PUNTS DE VECTEN


El primer punt de Vecten V1 d'un triangle ABC és el centre de perspectiva entre ABC i el triangle format pels centres dels quadrats de Vecten exteriors d'ABC.
El segon punt de Vecten V2 d'un triangle ABC és el centre de perspectiva entre ABC i el triangle format pels centres dels quadrats de Vecten interiors d'ABC.
Són els punts X(485) i X(486) d'ETC.

descÓrregaPunts_de _Vecten.mac


inici
 resultats
indexs