografia es una tècnica nova, moderna. Ens permet fabricar un producte: la imatge
, mitjançant una màquina. Enquadrament, procés, tiratge: les seves operacions són totes mecàniques i calculables. El material es munta a les fàbriques: el cos de la màquina, 1'objectiu, les pel·lícules, el paper, els productes químics... Tot això permet crear de nou les imatges que mostren la realitat... Retrats i figures, representacions de la ciutat, manifestacions culturals, vistes d'arquitectura, documents de 1'activitat industrial i agrícola, demostracions d'armament, esports i fins i tot la vida del circ. Totes aquestes imatges son destinades a ser publicades: serveixen d'il.lustració a les revistes i els llibres.

_______________________________________

5.
CANALS, Marta. Retrats. Fotografia espanyola 1848-1995.
La fotografia falsifica, crea ficcions, crea il·lusions. La seva aparent aproximació a la realitat ens fa suposar, en veure una fotografia, que allò que veiem 'és' la realitat, quan només es tracta d'una interpretació, un punt de vista parcial i subjectiu de l'autor expressat a través d'un procediment tècnic, mitjançant l'acció de la llum i un procés químic.


___________________________
____________

6. Henri Cartier-Bresson.
La càmera em permetia enregistrar allò que passava en el món i vaig decidir dedicar-me a la fotografia degut a la meva curiositat per allò que passava. [...] Per a mi el reportatge és ensumar per tot el món, preguntar-se: Què passa?. No és el mateix que escriure. No jutges. Només dius: 'Això és el que vaig veure. Això és el que vaig sentir.' Sempre és subjectiu. Depèn de qui siguis. No existeix l'objectivitat. Talment com no existeix la veritat. Sempre depèn d'alguna cosa.


_______________________________________

7. Francesc Català Roca. Impressions d'un fotògraf. Memòries. Barcelona: Edicions 62, 1995. p.156-157.
Una bona fotogr
afia es defineix, al meu entendre, pel fet que ha de saber 'explicar' bé, molt bé, una situació, un personatge, un paisatge... I explicar-ho de tal manera que pugui captar l'interès del qui n'ha de ser el receptor. I en aquest sentit, hem de convenir que el resultat de la fotografia ha de ser el mateix que el de la narració escrita, és a dir, de la literatura, ja que la situació que explica o pot explicar un fotògraf són també imatges de la vida real, quotidiana o de la ficció. L'escriptor ho fa a través de l'escriptura, de la lletra impresa. Un fotògraf, a través de la imatge. Però com que l'escriptura és més antiga, se sap interpretar, perquè hi ha normes: gramàtica, sintaxi, ortografia... Cosa que no passa encara en el camp de la fotografia, perquè aquestes normes no existeixen. És a dir, no hi ha una gramàtica ordenada, tot i que ara hi ha grans teòrics del món de la imatge. Però en darrera instància, des del meu punt de vista, són les persones les que aniran creant i configurant aquest procés d'ordenació i interpretació de la fotografia. [...] Moltes vegades, en entrevistes que m'han fet, m'han preguntat si jo em considerava un artista. Invariablement jo responc que el que em considero és un observador per naturalesa, un observador de tot i de tothom. Concentro l'atenció en allò que m'interessa, que m'impressiona, obro la caixa fosca i capto la realitat del moment. Crec que la fotografia s'assembla més, o és més pròxima, a la literatura que no pas a la pintura, tot al contrari del que se'n sol dir. Per entendre millor això que dic, cal que expliqui que per fer una 'foto' no cal dur la càmera. Jo, tal com m'he definit abans, sóc un observador de la naturalesa humana i, per tant, sempre, sempre, estic 'mirant', observant. I tot allò que vaig emmagatzemant en el meu cap, en el meu cervell, com si d'un ordinador es tractés. El dia que em poso a treballar amb la càmera fotogràfica, ja tinc de seguit tota una sèrie de d'elements, de referències, de dades que m'ajuden a fer la feina millor i més ràpida. Per tant, des del meu personal i sempre subjectiu -encara que molt meditat- punt de vista, la fotografia és 'un sistema substractiu'. És a dir que agafes i prens; en canvi, la pintura és un 'sistema additiu'.

_______________________________________

8. Inici d'una entrevista al fotògraf Joan Fontcuberta realitzada al programa del Canal 33 Avisa'ns quan arribi el 2000.

Entrevistador: -'El bon fotògraf és aquell que sap mentir bé la veritat'
gran afirmació?

Fontcuberta:
-Totes les grans afirmacions han de ser contextualitzades. Això és un joc de paraules i jo crec, que el joc ha de ser una part important de la vida. Però, el que si és cert, i que si penso, és que la fotografia, a diferència de la pintura que treballa amb la forma, que treballa amb l'estètica, la fotografia treballa amb la veritat, amb el control de la veritat. I, si això ho pensem amb més profunditat arribarem a veure que en el fons no hi ha veritats possibles, hi ha punts de vista, hi ha interpretacions, és a dir, hi ha maneres de jugar amb la ficció. Per tant, el fotògraf és aquell que assumeix la ficció inherent al que està fent i, ho sap fer amb sentit, sap imposar una intenció.

Entrevistador:
-
Joan Fontcuberta com se li va ocórrer tergiversar la fotografia, perquè segurament és dels pocs que parteixen d'aquesta filosofia.

Fontcuberta:
-Potser per la meva pròpia experiència, per la meva activitat professional. Abans de dedicar-me a la fotografia vaig treballar en el món de la publicitat i del periodisme, vaig estudiar ciències de la informació i la comunicació, estic acostumat als mass media i per això estic acostumat a la mentida.

 
versió per imprimirACTIVITAT 2
Comentari i comparació de l'obra de cinc fotògrafs propers a diferents estètiques.

L'objectiu de l'activitat és discernir i entendre l'existència i característiques de diferents estètiques fotogràfiques. D'aquesta manera tornem a insistir en les diferents nocions que es tenen de la fotografia, els posicionaments que aquestes suposen i els resultats que acaben produint. Totes les imatges que es compararan són retrats. Per a portar a terme l'activitat es proporcionen fotografies de sis fotògrafs que han dedicat part de la seva tasca a la retratística. Les fotografies s'acompanyen en cada cas de textos que descriuen la trajectòria de l'artista o les característiques dels seus retrats. A partir dels textos i les conclusions que es treguin dels retrats s'haurien d'anar definint com utilitzen la fotografia, què aconsegueixen amb els seus retrats, què pretenen, què ens expliquen aquests retrats, etc. Per a desenvolupar l'activitat es proposa que primer es faci una introducció sobre el retrat fotogràfic amb l'ajuda del Document 2. Després es poden començar a observar, un per un, els retrats dels diferents retratistes. Cal primer dir allò que en pensem i després llegir el text per a treure'n més conclusions i copsar com s'utilitza la fotografia i què es destaca dels retratats. Després es poden posar les imatges una al costat de les altres i començar a fer comparacions. Per a realitzar-les es pot partir de diferents preguntes per a veure com són resoltes en cada cas i què ens indica aquest resolució. El professor pot anar afegint informaciósobre els fotògrafs o les tendències estètiques que representen i també elements de suport per a extreure conclusions dels retrats. Finalment es pot fer un repàs dels aspectes tractats i deixar clar, un cop més el posicionament de cada fotògraf o fotògrafa.

DOCUMENT 2

 
  MÚLTIPLES ENFOCAMENT ESTÈTICS

Cada una de les maneres d'entendre la fotografia, cada una de les definicions que hem llegit comporten diferents maneres d'utilitzar el mitjà, diferents maneres d'aproximar-se a la realitat amb la càmera. Segons l'estètica fotogràfica, segons la comprensió i ús que fem de la fotografia, els resultats ens explicaran uns o altres aspectes de la realitat capturada.

Aquestes qüestions es poden entendre molts bé si agafem una referència concreta EL RETRAT i comparem les obres de diferents fotògrafs. Aquest exercici ens permetrà comprovar com, en cada cas, les intencions del fotògraf, la seva actitud, la manera d'utilitzar la càmera i els mitjans tècnics a l'abast, ens mostren aspectes molt diferents de la realitat capturada

Les múltiples formes de retratar comporten construir significats diferents als voltant de les persones: en alguns casos la fotografia es pot convertir en un mitjà que idealitza els referents reals, en d'altres els endolceixi i els entendreix mirant de capturar la part més bella i sensible. A vegades la càmera pot ser molt dura amb els personatges, despullar-los, mostrar allò que aquests pensen o assenyalar totes les seves estranyeses. En alguns casos el retrat pot parlar més enllà del mateix personatge referint-se a aspectes de caràcter social, al seu entorn a la seva condició com a persona amb una determinada edat i amb un determinat sexe, nivell econòmic, situació laboral. Altrament es pot considerar el retratat com a estereotip o tipologia. Les actitud poden ser moltes i cada un d'elles comporta la construcció d'un univers expressiu.


  L'OBRA DE SIS RETRATISTES

Els fotògrafs i fotògrafes són de diferents èpoques. No són casos aïllats sinó que representen actituds davant la fotografia pròpies de determinats moments històrics. Tot i aquesta pertinència temporal, podem dir que avui dia encara són presents moltes d'aquestes estètiques fotogràfiques, s'utilitzen sobretot en l'àmbit de la publicitat, però també en la fotografia familiar o amater, en el camp de la comunicació o de l'art. Aquí teniu el nom dels sis fotògrafs:

  • JULIA MARGARETH CAMERON (Calcuta 1815 - Dikoya 1879)
  • AUGUST SANDER (Herdorf 1876 - Colònia 1964)
  • JALÓN ÁNGEL (1898 Viana - Saragossa 1976)
  • CECIL BEATON (Londres 1904 - Broad Chalke 1980)
  • RICHARD AVEDON (Nova York 1923)
  • CINDY SHERMAN (Glen Ridge 1954)

En cada cas trobem diferències en l'actitud dels i les fotògrafes davant la fotografia. A partir dels seus retrats i dels textos podem deduir amb quines idees sobre la fotografia, amb quina estètica fotogràfica s'identifiquen. En molts casos aquestes idees comporten posicionament de caràcter moral i ideològic davant de la realitat. Les fotografies, en molts casos, no estan exempts d'actituds polítiques.

Seria interessant que primer observéssiu l'obra de cada un dels fotògrafs i fotògrafes, que en llegíssiu els textos i que, posteriorment, expresséssiu la vostra opinió sobre l'actituds de cada fotògraf i allò que penseu dels retrats. Després podeu comparar els retrats a partir de diferents qüestions
: On són retratats els personatges? Quina posició ocupen respecte a la càmera? Té importància la seva mirada? Quina part del cos veiem en la fotografia, perquè diríeu que és així, què ens explica? Quines intencions hi ha en aquestes fotografies? Què ens vol explicar cada una del retratat? Se'ns expliquen coses de la persona o creieu que ens susciten idees que van més enllà? Intenten documentar, explicar, seduir, criticar, embellir, eternitzar...?

Per tenir més elements a l'hora d'observar els retrats podeu llegir aquest text que fa una sèrie de consideracions sobre aquest gènere fotogràfic:  TEXT DE SUPORT SOBRE ELS RETRATS

Un retrat fotogràfic té un cert halo de misteri, evoca els trets d'una persona, però allò que crea impacte no és la representació o el record de la persona sinó la força de la imatge que tendeix a fer-nos considerar com a realitat allò que no és més que una aparença. La semblança fabricada fotogràficament augmenta la sensació de realitat. En un retrat veiem només algunes parts del subjecte, altres aspectes romandran ocults. D'ací l'inevitable retorn a la idea de ficció.

Un retrat és el fruit com a mínim de dues voluntats de vegades contraposades: la del retratat i la del fotògraf. El retratat posseeix una expectativa determinada, una il·lusió per aparèixer de determinada manera, que ressalti o idealitzi unes característiques pròpies. El fotògraf pot tenir una idea totalment oposada, contradictòria. Del resultat d'aquesta confrontació, d'aquest encontre, sorgirà la foto, el retrat.

En el camp de la literatura, Proust incideix en el punt de vista del narrador: "Els personatges no existeixen per ells mateixos, sinó només en funció del narrador, d'allò que per a ell representen". És la forma de representació literària que hom ha expressat en l'art, la filosofia i la història, en cl sentit que no podem parlar ja d'una realitat independent del punt de vista: "Inevitablement, l'observador projecta la seva ombra damunt l'objecte de la seva observació i el deforma". El mateix podríem dir del retrat fotogràfic: és una activitat artística carregada de subjectivitat en la qual és difícil discernir qui exerceix la seva voluntat sobre qui. Però davant d'un bon retrat no podem oblidar la presència de l'autor, del fotògraf. "Les dues imatges, la del subjecte i la del retratista, estan immerses en una lluita silenciosa d'imaginacions fins que el clic de l'obturador les separa violentament" (Harold Rosenberg). Un retratista aporta aspectes propis, com si es tractés de la suma de les diferents facetes d'un autoretrat. Així ho expressa Richard Avedon: "De vegades penso que tots els meus retrats no són altra cosa que retrats de jo mateix. La meva preocupació ós l'empremta humana, però allò que jo considero l'empremta humana pot ser, senzillament, la meva".

El retrat va inexorablement lligat a la noció del temps i de la mort. Tal com assenyala Roland Barthes en el seu assaig La chambre claire, la fotografia recull una interrupció en el temps.

Recull un moment, un instant ja irrepetible. Fa palesa l'absència. Quan tornem a veure una foto, un retrat, a vegades el subjecte ja no existeix però la seva presència resta viva a la imatge, a la fotografia. D'aquí emana el seu enigma i el seu misteri, i la il·lusió que genera d'alliberar l'home dels lligams de la seva condició de mortal.

La fotografia perdura més enllà de la vida d'una persona i entronca amb la il·lusió d'eternitat. De totes les activitats humanes l'art és aquella que més s'acosta a la idea d'immortalitat, en la mesura que una gran obra d'art pot escapar de la destrucció i l'oblit. L'ésser humà té tendència a produir retrats amb voluntat de vèncer la mort, tot eternitzant els trets que constitueixen la, vida, per desafiar-la així, amb el record.

RETRATS. FOTOGRAFIA ESPANYOLA. 1848-1995. Marta Canals.
Dins del catàleg de l'exposició. Barcelona: Fundació 'la Caixa'


 
versió per imprimirACTIVITAT 2
Comentari i comparació de l'obra de cinc fotògrafs propers a diferents estètiques.

DOCUMENT 2a

 
  JULIA MARGARETH CAMERON (Calcuta, 1815 - Dikoya 1879)

             

1. J.M.Cameron. G.F. Watts i els seus fills, 1867.
2. J.M.Cameron. La senyora Herbert Duckworth (després Leslie Stephen), mare de Vorginia Woolf, 1867
3. J.M. Cameron, Pomona, 1872. Julia jackson?


  Text

Julia Margaret Cameron, neix a l'Índia on residirà fins als 33 anys. De família acomodada fou educada per metres francesos i anglesos. Els seus treballs denoten la influència de la pintura romàntica de tendència renaixentista i religiosa. Inicialment utilitzava com a models a nens, als quals vestia com a àngels. També fotografià a familiars, amics, servents, coneguts i estranys. També retratà personatges del moment com Thomas Carlyle, Tennyson, Darwin, Browning, Herschel... Partidària de la llum natural i de l'absència de retocs en fotografia, utilitzava càmeres de gran format i lents difusores. El 1870 optàper temes costumistes i començà a utilitzar fons d'estudi. La seva obra fou una de les primeres manifestacions de la tendència pictorialista, cultivant l'estil prerafaelita. En els seus retrats utilitza la il.luminació parcial i les parts deliberadament desenfocades. Tots ells tenen un toc malencòlic i sentimental. El simbolisme i les referències religioses i literàries són evidents. Hi ha la voluntat de transcendir a la persona mateixa per arribar a un missatge. L'objectiu dels fotògrafs no és merament entendre, enregistrar el model, sinó instruir, purificar i ennoblir.

Podem dir que aquests retrats valoren més la capacitat de representar que no pas d'ésser dels que posen davant la càmera. El dispositiu fotogràfic ha de permetre potenciar allò pintoresc, evocador, nostàlgic. La mateixa Cameron escrivia: 'Les meves aspiracions són les d'ennoblir la Fotografia i assegurar-li el caràcter i els usos del Gran Art, combinant allò real i allò ideal, sense sacrificar res de la Veritat per tota la possible devoció a la Poesia i a la bellesa.' Cameron a John F.W: Herschel. 1864.


 
versió per imprimirACTIVITAT 2
Comentari i comparació de l'obra de cinc fotògrafs propers a diferents estètiques.

DOCUMENT 2b

 
  AUGUST SANDER (Herdorf 1876 - Colònia 1964)

            

            

1. August Sander. Anton Räderscheidt, 1927. 28,5x21
2. August Sander. Aturat, 1928. gelatinobromur de plata, 22,5x14,2
Sander. Editor, 1923-1924. gelatinobromur de plata, 22,5x16,7.jpg
3. August Sander. El farmacèutic Linz, 1907. gelatinobromur de plata, 47x32,4
5. August Sander. L'hostaler i la seva esposa, 1915.
4. August Sander. Maleter, 1929. gelatinobromur de plata, 28,3x22,5
6. August Sander. Pagesos joves amb el vestit del diumenge, 1913. Westerwald. gelatinobromur de plata, 30,4x20,5


  Text

El fotògraf alemany, August Sander, adquirí la seva primer càmera quan treballava de miner el 1892. Sis anys més tard entrava a treballar d'ajudant en un estudi i posteriorment en comprà un de propi. A partir del 1910 s'instal.la a la ciutat de Colònia on començarà a retratar persones per a realitzar el seu gran projecte, L'home del segle XX, un gran àlbum fotogràfic on volia incloure totes les tipologies de personatges representatius de la societat de l'època. L'àlbum havia de ser un gran mapa, un retrat col.lectiu amb gent de tota classe de procedència social, de nivell econòmic o d'ocupació. El projecte es dividia en diferent llibres on els retratats es classificaven segons la seva ocupació i procedència. Totes les persones són fotografiades de la mateixa manera sigui quina sigui la seva posició social o les seves característiques físiques. Els retrats sempre es realitzen allà on el fotògraf ha trobat els personatges. La posició de la càmera és frontal i es conserva una certa distància entre la càmera (l'espectador) i el retratat. El primer volum del projecte es publicà l'any 1929 sota el títol El rostre del nostre temps. No en pogué aparèixer cap més ja que els nazis prohibirien al fotògraf continuar amb el projecte. Durant la Segona Guerra Mundial alguns dels negatius foren destruït. Després d'aquesta August continuà amb la seva tasca de fotògraf.


 
versió per imprimirACTIVITAT 2
Comentari i comparació de l'obra de cinc fotògrafs propers a diferents estètiques.

DOCUMENT 2c

 
  CECIL BEATON  (Londres 1904 - Broad Chalke 1980)

     

1. Cecil Beaton, la princesa Natalí paley, 1930. gealtinobromur de plata, 23,2x19,8
2. Cecil Beaton, Marlene Dietrich, 1935. gelatinobromur de plata, 24,3x19,2  Text

-Quan començà a interessar-se per la fotografia?

CB-Molt aviat: als 8 o 9 anys. La institutriu de les meves germanes, m'ensenyà a fer les coses degudament. [...] Fotografiava escenes on apareixien les meves germanes i intentava que s'assemblessin als retrats dels fotògrafs de l'època. Estava particularment interessat en la fotografia de l'època eduardina, així que feia posar a les meves germanes com si estiguessin en quadres, igual com les actrius.
[...]

-Des dels inicis fotografiava a la gent amb un estil particular.

CB-Sí, des dels inicis. Tenia la idea de voler fer quelcom completament nou. No volia que les persones s'assemblessin a si mateixes, volia disfressar-les.

-Es nota en les seves fotografies, un cert sentit de l'humor sobre tot en el procés, i també, un cert sentit de la teatralitat. Podria ampliar aquestes idees?

CB-Crec que el sentit de l'humor es basa en mantenir-lo quiet, en no deixar que la gent ho sapigués, en no fer-s'ho saber a la persona. Era aquest el tipus d'humor que jo utilitzava. Pensava que el sentit de la teatralitat era molt important, però també havia d'ésser utilitzat de forma moderada., especialment amb certes persones.

-Tenia la sensació de què estava creant una espècie de drama en imatges, una petita obra de teatre?

CB-Sí, crec que la vaig tenir. Tenia un fort sentit teatral. Era natural que aquest s'expressés en l'obra que vaig fer. [...] Els meus escenaris també estaven fets de coses dramàtiques en la seva sensació. Vaig treballar en la revista abans de passar a l'escenari teatral. Vaig tenir dues carreres: la fotografia i l'escenografia. Es superposaven constantment.

Fragment d'ENTREVISTA realitzada a Cecil Beaton, recollida al llibre:
HILL, Paul / COOPER, Thomas. Diálogos con la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. p.27-37


 
versió per imprimirACTIVITAT 2
Comentari i comparació de l'obra de cinc fotògrafs propers a diferents estètiques.

DOCUMENT 2d

 
  JALÓN ÁNGEL (1898 Viana - Saragossa 1976)

        
        

1. M. Alonso
2. Cardenal Isidro Gomas Tomas
3. Almirante Cervera
4. Martin Moreno
5. Francisco Franco
"Forjadores del Imperio", postales dedicadas a los principales generales franquistas  Text

Entre els molts treballs que realitzà Jalón Àngel, la sèrie Forjadores del Imperio és un dels més coneguts. En ella s'hi recullen una sèrie de retrats militars de personatges significatius del Movimiento. Tota una sèrie de característiques d'aquests retrats: l'atmosfera lumínica teatral, les posicions reforçades dels models, la degradació focal i els símbols (uniformes, barrets, medalles, banderes...), donen un halo transcendència i gravetat als personatges, que remarcar la seva importància, la seva fermesa, el seu valor i la seva glòria. Són retrats pomposos, jerarquitzants, hieràtics, ja que han de representar (demostrar, verificar) i preservar dels personatges, la seva autoritat i el seu poder.

Los últimos retratistas
Hablar de fotografía profesional en la España de 1939 era hablar, todavía, de fotografía de retrato. La anemia cultural de la dictadura condenó a los profesionales al reduccionismo de unos estudios ya definitivamente agonizantes. En 1949, un noventa por ciento de los fotógrafos españoles eran retratistas, y la precaria industria del retrato era la que mantenía a los profesionales que habían logrado sobrevivir a los desastres de la guerra y la posguerra. Unas circunstancias que obligaron a algunos de los más prestigiosos reporteros del período anterior a sobrevivir como retratistas ambulantes por pueblos y aldeas. Un caso paradigmático es el de Alfonso Sánchez Pórtela que, como otros miembros de su generación, debió unirse a la inúmera legión de fotógrafos que, en trenes de madera o en los entrañables autocares de la época, recorrían los pueblos españoles en aquellos años oscuros, llamados popularmente, "del hambre". Pronto, las clases medias del franquismo y las nuevas élites sociales nacidas a la sombra de los negocios urgentes, fueron recobrando los hábitos de la burguesía y la residual aristocracia de la anteguerra. La demanda de retratos por parte de estas nuevas clases políticas y financieras, potenció el trabajo de los estudios clásicos, y supuso la consolidación definitiva de los profesionales que, como Jalón Ángel, Pascual Marín o Gyenes, más cerca supieron situarse de los círculos de poder. Esta creciente demanda de retratos propició una nueva época dorada de los estudios, que llegaron a multiplicarse en las ciudades españolas. Según datos recogidos en los Anuarios Bailly-Bailliére, en 1949 existían en Madrid 79 galerías fotográficas, 120 en 1950, 198 en 1958, y 231 en 1968. Sólo en la calle Montera se concentraban 15 estudios, y 10 en la Gran Vía. En Barcelona, los estudios se concentraron en calles como la de Pelayo, en la que llegaron a trabajar hasta 10 retratistas, en 1950.
Como en la edad de oro del retratismo de galería, el desiderátum profesional de los fotógrafos era el de satisfacer al cliente, más que realizar buenos retratos. Con este propósito, los retratistas adoptaron la estética decadente de los maestros de la época anterior, que abusaba de los efectos de flou y las degradaciones de foco, propias de las cámaras de gran formato, que siguieron hasta bien entrados los años sesenta. Las viejas Globus, de 18x24 fueron sustituidas hacia 1950 por las Linhof de 9x12, las Anaca, y otras como la Plaubel "Peko" o la Técnica Jordán, también de 9x12. Los estudios se poblaron de pretenciosos platos, con muebles y decorados reales, tan del gusto de la burguesía europea de los años treinta. Alfonso Sánchez Pórtela incorporó a su estudio de la madrileña Gran Vía, una escalinata de inspiración neoclásica, con telones de fondo recubiertos de polvo de oro y plata. A esta serie de adminículos, los retratistas añadieron escenarios religiosos y civiles de todo tipo, decorados con pianos, chimeneas fingidas o reales, copias de obras clásicas, y todo lo que contribuyese a crear la ilusión de los ambientes burgueses y aristocráticos, que enfatizasen la categoría social de sus modelos. Hacia 1950 se introdujo el color en los estudios, siendo Jalón Ángel uno de sus apóstoles más activos.

Algunos de los más celebrados estudios de la postguerra ya gozaban de un sólido prestigio en los años veinte y treinta, y no pocos retratistas habían llegado a colaborar activamente con las nuevas autoridades, en los años de la rebelión militar. Es el caso del aragonés Jalón Ángel, autor de una serie de almibarados retratos de los inspiradores y protagonistas del Alzamiento, reunidos en un álbum titulado, significativamente, Forjadores del Imperio. Cercanos a la estética pompier propia del academicismo fotográfico de la época, estos retratos fueron esenciales en la creación de la iconografía oficial del nuevo Régimen. Jalón Ángel llegó a convertirse, si no en el retratista de cámara del general Franco -el dictador fue retratado también por Campúa hijo, Gyenes o Marín-, sí en uno de sus preferidos, y suyos son sus retratos oficiales desde los días de la guerra civil, hasta 1956. El éxito profesional de Jalón Ángel sólo fue igualado por el de la histórica firma Amer-Ventosa. Amer era ya un conocido retratista en los años de la República, en los que llegó a mantener abiertos hasta cuatro estudios diferentes en Madrid. En 1944 destruyó su archivo, traspasando el negocio a su ayudante Francisco Ventosa, con el que creó un nuevo estudio, que llegó a convertirse en el más concurrido de la capital.

La buena sociedad del Régimen tuvo en Juan Gyenes a otro de sus retratistas preferidos. Húngaro de origen, llegó a Madrid en 1940 avalado por un pasado nebuloso, que le fue muy bien para crear la ilusión de su propio personaje. Tras trabajar algunos años con Campúa hijo, estableció su propio estudio en 1948, consiguiendo pronto una solvente clientela, gracias a sus dotes para el halago, y a su capacidad para deslumhrar a las élites sociales de la capital con su arte dudoso y complaciente. El caso de Alfonso Sánchez Pórtela es diferente. Depurado tras la guerra civil, debió vencer la inicial hostilidad de ciertos círculos sociales y mediáticos, para recuperar el prestigio profesional hurtado por tantos años de irracionalidad incivil.' No obstante, y pese a algunos retratos excelentes, nunca recobraría el vigor y la frescura moral presente en sus obras más conocidas de la anteguerra.

LÓPEZ MONDÉJAR, Publio. Historia de la fotografía en España. Barcelona: Lungwerg Editores, 1997. p.204-206


 
versió per imprimirACTIVITAT 2
Comentari i comparació de l'obra de cinc fotògrafs propers a diferents estètiques.

DOCUMENT 2e

 
  RICHARD AVEDON (Nova York 1923)

        
   

1. Doug Harper, miner del carbó. Somerset, Colorado. 29 d'agost de 1980.
2. Bill Curry, vagabund. Carretera interestatal 40. yukon, Oklahoma. 16 de juny de 1980. 120,65x95,25.
3. Clarence Lippard, vagabund. Carretera interestatal 80. Sparks, nevada. 29 d'agost de 1983.
4. Ruby Holden, propietària d'una casa de penyores. Herderson, Nevada. 17 de desembre de 1980. 120,65x95,25.
5. Donald Keen, miner del carbó. Reliance, Wyonimg. 19 de desembre de 1979. 142,88x228,6 cm.
6. Loretta, Loudilla i Kay Johnson. Copresidentes del club de fans de Loretta Lynn (cantant de country). Wild Horse, Colorado. 16 de juny de 1983. 120,65x95,25cm. (díptic).


  Text

RICHARD AVEDON. In the American West
Per encàrrec del Museu Amon Carter, de Fort Worth, Texas, Avedon es va dedicar entre el 1979 i el 1984 a documentar la forma de vida dels treballadors que poblen l'Oest dels Estats Units. Va viatjar per diferents estats i es va concentrar en llocs molt determinats: granges, mines de carbó, jaciments de petroli, escorxadors, restaurants de petites ciutats i oficines; fins i tot va poder admirar l'arcaic atractiu de la captura de serps de cascavell. Va trobar persones sense sostre, lladres, presos, treballadors del mercat anual i vaquers dels rodeos. Totes les fotografies es van fer amb llum de dia, a l'aire lliure, davant d'un senzill fons de paper blanc. El resultat es una sèrie d'imatges sense concessions, que en la seva primera presentació a Texas van merèixer algunes critiques. I es que l'Oest ja no es per a Avedon la terra promesa, la terra dels pioners i els conqueridors, sinó la que es reflecteix en la fesomia dels seus habitants, obligats a guanyar-se la vida, en la majoria dels casos, de manera molt dura. En la sèrie In the American West no hi trobem rialles, només, de vegades, un somriure contingut o de gairell. La majoria dels rostres miren d'ensenyar ben poc de les persones a les quals pertanyen: no mostren sentiments sinó escepticisme i hermetisme. Tant si eren a la taverna com al rodeo, treballant a l'escorxador o en qualsevol altre lloc on Avedon els hagi trobat, emocionalment implicats, alegres o enjogassats, tensos o tristos, davant de la seva camera es mostren totalment introvertits. Gairebé no hi veiem l'expressivitat mímica, els gestos exaltats que Avedon obté màgicament d'actors i escriptors. Contràriament al que passa ais famosos, ais habitants de l'Oest americà vistos per Avedon no els sobra res, només tenen la seva condició humana i la seva senzilla dignitat.

Si aquesta obra s'exposa ara a Alemanya i a Espanya es, en primer lloc, gràcies a l'interès del mateix Richard Avedon, al qual volem expressar la nostra gratitud més sincera. També adrecem el nostre agraïment a la directora del seu estudi, Norma Stevens, i a Jeffrey Fraenkel de San Francisco, que van harmonitzar la posada en marxa i el desenvolupament d'aquest projecte.

Fragment de Text extret de la presentació del catàleg: Richard Avedon. In the american West. Barcelona: Fundació la Caixa, 2003. p. 18-19.


————


Diu Richard Avedon:
A partir de la primavera del 1979 vaig començar a dedicar els mesos d'estiu a viatjar per 1'Oest. Visitava bars de carretera, corrals, em barrejava amb la multitud a les tires, buscava cares que em vingués de gust retratar. Vaig tenir clara 1'estructura del projecte gairebé des del començament i cada nou retrat havia de trobar el seu lloc dins d'aquesta estructura. A mesura que el treball avançava, els retrats anaven revelant connexions de tota mena -psicològiques, sociològiques, físiques, familiars- entre persones que no s'havien vist mai.

Vaig fer els retrats d'aquesta manera: fotografio el meu personatge davant d'un full de paper blanc d'uns tres metres d'amplada per dos d'altura, enganxat en una paret, un edifici, de vegades al lateral d'un remolc. Treballo a l'ombra perquè la llum del sol crea zones fosques, parts ressaltades, accents damunt les superfícies que sembla que t'indiquin on has de mirar. Vull que la llum del sol sigui invisible per tal de neutralitzar-ne la influencia en l'aspecte de les coses.

Utilitzo una camera panoràmica de 8 x 10 sobre un trípode, semblant a la que utilitzen Curtis, Brady o Sander, excepte pel que fa a velocitat de l'obturador i a la pel·lícula. Em situo al costat de la camera, no al darrere, uns quants centímetres a 1'esquerra de 1'objectiu i a una distancia d'una mica més d'un metre de la persona. Quan treballo, m'haig d'imaginar les imatges que estic fent perquè no miro a través de l'objectiu i mai no sé exactament què enregistra la pel·lícula fins que no en faig les copies. Estic prou a prop del personatge per tocar-lo i entre nosaltres no hi ha res, excepte el que passa mentre ens observem l'un a l'altre durant la creació del retrat. Aquest intercanvi implica manipulacions, submissions. Es tan un seguit d'assumpcions i s'hi arriba a actuar en conseqüència, cosa que rarament podria produir-se amb impunitat en la vida real.
Un fotògraf de retrats depèn d'una altra persona per completar la seva fotografia. El model imaginat, que en un cert sentit sóc jo, s'ha de descobrir en algú altre disposat a participar en una ficció de la qual no coneix cap element. Les meves preocupacions no són pas les seves. Les nostres aspiracions pel que fa a aquesta imatge són diferents. La seva necessitat de defensar la seva causa possiblement es tan intensa com la que jo tinc per defensar la meva, però el control el tinc jo.

Un retrat no es una semblança. En el moment en què una emoció o un fet es transformen en fotografia deixen de ser un fet i es converteixen en una opinió. En fotografia no existeix la falta de precisió. Totes les fotografies són precises; però cap no es la veritat.

La primera part de la sessió es un procés d'aprenentatge per a qui em fa de model i per a mi. Jo haig de decidir la col·locació correcta de la camera, la distancia adequada del personatge, la distribució de l'espai al voltant de la figura i l'altura de l'objectiu Mentrestant, però, observo com es mou aquesta persona, com reacciona, quines expressions li creuen el rostre per tal que, en el moment de crear el retrat, jo pugui incrementar mitjançant instruccions unes característiques naturals, la seva manera de ser.

El personatge s'ha de familiaritzar amb el fet que, durant la sessió, no podrà desplaçar el pes del seu cos, no podrà pràcticament ni moure's, sense quedar desenfocat o sense modificar la seva posició en l'espai. Ha d'aprendre a relacionar-se amb mi i amb l'objectiu com si fóssim una unitat i ha d'acceptar el grau de disciplina i la concentració que això comporta. A mesura que avança la sessió, comença a entendre quin aspecte seu m'està motivant i descobreix com enfrontar-se a aquest coneixement a la seva manera. El procés té un ritme que està marcat pel clic de l'obturador i pels canvis de les plaques de pel·lícula que tan els meus ajudants, després de cada exposició. Hi ha moments en què parlo i moments en què no, moments en què reacciono de manera massa intensa i destrueixo la tensió que crea la fotografia.

Aquestes disciplines, aquestes estratègies, el teatre silenciós, aspiren a aconseguir una il·lusió: que tot el que queda atrapat en la fotografia senzillament va passar, que la persona retratada sempre havia estat allí, que no se li va demanar que poses, que no se li va indicar que amagues les mans i que, finalment, ni tan sols no estava davant d'un fotògraf.

Fragment de Text extret del prefaci del catàleg: Richard Avedon. In the american West. Barcelona: Fundació la Caixa, 2003. p. 14-15.


————


Sobre la fotografia de les germanes Johnson. Les germanes Johnson, Loudilla, Loretta i Kay, viuen en una granja de conreu de blat, prop de Wildhorse, Colorado. Totes passen dels quaranta anys. Quan en tenia vint-i-un, Loudilla Johnson va sentir Tm a Honky-Tonk Gírl", la primera cançó que Loretta Lynn va enregistrar. "Em va cridar 1'atenció; en aquella època no hi havia gaires noies que cantessin música country". Loudilla va convèncer les seves dues germanes i van crear un club de fans nacional. "Hem estat copresidentes del club de fans de Loretta Lynn durant vint-i-dos anys".

Les germanes Johnson es pentinen, es maquillen i es vesteixen igual que Loretta Lynn. Semblen trigèmines. Comparteixen la mateixa habitació pintada de color blau reial des que eren joves. Dormen en tres llits idèntics, amb antics cobrellits de setí blau. I davant d'aquests llits, tenen tres tocadors individuals amb miralls de tres llunes. Les germanes estan al dia pel que fa a tendències de maquillatge gràcies a la subscripció mensual a revistes com Glamour, Self, Star, Rolling Stone i quaranta-vuit més. Sota de les banquetes dels seus tocadors hi ha uns calaixos on guarden les mitges de niló i les joies. "Ens sentim com germanes de Loretta", explica Kay. Es preocupen tant del seu aspecte personal com l'estrella del country. Quan s'encaminen cap ais camps de blat per col·laborar en el conreu van "totalment maquillades".

Les germanes Johnson són solteres i no han estat mai compromeses. "Com a trio, ens donem molta força unes a les altres", va comentar Loretta. "No tinc cap dubte que la Lou i la Kay estan amb mi. Es com si fossin una prolongada de mi mateixa." Loudilla va explicar al periodista: "moltes dones no se senten completes fins que es casen i tenen filis. Dones be, a mi, Déu ja em va fer sencera. Jo he estat completa des de sempre". Cap de les germanes no ha deixat mai la granja per dur una vida pròpia. "Se'm trencaria el cor si una de nosaltres ens deixés", afirma Loudilla.

Les germanes Johnson es mantenen en contacte amb els membres del club de fans mitjançant els butlletins que envien des de Wildhorse. Els butlletins estan farcits d'informació sobre les dates del concerts, 1'últim disc que ha aparegut, el marit de Loretta Lynn, que du el sobrenom de "Mooney", els seus sis filis, el contracte de Crisco. Al final de cada butlletí apareix la crida de les germanes Johnson: "Mentrestant, recordeu... FEU ALGUNA COSA PER LORETTA CADA DÍA".

Laura Wilson, 'Antecedents', dins del catàleg: Richard Avedon. In the american West. Barcelona: Fundació la Caixa, 2003. p. 67-69.


 
versió per imprimirACTIVITAT 2
Comentari i comparació de l'obra de cinc fotògrafs propers a diferents estètiques.
La fotografia com a simulació. Retrats ficcionats. Interrogació sobre la identitat a través del retrat fotogràfic. Qüestionament de rols socials transmesos a partir de les imatges del mitjans de comunicació, sobretot del cinema.

DOCUMENT 2f

 
  CINDY SHERMAN  (Glen Ridge 1954)

          

     

     

1. Cindy Sherman. Sense títol, Fotograma # 21, 1978. ©IVAM, Generalitat Valenciana.
2. Cindy Sherman. Sense títol, Fotograma # 3. ©IVAM, Generalitat Valenciana.
3. Cindy Sherman. Sense títol, Fotograma # 53, 1980. ©IVAM, Generalitat Valenciana.
4. Cindy Sherman. Sense títol, Fotograma # 6, Noia amb sostenidors negres i calces blanques, 1979. ©IVAM, Generalitat Valenciana.  Text

.Emmascarar-se li serveix a Cindy Sherman (Nova York, 1954) per actuar com a mirall i retornar la imatge, desemmascarada, dels estereotips femenins. L'artista ha estat durant molts anys protagonista absoluta de tots els seus treballs. Actriu principal, directora, guionista i escenògrafa, Sherman recrea caràcters per a distanciar-se de si mateixa i acostar-se al personatge retratat. En realitzar sèries, en treballar sempre amb el mateix objecte fotografiat -ella-, Sherman allibera, precisament, allò retratat -s'allibera a si mateixa- i a l'espectador, que pot concentrar-se en els atributs i el context que envolten la persona retratada. Es tracta, doncs, de retrats imaginaris. Molt per sobre de la dada física, es valora la capacitat narrativa de les imatges, més capaces de transmetre una història que d'oferir el retrat psicològic d'un una imatge visual, els treballs de Sherman incorporen una imatge mental, la projecció de l'espectador. Són obres amb qualitats visionàries, com va observar Gilles Deleuze a propòsit de les pel·lícules de Hitchcock.

En les propostes de Sherman el cinema ha tingut tanta o més influència que la història de l'art. A la sèrie Untitled Film Stills (Fotogrames en blanc i negre) que va realitzar durant els anys setanta, l'artista desapareix interpretant un personatge. Sherman utilitza les fotografies com una forma de narració. Els treballs de la fotògrafa nord-americana resumeixen com només saben fer els millors retratistes l'instant impossible que tradueix totes les dades psicològiques sobre el personatge en una imatge visible i, a més, descodificable per part de l'espectador atent. Les primeres obres de Sherman retraten, per tant, personatges, mai persones.

A mitjan anys vuitanta, quan creixia la cotització del treball de Sherman entre les emergents economies yuppies, l'artista va decidir de donar un tomb cap al grotesc. Als seus antics clients els seria difícil de penjar aquelles imatges a les seves cases llevat que es creguessin el treball. Qui havia començat posant per a totes les seves fotografies ara desapareixia dels seus treballs. La seva cinematogràfica imatge inicial era substituïda per incòmodes representacions en color, per parts del seu cos, per cossos de nines o fragments de maniquins fins desaparèixer, finalment, entre vísceres: les despulles del cos humà.

Craig Owens ha assenyalat que, en el cas dels espectadors masculins, una interpretació possible seria la del "desig de fixar la dona en les identitats que projecta Sherman". Arthur Danto va identificar la primera sèrie de Film Stills amb els mites que tots sostraiem de la infància: la por, el perill, l'amor i la seguretat que defineixen la condició humana. Les imatges de Sherman barregen fantasies de perill i desig de contingència. Potser és per això que Elisabeth Bronfen va identificar el procés de creació de Sherman amb la naturalesa de la histèria que "evoca, decorant el passat, i els hi inventa noves vides als morts".

Amb tot, Sherman ha rebutjat de manera consistent qualsevol interpretació teòrica sobre el seu treball. Les seves fotografies són màscares dobles que oculten revelant. Les interpretacions són, per tant, lliures i àmplies. Es pot atendre a una possible projecció de l'artista en la màscara o al reflex de l'espectador en el mirall. Hom ha comentat que els personatges de Sherman són una recerca íntima que revela la por de morir de la persona emmascarada rera el personatge. Sherman ha admès que per por va convertir-se en vàries persones quan l'alienació va portar-la a la reclusió interior i que la por de la violència urbana de Manhattan la va tancar a la seva habitació, on va començar a interpretar els personatges que acabaria desenvolupant en el seu taller. Cap de les dones, o totes elles, podrien ser Cindy Sherman. A través dels autoretrats en els quals Sherman no apareix sinó físicament, l'artista sembla preguntar-se: "Existeixo o sóc la mera repetició d'una imatge?".

ZABALBEASCOA, Anatxu. 'Màcara i mirall', dins del catàleg de l'exposició Màcara i Mirall. Barcelona: MACBA. Lunwerg Editors, 1997. p15-16.


 
versió per imprimir
LA INTERPRETACIÓ DE FOTOGRAFIESACTIVITAT 3
Explicació sobre la lectura i interpretació d'imatges.

DOCUMENT 3

 
 LA INTERPRETACIÓ D'IMATGES

Fins ara hem parlat de l'existència de diferents estètiques fotogràfiques. Hem explicat que la fotografia pot adoptar diferents actituds davant de la realitat i que, el registre es fa d'aquesta no és un registre objectiu, sinó que ens ofereix una selecció de la realitat mirada des d'un determinat punt de vista. Quan es reben les imatges, quan s'observen, cal tenir en compte aquests elements i també cal tenir en compte que una imatge pot ser llegida. El seu contingut pot suscitar diferents interpretacions sobre allò que ens està explicant. Podem dir que una imatge és un camp obert de significats. Quan l'observem podem treure conclusions sobre allò que ens mostra, sobre com ho fa, sobre les idees que ens suscita. Observar una imatge i llegir-la vol dir explorar els seus significats, veure més enllà de la pura identificació i intentar discernir quines són les idees i les informacions que ens aporta.

Aquest exercici de lectura i posterior interpretació depèn de diferents factors: el primer és el reconeixement que fem d'allò que apareix en la imatge, la identificació dels diferents elements que han estat capturats dins dels marges de la fotografia. Aquest exercici depèn del nostre coneixement previ, de les referències que anteriorment tinguem d'elements semblants. Aquesta identificació permet començar a pensar sobre la manera com aquests elements apareixen en la imatge, la manera com se'ls ha capturat i com se'ns mostren. Aquí podem posar en joc tot el coneixement que tenim sobre els recursos que utilitza un fotògraf per a enquadrar i seleccionar la realitat, per mirar a través del quadre de la càmera. Alguns d'aquests recursos s'han establert com a convencions i per tant suscitaran una sèrie de significats, aportaran una connotació determinada als elements de la imatge. A part d'observar com se'ns mostren cal pensar també en els significats que, per ells mateixos, ens susciten els elements que hem identificat. Això tornarà a dependre del nostre coneixement previ i de la capacitat d'associar aquests elements amb qüestions externes a la imatge. També cal valorar com aquests significats que podem deduir es relacionen entre ells a dins de la imatge, com s'han combinat els elements que hi apareixen i quins lligams podem establir entre ells. També serà important saber quelcom més de la fotografia i del seu autor, del moment i del lloc en què fou enregistrada, de les intencions de la seva realització i de la utilització que, posteriorment, se n'ha fet. Les imatges prenen també sentit segons l'ús social que se'n fa i cal que tinguem aquest aspecte en compte.

Finalment cal que siguem capaços d'exposar allò que veiem nosaltres en la imatge i, sobretot argumentar-ho, donar raons de la nostra visió. Tota interpretació pot ser acceptada si està fonamentada i si veiem que ens aporta quelcom i que enriqueix la mateixa imatge.

La interpretació que fem d'una imatge ens ajuda a trobar-li elements interessant, a conèixer i disfrutar molt més a partir del que ens mostra. També ens ajudarà a tenir elements per a poder-la valorar, per a poder fer un judici del seu contingut, poder criticar-la especificant quins són els elements que ens semblen correctes i interessant i aquells que no aporten absolutament res, repeteixen idees ja tractades o simplement donen una visió d ela realitat sobre la qual nosaltres no estem d'acord. Lectura de dues imatges:


     

 

Pere Català Pic, Aixafem el feixisme.
De la primera imatge. El missatge és bastant clar. De fet, veiem que ella mateixa és una traducció del títol que porta i del primer missatge que ha de transmetre: 'Aixafem el feixisme'. Si tenim coneixement sobre el context de procedència podrem afegir a la imatge l'explicació històrica corresponent i, per tant, donar molt més informació sobre la seva significació. Disposant o no d'aquest coneixement, la fotografia ens dóna prou elements per a completar la idea d'aixafem el feixisme o d'anar contra el feixisme. Anem a analitzar els elements que hi apareixen i a definir els significats que se'n desprenen. A la fotografia només hi apareixen tres elements: el peu calçat amb l'espardenya, el llamborda del carrer i la creu gamada. L'enquadrament agafa aquests tres elements de prop, no hi ha espai als marges i, per tant, tota la idea es concentra en la seva combinació. El peu apareix a sobre la creu. Fa l'acció de trepitjar-la, per tant d'anar-hi en contra, de voler-la trencar o aixafar. No veiem qui fa l'acció, perquè només li veiem el peu, però podem deduir fàcilment qui la vol trencar. L'espardenya ens situa a la persona en un determinat grup social, dins un segment de població segurament de pocs recursos. No és el peu d'un soldat que vol aixafar la creu sinó una persona de classe humil disposada a anar contra el feixisme. Això ens remet clarament a una lluita on hi intervé el poble. L'espardenya també ens remet a Catalunya, fet que ens aporta una altra informació sobre la persona que vol aixafar el feixisme. No ens fa falta saber qui és perquè no té importància, és una persona anònima. Aixòsi, forma part d'un determinat grup i que té uns determinats interessos i intencions. La creu disposada a sobre els llambordes, símbol del nazisme, és d'un material dur però tot i així està trencada, s'esquerda per diferents parts. Això reforça la idea d'aixafar, d'anar contra una cosa que, tot i la seva duresa, també té els seus punts fràgils. La manera com és la creu fa d'alguna manera més dèbil l'enemic. Tot i que la fotografia és preparada l'acció es localitza al carrer. Els llambordes així ens ho indiquen. Per tant, per aixafar el feixisme cal sortir al carrer, cal preparar-se per una lluita oberta. Només hem vist un peu i dèiem que era algú anònim. Pel fet d'estar al carrer ens podem imaginar que aquest peu no va sol i que darrera seu potser n'hi ha molts d'altres, que també trepitjaran la creu gamada . El peu fa l'acció d'aixafar però també de caminar, de caminar per sobre la creu, per acabar amb la creu. Ens podem imaginar que al carrer i pot haver d'altra gent que també camina en aquest sentit. Si tenim les referències històriques sobre la guerra civil prou clares, podrem completar el sentit i significats de la imatge.

Georgii Petrussov (Rostov del Don 1903 - Moscou 1971), Soldats amb cascs, 1935
La seqüent fotografia també ens acosta a una temàtica de caràcter bèl.lic. La imatge està tota plena de soldats uniformats i col.locats en formació. L'enquadrament, realitzat des d'un punt de vista elevat, no permet veure res més que els seus cascos un al costat de l'altre formant un seguit de línies paral.leles. La imatge ens pot recordar un camp acabat de llaurar amb les línies marcades per la forma que el tractor deixa en la terra. Ens podem imaginar fàcilment que aquest camp -de soldats- s'estén més enllà dels límits de la fotografia. Intuïm que el fora de camp és també ple de soldats i això ens dóna la sensació de multitud, d'un gran nombre de soldats, d'un gran exèrcit. Aquesta idea bé reforçada perquè les línies que generen els casc dels soldats són vistes en perspectiva, es van unint com més llunyana és la proximitat, fet que exagera l'amplitud de l'espai ocupat pels soldats. A generar aquest efecte hi ajuda la forma arrodonida dels cascs i la brillantor de la part superior d'aquest. Podem distingir perfectament la forma del cascs, però als soldats no els hi veiem la cara. Un exèrcit no té cares, no té persones, és una massa compacte que avança per la mateixa causa. Aquesta pot ser una de les idees que extraiem de la imatge. El fet de no veure les cares pot deshumanitzar l'estament al que s'està fotografiant, per a demostrar-ne la seva força i la seva eficàcia. La imatge té un caràcter maquinal: la col·locació exacta dels cossos, el domini del metall dels casc i de les formes perfectes d'aquests i de les motxilles així ens ho poden indicar. També la col.locació justa i precisa dels soldats i el fet veure'ls a tots iguals com un bloc compacte. Podem relacionar les observacions que hem fet tan sols mirant la fotografia amb la trajectòria i el context en el qual treballà el fotògraf Georgii Petrussov. Mirem què ens diu aquest text:

'El 1924 s'establí a Moscou on treballà com a reporter gràfic per a les revistes sindicals Metallist i Rabotchi-chmik. Entre 1926 i 1928 col·laborà en el diari Pravda. Petrussov s'especialitzà en temes industrials. De 1928 a 1930 fou cap d'informacions d'una fàbrica metal.lúrgica de Magnitogorsk, als Urals, i feu un reportatge sobre el naixement d'aquest complex industrial. També durant els anys següents, mentre Petrussov col·laborà en el diari SSSR na stroike, apareixeren assaigs fotogràfics sobre la indústria pesada. El 1931 ingressà al grup 'Octubre' i col.laborà estretament amb els fotògrafs d'avantguarda, com Alexander Rodtschenko o Boris Ignatovitch , que exerciren sobre ell una influència decisiva i l'empenyeren a utilitzar diferents recursos fotogràfics: perspectives forçades, dobles exposicions... Durant la Segona Guerra Mundial, Petrussov treballà com a corresponsal del front per a l'oficina soviètica d'informacions i per al diari Izvestia. L'abril de 1945 entrà a Berlín amb les primeres tropes soviètiques i prengué fotografies de l'ocupació de la ciutat.'

Les referències de la trajectòria de Petrussov reforcen les idees anteriorment apuntades. Petrussov mostra i 'construeix', a través de les seves fotografies, una determinada imatge de la Rússia postrevolucionària: la força de l'estat i la societat russa es representa a través de les màquines de la seva indústria, de la força dels homes i les dones i, en aquest cas, de la perfecció de l'exèrcit.

 
versió per imprimirACTIVITAT 4
Redacció d'un comentari comparatiu de tres retrats.

DOCUMENT 4

 
 INTERPRETACIÓ COMPARATIVA DE FOTOGRAFIES

1. Escriviu una interpretació comparativa d'aquestes fotografies.

Utilitzeu per realitzar l'escrit, els termes propis de la lectura d'imatges. Feu una descripció de cada retrat destacant els elements significatius que us semblin importants i comparant les semblances i diferències amb els altres.

 

            

              

1. Carme Gotarde (Olot 1892). Retrat. Anys 20
2. Antonio Campañà. Milicià. 1936.
3. Toni Catany. Nin. Eïvissa. 1967.
4. H-J. Burkard. Dues noies del suburbi de Konzovo
es desplacen al centre de Moscou
. 20012. Escolliu un dels retrats que heu comentat. Penseu tres retrats més que podríem fer del personatge i que contribuïssin a ampliar la visió que el retrat original d'ell se'n dóna. Per a fer els tres retrats heu d'utilitzar els mateixos elements que hi apareixen: el o les retratades, la localització, el objectes o d'altres persones que hi apareguin.

Feu un dibuix de cada un dels retrats, una explicació descriptivo-interpretativa de cada un i l'argumentació de la vostra proposta.


 
versió per imprimirACTIVITAT 5
Explicació sobre els conceptes denotació i connotació.

DOCUMENT 5

 
 Connotació i Denotació

"La denotació és allò que literalment ens mostra una imatge, és allò que rebem immediatament. La denotació està conformada per tots els elements observables: des de la més petita unitat d'anàlisi com és el punt o la línia..., fíns als objectes de distint volum i material que s'hi troben.

Umberto Eco diu que hem d'entendre per denotació la referència immediata que un terme provoca en el destinatari del missatge en una cultura determinada.

La denotació és el nivell objectivable de la imatge. Quan parlem del nivell denotatiu ajustem la nostra anàlisi a la literalitat d'allò representat, d'allò que hi ha en aquesta. En una lectura denotativa de la imatge enumerem i descrivim allò que apareix representat, sense incorporar-hi valoracions personals que no s'hi troben.
La connotació no ens és mostrada, no és observable directament ni tampoc és igual per a tots els receptors. La connotació està estretament lligada a un nivell subjectiu de lectura.

Hi ha imatges que poden tenir aproximadament un sentit semblant per a aquells que les descodifíquen, però d'altres de caràcter molt obert ofereixen interpretacions dissímiles entre els seus destinataris.

Per a Umberto Eco la connotació és la suma de totes les unitats culturals que el significant pot evocar institucionalment a la ment del destinatari. Una persona atorga a un missatge un valor connotatiu determinat, en funció de la seva pròpia ideologia.

Però una fotografia és una representació calculada per endavant, en la qual s'han seleccionat, compost, construït, tractat, una sèrie de codis, d'acord amb normes estètiques, ideològiques i professionals que no són, al capdavall, res més que alguna de les variables que permeten donar connotació a la imatge.

R. Aparici, A. García, M. Valdivia. La imagen. UNED. Madrid 1992 Anàlisis dels nivells denotatius i connotatius d'una imatge

Escriviu una anàlisi i interpretació dels nivells denotatiu i connotatiu d'aquestes fotografies.
Utilitzeu els termes adequats per a fer la descripció i identifiqueu tots els elements fins ara treballats. L'explicació ha de ser detallada i s'han d'exposar tots els elements que la imatge us suggereixi.

Feu primer l'explicació del nivell denotatiu i després del connotatiu tenint en compte:

-Allò que hi apareix o que identifiqueu en la imatge.
-Els elements visuals i compositius.
-Els recursos tècnics de producció que es puguin deduir.
-Tots els significats que susciti.
Man Ray, Moda. 1936.

 
versió per imprimir
L'ÚS DE LA FOTOGRAFIA EN PUBLICITAT: SEDUCCIÓ I JOC DE SIGNIFICATSACTIVITAT 6
Coneixement de l'ús que la publicitat fa de les fotografies.

DOCUMENT 6

 
 L'ús de la fotografia en publicitat: seducció i joc de significats.

Un dels àmbits on s'utilitza constantment la fotografia és en publicitat. La publicitat té la finalitat de captar l'interès dels consumidors, fer-los conèixer un producte i convèncer'ls perquè el comprin. Els anuncis però, no es limiten simplement a mostrar-nos les qualitats del producte. Els anuncis generalment no fan res més que buscar estratègies perquè el producte o la marca anunciant acabin essent significatius pel públic receptor. S'han d'atribuir una sèrie de trets i qualitats perquè aquests s'integrin en l'imaginari dels possibles consumidors.

Aquestes estratègies consisteixen bàsicament en connotar els productes a través de personatges i situacions. A través de mecanismes associatius que, segons els que vegi, acabarà fent el receptor, es trasllada simbòlicament els atributs de les persones al producte, fins i tot en molts casos no cal ni que el producte aparegui només cal citar-lo. Totes les característiques que s'associaran amb el producte van molts més enllà de les característiques o la funció intrínseques a aquest. Podem dir que la publicitat, més enllà de vendre productes, ven valors, maneres de fer, de ser i de sentir-se associades a un producte. Per exemple pot servir-se d'un personatge fort, segur de si mateix que se sent superior als altres i que sempre guanya, per a vendre una marca de benzina o equilibri, perfecció i delicadesa per a vendre una colònia.

La fotografia juga un paper importantíssim en l'articulació d'aquestes estratègies comunicatives i persuasives. Contribueix a construir els personatges i les situacions que se'ns presenten als anuncis. Amb ella es pot crear un món fictici a partir d'elements reals, que a través de la semblança fotogràfica pot esdevenir completament verosímil als nostres ulls. Amb la fotografia es pot seleccionar, mirar els objectes, les persones i les situacions des del punt de vista més adequat, i es pot, simular un fet real. Les imatges fotogràfiques es poden retocar, se'n poden variar els colors i les textures i es poden barrejar entre elles per a fer fotomuntatges. Aquestes possibilitats permeten manipular els objectes, els cossos de les persones per a fer aparèixer en els anuncis, no ja quelcom real, sinó quelcom desitjat.

A part de la verosimilitud, del fet d'arribar a creure que el que mostren els anuncis pugui ser real o si més no de provocar associacions amb la realitat, les imatges fotogràfiques augmenten la capacitat emotiva del missatge i també les possibilitats que es produeixi una identificació entre el consumidor i els personatges que apareixen a l'anunci, els quals, evidentment, consumeixen el producte anunciat.

La fotografia utilitza totes les seves possibilitats tècniques i expressives per a construir aquests móns: els punts de vista són els adequats perquè el personatge sembli més alt, més sensual, més fort, més distant, més alegre...; les ombres i els tocs de llum modulen les formes dels objectes i dels cossos; els retocs digitals amaguen les protuberàncies de la pell i en suavitzen els tons; els enquadrament proporcionen el significat just a l'escena, etc.

Obra de la fotografia són els cossos perfectes segons l'estereotip de moda, els paisatges magnífics, les cases lluminoses, les situacions impossibles que ens transmeten a la perfecció una idea, etc.

La ficció fotogràfica és la que ens ofereix tots els significats que es desprenen dels anuncis. Les idees, els valors i els sentiments que conscient o inconscientment són fruit d'allò que veiem en la imatge. En cada anunci hi ha una sèrie de missatges construïts a través de la fotografia.


              

1. Momentos de inspiracions de Ballentines. La transformació d'objectes (ampolla i caixa de llumins) i la juxtaposició de dos elements (cara en primer pla que ens mira i ampolla) ens fan associar ràpidament els significats que ens susciten cada un d'aquest elements.

2. BEpure de Beefeater. La manipulació de colors ens permet recrear un món idíl·lic i fantàstic i relacionar directament elements del producte (els glaçons amb el qual serveixen la beguda) amb aquests lloc idíl·lic i pur (l'aigua amb la noia a dins).

3. Toda tu energía de Cepsa. La juxtaposició d'imatges realitzades des de diferents punts de vista permet simular accions i determinades sensacions. El punt de vista subjectiu i el detall dels ulls del motorista permeten fer patent l'emoció que sent i generar una identificació amb el que mira l'anunci.


              

1. Comparte tu Alegría de L&M. Es busquen tots els recursos per a manipular les fotografies i així potenciar les idees que es volen transmetre.

2. Pure dynamik de Drakkar. La il.luminació pot modular les formes del cos i dels objectes.

3. Dior Svelte Perfect. A part de la llum i els retocs, les visions parcial dels elements permeten construir cossos fets a peces.


                 

1. Ven a enterrar a tu amigo de Lewis. Es busquen els punts de vista i les angulacions més adequades per a transmetre visualment una idea, visualitzar el producte i els personatge i crear el màxim efecte i sensacions preteses.

2. Peace on earth de Nina Ricci. Es juga a presentar no només personatges idealitzats i que aportin les característiques i valors desitjats al producte sinó també, a modificar contextos, en aquests cas un context quotidià.

3. Naturaleza de ley d'Hero. Es busquen els recursos fotogràfics adequats per a transmetre ràpidament un missatge.

 
versió per imprimirACTIVITAT 7
Realització d'un comentari escrit d'un anunci que utilitzi fotografies.

DOCUMENT 7

 
 COMENTARI D'UN ANUNCI GRÀFIC

Busqueu un anunci gràfic en el qual s'utilitzi una fotografia (no escolliu imatges fetes a partir de muntatges fotogràfics). Feu un comentari escrit sobre les característiques de l'anunci i de l'ús que fa de la fotografia. El comentari ha d'incloure els següents aspectes:


  • Descriviu com és l'anunci i sobretot com és la fotografia.

  • Expliqueu quins són els significats que creieu que interessa que arribin al consumidor a partir de la fotografia. Argumenteu bé les deduccions que feu.

  • Penseu realment a quin tipus de consumidor es dirigeix i com el significats de la fotografia es poden relacionar amb ell i amb el producte anunciat.

  • Feu una valoració de l'anunci tan pel que fa a les característiques formals de la fotografia, com als significats que aquesta vol comunicar per a vendre el producte.

 
versió per imprimirACTIVITAT 8
Proposta de realització de dues sèries de retrats.

DOCUMENT 8

 
 REALITZACIÓ DE DUES SÈRIES DE RETRATS

Després d'haver parlat sobre el retrat fotogràfic i d'haver vist uns quants exemples de l'obra de diferents fotògrafs s'us proposa que vosaltres mateixos realitzeu dues sèries fotogràfiques.


Primera sèrie fotogràfica
Aquesta sèrie ha d'estar dedicada a una sola persona, que podeu escollir lliurement. Ha d'estar constituïda per unes sis o set fotografies que, juntes, constitueixin un retrat de la persona escollida. Heu de pensar què voleu que mostri aquest retrats i com ho realitzareu. Vosaltres mateixos podeu decidir si voleu centrar-vos amb aspectes concrets de la fesomia i l'aspecte físic de la persona, o amb la seva manera de ser i la seva psicologia. També podeu triar una via més documental mostrant la relació que aquesta manté amb els llocs, les coses i les persones. Podeu fotografiar-la mentre fa alguna activitat, podeu dir-li que posi expressament o que sigui una fotografia espontània, fins i tot podeu demanar-li que posi davant d'un fons neutre o que simuli alguna cosa. Això si res no ha de ser perquè quedi bé o perquè pugui ser divertit. Les vostres decisions i la manera de fer la fotografia dependran d'allò que voleu mostrar de la persona retratada.


Segona sèrie
La segona sèrie té un caràcter més documental. Es tracta d'enregistrar amb la càmera gent que visquin o que treballin a prop de casa vostra: al mateix carrer, al mateix edifici o a l'edifici i cases del costat. Tot i que podeu demanar a la gent que posin aquests retrats han de ser més espontanis. Tota la sèrie ens ha de donar una idea sobre les característiques del vostre entorn més proper, encara que vosaltres no hi tingueu un contacte directe o que conegueu a la gent que fotografieu. Aquesta sèrie pot ser una mica més llarga de fins a unes 10 fotografies. Tot i que el tractament que feu dels retrats no us possibilita tanta llibertat, també podeu fer algunes decisions per a veure com ens mostrareu aquesta gent. Per exemple es pot fotografiar a la gent tots en primer pla, aïllant-los completament del context, fent que no en sapiguem res i que només puguem observar els seus trets. Podeu fer retrats on la gents estigui desenvolupament alguna activitat: traient el cotxer del pàrquing, mirant a dins de la bústia, obrint la persiana de la botiga, tornant amb els nens de l'escola, etc. Com veieu les possibilitats poden ser moltes. Només cal que la sèrie tingui coherència i que més o menys apliqueu un mateix tractament.

Presentació del treball

Les dues sèrie s'han de presentar separadament. Podeu muntar les fotografies sobre cartolina i ubicar cada una de les sèries dins d'un sobre o carpeta. En ambdues s'hi ha d'adjuntar un petit escrit on exposeu les vostres decisions a l'hora de pensar i fer els retrats.


Tot i que utilitzareu càmeres convencionals, els errors tècnics haurien de ser superats aquesta vegada. Cal que tingueu en compte les possibilitats que té la càmera i que no repetiu errors realitzats en el treball anterior. En tots cas aquest aspecte serà tingui en compte, tot i que la valoració es centrarà molt més en la vostra idea i en les decisions que heu pres a l'hora d'utilitzar la fotografia per a deixar constància de les persones en ambdós treballs. També es tindrà en compte com observeu i què voleu explicar, tan de la persona com de la gent del vostre entorn proper i la materialització final d'aquestes observacions en els resultats fotogràfics.

 
versió per imprimirACTIVITAT 9
Exercici de recapitulació i de resum: UNITAT 1, 2, 3.

DOCUMENT 9

 
  EXAMEN D'IMATGE

1. Comenta aquest text de Cusen Sontag (extret del seu llibre Sobre la fotografía. Barcelona: Edhasa, 1996, pàg. 13.).

En ensenyar-nos un nou codi visual, les fotografies alteren i amplien les nostres nocions de què val la pena mirar i què tenim dret a observar. Són una gramàtica i, encara més important, una ètica de la visió. Per últim, el resultat més imponent de l'empresa fotogràfica és donar-nos la sensació que podem prendre el món sencer en els nostres caps, com una antologia d'imatges.2. Aquí tens una imatge realitzada pel fotògraf Yann Arthus-Bertrand. La imatge fou realitzada a Turquia, país on, antigament, hi hagué presència de colònies gregues, fet que es pot veure a la fotografia. Comenta quina visió ens ofereix aquesta fotografia sobre el turisme del país. Argumenta la teva resposta fent referència a les característiques de la fotografia.3. Fes un comentari d'aquest retrat que li feren al fotògraf Henry Cartier-Bresson. A través del comentari i relacionant-lo amb aspectes que pots deduir de la fotografia explica què entens per fotografia i quines característiques creus que té aquest mitjà de producció d'imatges.

"Una fotografia és un dibuix instantani. L'única diferència és que el dibuix es refà i la fotografia no pot esborrar-se mai."

Entrevista a Henry Cartier-Bresson,
El ojo del siglo XX. El País, 1997.

Martine Franck, retrat de Henry Cartier-Bresson.
Henry Cartier-Bresson
fotografiat per Martine Franck, mentre es mira en un mirall per a dibuixar el seu autoretrat.4. Utilitzant objectes que es puguin relacionar amb l'escriptura (llapis, fulls, bolígrafs, teclats d'ordinador, pantalla, etc.) i realitza tres fotografies amb la càmera digital. Temàticament la fotografia ha de tractar algun aspecte relatiu a l'escriptura. Cal veure quins elements escolliu però també quins recursos fotogràfics empreu. Les fotografies han d'anar acompanyades d'una petita explicació.

 
versió per imprimir


 

RECURSOS I BIBLIOGRAFIA

 Sobre fotografia

o SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel (dir). Diccionario espasa. Fotografía. Madrid: Editorial Espasa-Calpe, 2002.

o BARTHES, Roland: La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Barcelona: Ediciones Paidós, 1999.

o DUBOIS, P. El acto fotográfico. De la representación a la recepción. Barcelona: Paidós, 1986.

o DURAND, R. El tiempo de la imagen. Ensayo sobre las condiciones de una historia de las formas fotográficas. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1999.

o FONTCUBERTA, J. El beso de Judas: Fotografía y verdad. Barcelona: Gustavo Gili, 1997.

o LISTER, M. (ed.). La imagen fotográfica en la cultura digital. Barcelona: Paidós, 1997.

o FLUSSER, Vilém. Por una filosofía de la fotografía. Madrid: Editorial Síntesis, 2001.

o KRAUSS, Rosalind. Lo fotográfico: por una teoría de los desplazamientos. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

o SUSAN SONTAG, Sobre la fotografía. Barcelona: Edhasa, 1981 Sobre el retrats i els autors treballats

o Retrats. Fotografia espanyola 1848-1995. Barcelona: Fundació Caixa de Catalunya, 1996. (Dir) Marta Canals.

o Espejos de la imagen. Una historia del retrato en España. 1900-2000. Salamanca: Explorafoto (Festival de Fotografia de Salamanca), 2002.

o Màcara i Mirall. Barcelona: MACBA. Lunwerg Editors, 1997.


o http://www.masters-of-photography.com/S/sander/sander_articles3.html

o Retratos. La mujer en el proyecto Hombres del siglo XX. Madrid: La Fábrica, 2002.

o LANGE, Susanne. August Sander. Colònia: Taschen, 1999.

o http://www.barranque.com/guerracivil/jalonangel.htm
Pàgina web amb diferents imatges de la sèrie de Jalón Ángel Forjadores del imperio.
 Sobre lectura d'imatges