FONÈTICA

L'alfabet llatí

L'accent

 

MORFOLOGIA

La flexió nominal: la declinació dels substantius

La flexió nominal: la declinació dels adjectius

Els graus de l'adjectiu

La flexió nominal: la declinació dels pronoms i dels pronoms-adjectius
(personals, demostratius, anafòric, emfàtic, d'identitat, interrogatiu-relatiu)

La flexió nominal: la declinació dels indefinits

La flexió verbal: les conjugacions

 

SINTAXI

 

 

Detall de mosaic, Mausoleu de Gal·la Placídia, Ravenna (S.G.).