L'ESTACIÓ METEOROLÒGICA
   
  SUMARI

1. Funció

2. La gàbia (caseta) meteorològica

3. Com construir una gàbia meteorològica

4. Calibrar i engegar l'estació

  1. FUNCIÓ

 

La funció d'una estació meteorològica és observar els fenòmens atmosfèrics i mesurar les variables més importants del clima (temperatura, precipitació, direcció i velocitat del vent, pressió, humitat, pluja i radiació solar) mitjançant una sèrie d'aparells i instruments. Part dels aparells han d'estar protegits de la incidència de la radiació solars (el baròmetre, el termòmetre i l'higròmetre) i la resta són exteriors (pluviòmetre, penell, anemòmetre, heliògraf o mesurador de radiació solar,...)

 

  2. LA GÀBIA METEOROLÒGICA
 

És una caseta on s'instal.len els aparells de l'estació meteorològica que cal protegir. A l'interior hi hem de posar:

 • Un termòmetre de màxima i de mínima.
 • Un baròmetre.
 • El psicòmetre.
 • Heliògraf (en cas de tenir un bon pressupost! Aquest aparell mesura les hores de sol eficaç)
 • Evaporímetre (també depenent del nostre pressupost, serveix per mesurar la quantitat d'aigua que s'evapora)

A l'exterior:

 • Pluviòmetre.
 • Anemòmetre (es col.loca a uns 2m de la gàbia i a uns 10m d'altura i cap garantir que cap objecte interfereixi les mesures)
 • Penell (va col·locat amb l'anterior)

La caseta és de fusta i ha d'estar necessàriament pintada en blanc. La seva base elevada sobre el terreny com a mínim 120 cm i amb parets en forma de persiana. La porta orientada al nord i la teulada lleugerament inclinada. Situada en un espai ben ventilat i si el sol és de gespa o terra encara millor.

  3. COM CONSTRUIR UNA GÀBIA METEOROLÒGICA?

La gàbia oficial és força cara (al voltant d'uns 600€) i ens pot resultar més barata encarregant-la a un fuster o encara millor, fer-la nosaltres mateixos. Es tractaria de construir una mena de caseta elevada (com a mínim a 120cm del terra), amb parets en forma de persiana i amb prou capacitat com per ficar els instruments.

MIDES:

 • Aproximades 180x60x70 cm.

ATENCIÓ!!!

La que aquí expliquem com hem construit té aquestes mides però per un us escolar és massa gran. Es recomana fer-la menys profunda així quan s'obri la porta accediran més facilment als instruments.

 

MATERIALS:

Tota la gàbia haurà d'estar construïda amb fusta d'exterior per suportar la humitat, la millor és de faig o de pi. Es poden encarregar a una fusteria o en grans hipers de la construcció (Leroy Merlin, Balius,...) hi ha un servei de fusteria on fins i tot us poden tallar les fustes. Així han estat obtinguts els materials que aquí es presenten:

 • Per les potes, 4 perfils de fusta (40x40mm) de 180cm.
 • Les travesses (12 en total) són del mateix material que les potes, per tant tants perfils com travesses necessitem.
 • Per la base situada a uns 120cm d'alçada, 1 tauló de fusta (60x70x2.2cm)
 • La taulada, 1 tauló (65x75x2.2cm)
 • La porta, 1 tauló (40x70x2,2cm)
 • Les parets en forma de persiana es fan amb perfils col·locats de biaix. Tants perfils com siguin necessaris de 13x48mm.
 • 12 angles metàl.lics amb les seus pertinents cargols de fusta.
 • Puntes metàl·liques per fixar els perfils de persiana.
 • Cola de fuster.
 • 2 bisagres, 2 cadenes i un cadenat per la porta.
 • Pintura blanca d'exterior.

 

 

PAS A PAS

 

 

4. CALIBRAR I ENGEGAR L'ESTACIÓ

 

És el moment d'instal·lar la gàbia. Es recomana instal·lar-la en un lloc lliure d'obstacles com arbres, cases o elements similars. A més seria convenient que la superfície fora terra o gespa.

Una vegada triat el lloc i ubicada la gàbia és moment de calibrar els instruments:

 • Coordenades geogràfiques. Es pot trobar la longitud i la latitud de l'estació amb el Google Earth.
 • Baròmetre. S'ha de tenir en compte que l'altitud afecta a la pressió atmosfèrica. Per tant haureu de mirar a quina altitud està l'estació i regular el baròmetre amb una taula de pressions (normalment es troben a les instruccions del propi baròmetre). Respecte l'altitud de la vostra estació també es pot trobar amb el Google Earth.

De totes maneres una solució molt pràctica és buscar les dades d'una estació pròxima que ja estigui calibrada i regular la pressió amb les seves dades.