EL fÒrum provincial

A banda del fòrum per als afers de la ciutat a Tàrraco hi havia un altre fòrum, exclusivament dedicat a la província i edificat en temps de Vespasià, després del 70 d.C. El fòrum provincial constitueix un complex desmesurat en relació als conjunts arquitectònics romans paral·lels, fins i tot el comparem amb els fòrums imperials de la mateixa Roma. Si va ser possible utilitzar un espai tan immens d'una ciutat plenament desenvolupada probablement va ser perquè es va recórrer als terrenys que abans havien estat ocupats per la gran base militar instal·lada a la part alta del turó des dels inicis de la presència romana a Tàrraco. Malgrat que quedava dins les muralles de Tàrraco, el recinte no depenia de la colònia, sinó que estava sota l'autoritat del consell de representants de tota la província de la Hispània Citerior Tarraconense, que s'hi reunia anualment per elegir el flamen del culte imperial. Religió i política es reunien en el fòrum com els dos vessants del poder imperial.

El conjunt s'articula en les dues terrasses superiors, tot i que el mateix programa constructiu ja devia contemplar la continuïtat amb una tercera, la del circ, bastit poc després però amb íntima connexió amb el fòrum provincial, ja que allotja diversos accessos per arribar al fòrum. En la terrassa més alta el temple, probablement consagrat a August, presidia el complex envoltat d'un ampli recinte porticat, del qual s'ha trobat trams del mur i elements decoratius. Ara bé, del temple en si, situat en el lloc que avui ocupa la catedral, no s'ha localitzat cap resta in situ sinó tan sols alguns fragments de la decoració.

A diferència del temple la immensa plaça de representació, que ocupava la terrassa mitjana, sí que s'ha conservat en bona part. En efecte, com passa amb el circ, se'n poden rastrejar molts trams de les galeries o murs en edificis dels casc antic. A més les seves estructues han condicionat el traçat medieval dels carrers que queden per sota de la catedral. Als angles del costat nord-est s'alçaven dues torres que facilitaven el pas entre els diferents nivells de la plaça i el circ per mitjà de galeries i escales internes i que han arribat fins avui integrades en l'Antiga Audiència i en el Castell del Rei o Pretori. Així mateix dues escalinates unien, l'una, el circ i la plaça i, l'altra, la plaça i el recinte del temple. A partir del segle V les estructures del fòrum provincial van començar a aprofitar-se per construir altres edificis.

 

Reconstrucció de la part superior de Tàrraco amb les tres grans terrasses: a la superior el temple amb el seu recinte, al centre la gran plaça de representació i a la inferior el circ, Maqueta, Museu d'Història de Tarragona (S.G.).

 

 

 

(Superior) Dos edificis notables de la Tarragona medieval i moderna, la Volta del Pallol (esquerra) i el Castell del Rei, aquí vist des d'una volta del circ (dreta), reposen en estructures pertanyents a la plaça de representació del fòrum provincial. Entre altres usos la Volta del Pallol, primitivament part d'una galeria rere el porticat de la plaça, va ser dipòsit municipal del gra (s. XVI). El Castell del Rei, més conegut com a Pretori, ha servit al llarg dels segles com a residència reial de la corona d'Aragó, presó i quarter, però en origen tan sols era una de les torres (més baixa que ara) que tancaven la plaça de representació.

(Inferior esquerra) Mur exterior del Fòrum Provincial, a la Plaça del Fòrum.