Enunciats d'exàmens PAAU-LOGSE i pautes de correcció  
  Problemes d'optimització  
  Integral definida