Els punts d'inflexió d'una funció

 

Per trobar els punts d'inflexió busquem primer els valors de x que anul·len la derivada segona i desprès hem de comprovar si la recta tangent travessa l'eix x en aquests punts.

Això equival a comprovar que el signe de f''(x) canvia al travessar el punt.

Feu proves amb diferents fórmules de f(x), editant la que hi ha a la finestra de la dreta.

voliu@xtec.cat