Direcció General d'Educació Bàsica i Batxillerat
           Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 
           Servei d'Innovació i Recerca Educativa

Recull de recursos digitals diversos per a tecnologies de primer d'ESO

Recursos disponibles per utilitzar a les aules, catalogats segons el currículum de tecnologies de primer d'ESO del Departament d'Educació
Elements disponibles a xtec.cat: recursos digitals dipositats a la xarxa pròpia del Departament d'Educació.
Elements disponibles a edu365.cat: recursos de caràcter interactiu dipòsitats a la xarxa pròpia del Departament d'Educació.
Elements disponibles a la xarxa Internet: recursos educatius dipositats a la xarxa general d'Internet.
 
Data: setembre 2010

                                Currículum
Elements disponibles 


Contingut   Subcontingut   xtec.cat  edu365.cat xarxa Internet

 
 


La
tecnologia
i el
procés
tecnologic.
Eines
i
materials
de
tecnologia
  Reconeixement i anàlisi d'eines i màquines pròpies de l'entorn tecnològic: utilització, manteniment i normes de seguretat.   Les eines a l'aula de tecnologia Les eines a l'aula de tecnologia El treball en l'art
    Fitxes de les eines de l'aula de tecnologia Dossier d’activitats de seguretat i salut laboral
      Materials per a les fitxes de les eines Vídeos de seguretat
      Eines a l'aula de tecnologia (Clic)  
      Activitats de tecnologia (Clic)  
      Toquem fusta. Arbres. Fustes  
 
 


  Anàlisi de les propietats i usos dels diferents materials tècnics i deducció de les seves aplicacions a partir de l'observació i anàlisi de diferents objectes.   Els plàstics a l'aula de tecnologia    
    La tecnologia, pal de paller per a l'aplicació de metodologies interactives a l'ESO    
  .   Activitats a l'aula de tecnologia    
    Toquem fusta. Arbres. Utilitats. Fustes    
 
 


  Utilització d'instruments de representació gràfica aplicant acotacions, escales i sistemes de representació normalitzats per representar objectes.   Unitats de mesura. Problemes. "Laboratorio virtual. Sistema diédrico"
      La tecnologia, pal de paller per a l'aplicació de metodologies interactives a l'ESO   "Vistas"  (MEC)
    Vistes i supervistes   "Piezas. 180 Diseños para dibujo técnico".
 
 


  Valoració de la necessitat de fer un ús responsable dels materials contemplant el seu possible estalvi, reutilització i reciclatge   La tecnologia, pal de paller per a l'aplicació de metodologies interactives a l'ESO.   "Aprovechar tetrabrikcs para realizar recipientes"
 
 


  Valoració de la necessitat d'utilitzar les eines i tècniques adients per treballar amb cada material seguint les normes de seguretat.   La tecnologia, pal de paller per a l'aplicació de metodologies interactives a l'ESO.    
    Les eines a l'aula de tecnologia    


 


Disseny
i
construcció
d'objectes
  Disseny i construcció d'un objecte senzill amb els materials i les eines adients aplicant els sistemes de representació tractats   Activitats a l'aula de tecnologia   "Tipos de puntas"
    Construcció d'un porta revistes de fusta   "Construya una torre de CD's"
      La tecnologia, pal de paller per a l'aplicació de metodologies interactives a l'ESO.   "Como construir un semillero"
        "Realitzar de un marco de fotografies con cartón"
 
 


Observació d'objectes quotidians i de construccions simples per tal d'identificar els seus elements estructurals i els esforços a les que estan sotmeses.        

 


Disseny i construcció d'estructures senzilles aplicades a un objecte per millorar la seva resistència als esforços.   Activitats a l'aula de tecnologia   "El poder del triángulo".

 


Disseny i construcció de circuits elèctrics bàsics aplicats a objectes de construcció pròpia   El Taller del mamut.    
    Activitats a l'aula de tecnologia    
    Electricitat. R. Josa    
    L'electricitat. Interactiu. R. Josa    
    Què és necessita per muntar un circuit elèctric?  
    Circuits per encendre i apagar una bombeta  

 


Utilització de simuladors per a la comprovació del funcionament de circuits elèctrics       RC. SIM. Simulador de circuits elèctrics resistius
          QUCS. Simulador de circuits elèctrics
        Crococlips Elementary. Simulador de circuits elèctrics (I)
        Crococlips Elementary. Simulador de circuits elèctrics (II)
          Crococlips Elementary. Simulador de circuits elèctrics (III)
        Crococlips Elementary. Simulador de circuits elèctrics (IV)
        Ohm Zone

 


Utilització de simuladors d'estructures per determinar, a nivell bàsic, esforços i estabilitat     Pot ser resistent una estructura lleugera?
        Joc simulador d'estructures (I)
        Joc simulador d'estructures (II)


 


LesTIC 
com eina 
per 
a la 
integració
i la 
comunicació 
de la 
informació
Utilització, funcionament i anàlisi dels diferents dispositius TIC que aporten o recullen informació mitjançant l'ordinador: càmeres, dispositius de memòria, PDAs, telèfons mòbils i interconnexió entre ordinadors.     Sistema informàtic. Maquinari
      El sistema informàtic. Programari
      El sistema informàtic. Clic
      Informàtica 1r d'ESO. Clic

 


  Utilització dels sistemes operatius per a emmagatzemar, organitzar i recuperar informació de suports físics o virtuals.     Programari lliure: Idees i conceptes

 


  Utilització de programes per a la creació, edició, millora i presentació de la documentació i els treballs elaborats.   El processador de textos  
  Integració de textos, gràfics, imatges i sons en documents multimèdia  


 


Data: setembre 2010
tornar materials digitals