EL CONSELL (bulé)

La representació permanent de l'assemblea era la bulé, formada per cinc-cents membres, cinquanta per tribu, elegits per sorteig entre els candidats de cada dem. Qualsevol ciutadà més gran de trenta anys s'hi podia presentar, però només podia ser nomenat dues vegades a la seva vida. Això feia que l'atenès mitjà tingués moltes possibilitats d'entrar-hi almenys un cop a la vida. I el misthós bouleutikós, instaurat per Pèricles fou massa escàs per evitar que la dedicació exigida als buleutes afavorís la presència de ciutadans més aviat acomodats. Era, per tant, una institució de caràcter moderador dins la democràcia atenesa, que feia de contrapès a l'assemblea. Se solia reunir al buleuteri, situat a l'àgora, però, igual que l'assemblea es podia constituir en qualsevol altre lloc. Les sessions del consell eren presidides pels prítanis, els cinquanta buleutes de cada tribu que durant una desena part de l'any constituïen el govern de la polis. Una tercera part de la tribu, allotjada a la Tolos a càrrec de l'Estat, havia de vetllar per la ciutat de dia i de nit, sota el comandament d'un epístata, sortejat cada dia entre els prítanis. Convocaven el consell i l'assemblea. La bulé redactava els probouleúmata per presentar a l'assemblea i executava la majoria de les decisions de l'assemblea. Era qui administrava la polis, directament o a través de comissions designades per tractar afers específics, tot exercint control sobre els magistrats, l'organització militar i les finances. Al segle IV a.C. va perdre part de les seves competències a favor de l'assemblea.

Buleuteri, s. II a.C., Priene, Turquia (S.G.).
Pritaneu, s. II a.C., Priene, Turquia (S.G.).