SINTAXI

 

La sintaxi dels casos (primer nivell)

Les preposicions

La sintaxi dels casos (segon nivell)

La sintaxi de l'infinitiu

La sintaxi del participi

Gerundi i gerundiu

Supí

Oracions simples: interrogatives

El subjuntiu en oració principal

Les subordinades de relatiu

Subordinades interrogatives indirectes

Subordinades temporals

Subordinades causals

Subordinades finals

Valors de la conjunció cum

Valors de la conjunció ut

Valors de la conjunció quod

Valors de quin

 

Presentacions en Flash:

 

Grammaflash: Què vol dir això de les declinacions?

Grammaflash: Activa i passiva

Grammaflash: Concordança de l'adjectiu

Grammaflash: Les subordinades de relatiu

Grammaflash: Les subordinades d'infinitiu (primer nivell)

 

 

Detall de mosaic, Domus dei tapetti di pietra, Ravenna (S.G.).