GUIA D'HISTÒRIA DE L'ART PER L'ESO
ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS (ESO)
GUIA DEL PROFESSOR
ACTIVITATS D'APRENENTATGE
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ
_3. Continguts generals: Procediments

La unitat didàctica pretén ajudar a assimilar els coneixements dels alumnes de l'ESO sobre història de l'art. Un aprenentatge que moltes vegades degut als extensos temaris l'alumnat no acaba d'assimilar ni d'ubicar en l'espai-temps i més aviat genera en ell un rebuig que no una atracció.

Per tant aquesta unitat didàctica és més una guia que facilita els aprenentatges d'història de l'art a l'ESO que no pas un ampli i complert temari, per això ja n´hi han llibres de text. Això si, durant la unitat didàctica es facilitaran web's i bibliografia suficient com per ampliar coneixements.

_1. Introducció
 • Entendre i utilitzar dins d’un marc cronològic precís i utilitzant dates bàsiques, diferents categories temporals -orientació, (passat, present i futur), mesura (unitats temporals, temps i cronologia històrica), posicions relatives (successió, simultaneïtat) i durades (esdeveniments, ritmes, períodes conjunturals, períodes estructurals)- amb vista a construir significats que permetin més endavant una possible perspectiva global de l’evolució històrica.

 

 • Explorar i utilitzar reculls d’informació estructurada (arxius, bases de dades, taules estadístiques, CD-ROM, i la documentació de la xarxa) que puguin ser objecte d’accés i interrogació per mitjans informàtics.

 

 • Entendre punts de vista, formes de vida, codis morals diferents als comuns de l’àrea cultural occidental, tot relativitzant les diferències i valorant les aportacions d’altres àrees culturals, i, igualment, situar-se en el punt de vista de persones d’altres temps o llocs com a actitud necessària per viure en una societat progressivament multicultural.

 

 • Expressar-se amb un vocabulari específic i propi de l’àrea, emprant-lo amb precisió i rigor.

 

 • Respectar i defensar, en la mesura de les seves possibilitats, el patrimoni cultural, lingüístic, historicoartístic i mediambiental, tot reconeixent-hi les diferents aportacions que l’han format, i valorar positivament la correcció i el respecte en tots els àmbits de relació entre persones i institucions.

 

 • Relacionar i interrelacionar diferents coneixements adquirits, informacions i expectatives diverses en la interpretació de situacions, fets o esdeveniments socials actuals o històrics.
_2. Objectius didàctics
_4. Continguts generals: Conceptes
_5.Continguts generals: Actituds
_6. Continguts generals: Competències bàsiques
_0. Sumari
 1. Introducció
 2. Objectius didàctics
 3. Continguts generals: Procediments
 4. Continguts generals: Conceptes
 5. Continguts generals: Actituds
 6. Continguts generals: Competències bàsiques