LA VILLA RUSTICA

Era el mas, l'edifici central d'una explotació agrícola. Primitivament tan sols era una cabana d'una sola estança i un pati o corral amb una cisterna per recollir l'aigua de la pluja. Després es van anar agregant al voltant del pati noves dependències amb usos específics: menjador, els habitatges dels esclaus, els estables dels bous i cavalls, el galliner, graners, cellers i altres moltes dependències per a carros, eines, la premsa de vi, el molí d'oli, etc. L'amo tenia sovint una part de la uilla rustica agençada més o menys luxosament com a residència de camp.

La casa de l'amo d'una uilla rustica segons un mosaic del Museu del Bardo, Tunis,

Maqueta d'una uilla rustica, Museu d'Història de la Ciutat de Girona (S.G.).

Webs d'interès:

Visita virtual (en anglès o alemany) a una vil·la rustica a Hechingen-Stei (Alemanya) cambra per cambra en modalitat fotogràfica o modalitat reconstrucció 3D.