PUNTS DE NAPOLEÓ


El primer punt de Napoleó N1 d'un triangle ABC és el centre de perspectiva entre ABC i el triangle format pels centres dels triangles de Fermat exteriors d'ABC.
El segon punt de Napoleó N2 d'un triangle ABC és el centre de perspectiva entre ABC i el triangle format pels centres dels triangles de Fermat interiors d'ABC.
Són els punts X(17) i X(18) d'ETC.

descàrregaPunts_de _Napoleó.mac


inici
resultats
índexs