Matemàtiques 2 - Ed. Castellnou
 
 
Opció Científico-Tecnològica
 
     
  Unitat 1. Operacions, límits i continuïtat de funcions.  
  Unitat 2. Derivades.  
  Unitat 3. Representació gràfica de funcions.  
  Unitat 4. Problemes d'optimització.  
  Unitat 5. Integrals.  
  Unitat 6. Matrius.  
  Unitat 6. Sistemes d'equacions lineals.  
  Unitat 7. Geometria analítica a l'espai.  
  Unitat 8. Geometria mètrica a l'espai.