Índex      >      Introducció
 

Introducció

 

1. INTRODUCCIÓ

 

1.1 Plantejament i objectius

 

Per començar a plantejar el treball de recerca,  es va organitzar un grup de quatre persones amb la intenció de realitzar un treball que fos diferent, més original, és a dir, que a més de ser un treball escrit, s’inspirés en un projecte laboriós i informàtic relacionat amb diferents aspectes de la tecnologia d’avui dia.

 

D’una banda, es va decidir que el treball estaria basat en la realització d’una pàgina web que s’hauria de dissenyar manualment i, a la vegada, el contingut d’aquesta pàgina seria el mateix redactat que el del treball escrit.

 

D’altre banda, l’única qüestió que quedava per definir era el tema del qual tractaria el contingut del projecte. Així doncs, escollint un tema que resultés interessant a tot el grup, es va decidir que aquest tractés sobre les matemàtiques, més concretament, sobre autors importants que van significar un gran progrés a l’antiga Grècia, autors com : Tales de Milet, Pitàgores de Samos, Arquímedes de Siracusa, Euclides d’Alexandria i per últim altres com són Zenó de Elea, Plató, Apol·loni de Perga, Eratòstenes de Cirene i Hipatia d’Alexandria.

 

Per distribuir el treball de manera proporcional a tot el grup, es va repartir a cadascú un matemàtic diferent per tal de profunditzar més en les seves teories i projectes.

 

1.2 Estructura de la Pàgina Web

                 

Inicialment, es va fer un esquema sobre el disseny que havia de tenir la imatge de               la web. Aquest disseny consistia en la divisió de diferents pàgines i la seva estructura variava segons si es classificava en una pàgina principal, secundària, terciària i la pàgina de contingut. Cadascuna tenia unes característiques diferents :

 

 

 

Ø     -    Pàgina principal “Índex” :

Aquesta pàgina com es pot observar conté el títol principal ->  La Matemàtica a l'antiga Grècia

                        

També consta d’una columna a l’esquerra que ens informa dels diferents apartats que té l’índex  general corresponent de la web.

( Presentació, Introducció, Tales, Pitàgores, Euclides, Arquímedes i Altres )

                                                                                    Cada apartat condueix a un altre subapartat.

                                                                                    A la dreta de l’índex trobem el dibuix que representa la pàgina web. Es tracta d’un pentàgon, amb l’estel que simbolitza a la matemàtica grega i a cada vèrtex apareix la fotografia de cada autor treballat.

 

-     Pàgina Secundària :

En la pàgina Web, diferenciem cinc tipus amb la mateixa estructura però amb diferent contingut, segons l’autor del que es tracti. Aquesta pàgina és un exemple de pàgina secundària amb diverses característiques com són :

El títol principal que queda fixat amb el mateix format a tots els tipus de pàgines; sota trobem el camí on va constant els apartats visitats anteriorment que fan accedir a la pàgina seleccionada; a continuació sota del camí a l’esquerra trobem la columna on ens indica els subapartats de la pàgina de cada autor ( biografia, aportacions, problemes, etc. ); per últim trobem els apartats de l’índex que trobàvem a la pàgina principal per poder accedir més fàcilment.

 

Ø    -    Pàgina Terciària :

Aquesta pàgina no la contenen tots els autors, ja que, és un subapartat de la pàgina secundària.

La pàgina que observem, és un exemple de pàgina terciària on trobem una estructura similar a la pàgina secundària, que com hem comentat anteriorment només alguns matemàtics la posseeixen. També trobem, com en les pàgines secundàries, els apartats de l’índex.

                 

 

Ø    -    Pàgina de contingut :

En aquestes pàgines, evidentment trobem en cada apartat un contingut diferent.

Com es pot veure, aquesta pàgina consta del títol principal comú a totes les altres, d’un camí per poder accedir directament a les pàgines anteriors visitades, del redactat principal ( definicions, teoremes, altres problemes plantejats, etc.) i d’un camí a peu de pàgina on indica l’índex de la pàgina principal per poder anar més fàcilment.

 

 *   Característiques comuns ->

Totes aquestes pàgines tenen uns elements característics en comú, que constitueixen la seva estructura. Aquests són :

 

·    Títol principal : És la imatge que correspon al títol del treball de recerca “ La matemàtica a l’antiga Grècia ”, i que apareix en totes les altres pàgines de manera fixa :

 

·    Camí : És una franja situada sota el títol principal on consta una successió d’elements que ens indiquen les pàgines que s’han visitat anteriorment :

 

·    Títols normals : Són els títols que es troben a les pàgines principals, secundàries i terciàries, que indiquen els apartats dels que consta cada autor :

 

·     Títols actius : Són els títols que apareixen al situar sobre els títols normals i els cliquem per accedir al subapartat. Es tracta de títols similars als normals, ja que, l’única diferència és el canvi de color. Hi han dos tipus, els de la pàgina principal, secundària i terciària :

 

·    L’índex a peu de pàgina : Són els apartats de l’índex de la pàgina principal però situats als peus de pàgines de totes les pàgines que serveixen per accedir directament a qualsevol apartat de la pàgina principal, sense haver de retrocedir :

 

1.3 Eines utilitzades

 

Per crear la pàgina web es varen utilitzar diferents programes que han servit d’ajut per complementar i desenvolupar el treball manual. Aquests programes són: Paint shop pro 5, Microsoft front page, HTML, Cinderella i un element relacionat amb aquest anomenat “Applet”. Es van anar fent servir a mesura que anava avançant la creació de la web. 

 

-    Es va començar utilitzant un programa que permetia crear els títols i el camí que composen tota la pàgina web. Aquest és l’anomenat anteriorment : Paint shop pro 5. Consisteix en un programa gràfic Shareware amb el qual es pot capturar i digitalitzar imatges, modificar-les, millorar-les, transformar-les i convertir-les en uns altres formats.

 

-    Durant el transcurs de la creació de la pàgina web s’ha fet servir un programa que es caracteritza per poder donar-li el format característic a cada pàgina, així com els enllaços que conduïen de manera directa de qualsevol pàgina a una altra en concret: Microsoft Front Page:

 

Es caracteritza per:

 

a)    Pàgina -> És on es crea i es modifica el contingut de les pàgines 

 

           b)   Carpetes -> Mostra l’estructura de carpetes i arxius com l’Explorador de Windows. Si afegim algun arxiu,           

                            es prem F5 per actualitzar el contingut de la Llista de carpetes.

 

            c)     Informes -> Mostra els arxius amb la informació per cadascun d’ells.

                           A més dona informació sobre pàgines web, hipervincles, errors, tasques i temes emprats.

 

            d)     Exploració -> Mostra l’estructura de les barres d’exploració com barres flotants.

 

e)     Tasques -> Permet administrar tasques, assignacions i prioritats.

 

Diferents Vistes de pàgina Web

 

Quan escollim Vista / Pàgina, en la part inferior de la Zona d’edició, tenim tres vistes:

 

              a)   Vista normal -> Presenta la pàgina Web de forma molt semblant a l’Explorador de Windows.

 

  b)   Vista HTML à Mostra el codi de la pàgina Web en llenguatge HTML.

 

            c) Vista prèvia -> Presenta la pàgina Web com en Internet Explorer.

                                         

Veure la pàgina Web en pantalla completa d’Internet Explorer :

 

Escollim en la barra d’eines Vista prèvia en l’explorador o bé en Arxiu

 

-     Un altre programa utilitzat per crear dibuixos relacionats amb cada autor s’anomena: Cinderella.

Aquestes figures tenen mobilitat en el camp de la geometria, com també poden ser útils per demostrar teoremes, problemes i propostes dels autors.

 

     Altres elements:

 

-    Applet -> Un applet és un petit programa d’aplicació. Abans que existís la World Wide Web, els programes incorporats de procés de text i dibuix que venien amb Windows es denominaven a vegades applets (accessoris).

A la Red, utilitzant el llenguatge de programació orientat a objectes, un applet és un petit programa que pot enviar-se  juntament amb una pàgina web a un usuari. Els applets poden executar animacions interactives, càlculs immediats o altres feines senzilles sense tenir que enviar una sol·licitud de l’usuari al servidor.

 

-    HTLM -> HTML són les sigles corresponents a Llenguatge de marcat de hipertext, forma estàndard d’escriure els continguts i l’ aparença de las pàgines en el World Wide Web. HTML es componen d’ atributs i valors inclosos entre parells d’etiquetes. Les etiquetes descriuen cada element d’ una pàgina Web, com per exemple un paràgraf d’un text, una tabla o una imatge.

Por exemple, el codi HTML <H1 align="left">Introducció</H1> descriu un paràgraf alineat a l’esquerra en la pàgina que conté el text "Introducció", amb format Estilo Encabezado 1. La etiqueta </H1> indica el final del paràgraf.

HTML Dinàmic (DHTML) és una millora de Microsoft de la versió 4.0 de HTML que el permet crear efectes especials com, per exemple, text que vola des de la pàgina paraula per paraula o efectes de transició a l’estil d’anunci publicitari giratori entre pàgina i pàgina.

Si dissenyes pàgines amb la fitxa Normal de la vista Pàgina, no és necessari tenir coneixements de HTML o DHTML; FrontPage és una eina de disseny WYSIWYG que genera el codi HTML automàticament. Es poden posar imatges, controls, seqüències de comandos, subprogrames o hipervíncles sense tenir que escriure cap codi HTML. En canvi, si es desitja veure les etiquetes HTML que FrontPage crea en aquest moment, pot veure- les amb la fitxa Normal de la vista Pàgina.

Si prefereix escriure i modificar HTML directament, seleccionar la fitxa HTML de la vista Pàgina.

 

 

 

 

 

 

Introducció     Presentació     Tales     Pitàgores     Euclides     Arquímedes     Altres