VALORS DE LA CONJUNCIÓ VT

Dos indicis ajuden a esbrinar el valor de ut:

 • mode del verb subordinat
 • element correlatiu a l'oració principal

Conjunció ut amb indicatiu: introdueix subordinades adverbials (temps o manera).

 • Temporal: 'quan, des que'
 •   Vt praetor factus est, abiit. 'Quan se'l va fer pretor, va anar-se'n.'
    Is, ut primum potuit, istum reliquit. 'Ell, així que pogué, l'abandonà.'
 • Comparatiu: 'com': sovint porta un adverbi correlatiu (sic, o ita 'així')
 • Vt magistratibus leges, ita populo praesunt magistratus.
  'Com les lleis governen els magistrats, així els magistrats (governen) el poble.'
NOTA: ut primum 'tan aviat com, així que'

Conjunció ut amb subjuntiu: introdueix subordinades substantives o adverbials.

 1. Completiu: subordinades substantives (subjecte, CD o aposició). Es tradueix per 'que'. La negació es fa amb ut non o ne.
  1. subjecte amb verbs impersonals:
     Accidit ut non adesset. 'Va resultar que no no hi era'.
     Restat ut de me pauca dicam. 'Em queda dir poc de mi mateix'.
  2. complement directe
     Sol efficit ut omnia floreant. 'El sol fa que tot floreixi'
     Caueant consules ne quid res publica detrimenti capiat.
     Procurin els cònsols que la república no rebi cap perjudici.
   Els verbs de temor com metuo, timeo, uereor, etc, la conjunció ut té un sentit negatiu, mentre que ne esdevé afirmativa:
     Timeo ne hostes ueniant. 'Tinc por que no vinguin els enemics.'
   Timeo ut socii ueniant. 'Tinc por que els aliats no vindran.'
  3. aposició
     Scilicet hoc restabat, ut fecunda esses.
     'Només faltava això: que et quedessis prenyada.'
 2. final: introdueix una subordinada adverbial de finalitat. La negació es fa amb ne. De vegades hi ha un demostratiu o adverbi com a element correlatiu. Se sol traduir 'perquè, per tal que' (o ' per + infinitiu' si el subjecte de la subordinada i el de la principal coincideixen:).
  • eo, ideo, idcirco, ea causa, 'per això' ...ut 'perquè, per tal que'
  • ea mente, eo consilio 'amb la intenció' ...ut 'que'
    Germani Rhenum transierunt, ut Galliam occuparent.
    'Els germànics van travessar el Rin per envair la Gàl·lia.'
    Claudius Neronem delegit ne successor in incerto esset.
    'Claudi va elegir Neró perquè la seva successió no quedés en la incertesa. '
 3. consecutiu: introdueix una subordinada adverbial de conseqüència. La negació es fa amb ut non. Gairebé sempre porta un element correlatiu:
  • is, talis 'tal'
  • eiusmodi, ita, sic, tam, adeo 'de (tal) manera, tan' ut 'que'
  • tantus 'tan gran, tant'
    Tanta uis probitatis est ut eam in hoste etiam diligamus.
  'Tan gran és la força de l'honradesa que l'apreciem fins en l'enemic.'
 4. concessiu: introdueix una subordinada adverbial concessiva, en correlació amb tamen. Es tradueix 'encara que, malgrat que, per molt que', etc.
  Vt diues sis, tamen beatus non es. 'Per ric que siguis, no ets feliç.'