LES PREPOSICIONS

En llatí l'ús de les preposicions és menor que en altres llengües perquè els casos ja indiquen la funció dels substantius. De tota manera sovint -sobretot amb el CC- amb el cas no n'hi ha prou per concretar el valor d'un substantiu i es recorre a una preposició.

Dos casos són els que porten habitualment preposició:

  • l'acusatiu quan fa la funció de CC
  • l'ablatiu també en funció de CC (o de CAgent).

L'ús d'acusatiu o ablatiu depèn generalment de la preposició que s'utilitzi, atès que la majoria de les preposicions regeixen o bé acusatiu o bé ablatiu. Un reduït nombre de preposicions accepta tots dos casos, però amb valors diferents. Com a exemple vet aquí algunes de les preposicions més usuals:

preposicions
+ acusatiu
+ ablatiu
ad
a, cap a, fins a  
inter
entre
per
per (=a través de)
post
després de
a / ab *
  de, des de (CC lloc o temps), per (CAgent)
cum
amb
e / ex *
de, des de, fora de
pro
davant, per (=en lloc de)
sine
sense
in
a, cap a a, en, dins

* Les formes a i e només van davant consonant, mentre que ab i ex apareixen davant vocal i consonant.

 

Les preposicions que indiquen lloc presenten una complexitat especial, perquè introdueixen matisos que no s'expressen en la nostra llengua i perquè els casos hi aporten valors específics. Veiem-ho amb aquest esquema:

 

Per tant cal considerar:

  • Els casos: l'acusatiu indica direcció o mitjà, mentre que l'ablatiu expressa procedència o localitzacio estàtica, una diferència que es manté fins i tot amb una mateixa preposició (in).
  • Diferents preposicions es poden traduir igual, però en llatí expressen valors diferents: e/ex indica procedència des de l'interior, en canvi a/ab no dóna aquest sentit concret. Igualment in expressa la idea d'arribar a l'interior, mentre que ad no ho especifica.

Via romana, Òstia (S.G.).