Teorema del valor mitjà o dels increments finits

Per tota funció continua en un interval [a,b] i derivable en (a,b) podem trobar un valor de c de l'interval (a,b) que verifica
f'(c)=(f(b)-f(a))/(b-a)

Això vol dir que la recta tangent en el punt C serà paral·lela a la secant que passa per A i B.

Pots comprovar-ho en el tauler gràfic, per diverses funcions f(x), editant la fórmula a la finestra de la dreta.

voliu@xtec.cat