LA MATER FAMILIAS O MATRONA

La matrona tenia un lloc important a la família romana: era al costat del marit, que sovint n'acceptava consells, i com a domina era respectada i obeïda per esclaus i fills. El pater familias de vegades confiava la direcció de la casa a la seva muller, si considerava que n'era digna. Enfront de la dona grega, la romana era força més lliure: acompanyava el marit a recepcions i banquets i podia sortir de casa sense restriccions, de compres o de visites, sempre que anés envoltada de servents i un vigilant per protegir la seva reputació. Tenia cura de la casa, teixia i filava, però les feines més feixugues eren reservades per als esclaus i les esclaves. Les virtuts i ocupacions pròpies de la dona romana es resumien en un famós epitafi: casta fuit, domum seruauit, lanam fecit 'va ser casta, va tenir cura de la casa i va filar llana'.

Fresc que representa una dona preparant un perfum.

La dona no era jurídicament independent, sinó que solia estar sota la tutela d'un home, primer del pare, i un cop casada (uxor) podia restar en la potestat del pare o passar a la del marit, i, si moria el pare o el marit, se li designava com a tutor un familiar -el germà, el cunyat o fins i tot el fill- o un home escollit per ella. Com que sovint les dones vivien separades del tutor i com que amb freqüència podien triar-lo, moltes gaudien, de fet, d'una gran llibertat. Amb el temps la tutela de les dones aniria desapareixent, a mesura que es produïa una emancipació de les dones casades afavorida per diversos factors: l'extensió del matrimoni sine manu, la possibilitat legal per a les dones d'heretar de la família paterna i del marit i les contínues guerres internes i externes dels dos darrers segles de la república, a causa de les quals els combatents deixaven a les mans de les mullers la gestió de les seves propietats o, si morien, les hi deixaven en herència.

Matrona asseguda, fresc de Pompeia, Museo Nazionale, Nàpols.

Webs d'interès:

  • Feminae Romanae: The Women of Ancient Rome (en anglès): bella introducció a la història de la dona romana.
  • Romanae Antiquae (en anglès): Una mirada informal a la vida de les dones romanes, amb biografies, família, dret, medicina, monedes, religió, moda, emperatrius, senyores.
  • Diotima (en anglès): centre interdisciplinari de recursos sobre qüestions de gènere en el món mediterrani antic. El millor web sobre la dona a l'antiguitat.
  • Dones a Tàrraco (en català): exposició del MNAC, Tarragona.