Com va començar Ràdio Estalella (cursos 1996-97 i 1997-98)

Neix una vocació

A principis del curs 91-92 la nostra escola va viure una mala temporada. A l’estructura de l’embigat de l’edifici escolar es detectà un procés d’aluminosi alarmant que fa ver que s’hagués de desallotjar. L’alumnat i el professorat fórem ubicats en vuit locals diferents de la vila, on vam estar durant quatre llarguíssims mesos. Ràpidament es van arranjar les parts afectades de l’edifici. A principis del segon trimestre vam reemprendre les classes a la nostra vella, però reformada, escola de la Plaça del Carme. Una vegada ja resituats, un gran esdeveniment va fer que tota la comunitat educativa de l’Escola Estalella fos notícia, una vegada més, per un afer que va donar la volta al món.

La comunitat educativa de l’Escola Estalella va comunicar per Ràdio amb el transbordador espacial ATLANTIS, que en viatge a l’entorn de la Terra, portava a terme, via ràdio, el projecte SAREX, en el qual participaven diversos centres escolars de tot el món.

Els seus tripulants van establir diàleg amb el nostre alumnat i professorat (aquesta connexió, via ràdio, fou seguida en directe per totes les cadenes de televisió de Catalunya i de la resta d’Espanya).

Aquesta experiència va mostrar al professorat els avantatges de la radiodifusió a l’escola, tant des de l’àmbit educatiu com del social i cultural.

Durant el curs 93-94, aprofitant la instal·lació de l’antena que ens havia col·locat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i seguint la dinàmica creativa que ens havia proporcionat l’experiència SAREX, es va elaborar un pla especial per estudiar l’Antàrtida, un continent força oblidat, mitjançant el programa E.I.A. (Experiència Interescolar Antàrtida). Això va fer possible posar-nos en contacte amb el vaixell Joan Carles I i amb la seva tripulació, en missió científica al continent glacial, i en especial amb la biòloga catalana i gran coneixedora de la realitat de la nostra escola, Josefina Castellví, cap de l’expedició. També ens va permetre fer un seguiment, força exhaustiu, de l’expedició al volcà Erebus, a l’illa de Roos, que va portar a terme l’equip del científic francès JEAN-LOUIS ETIENNE (experiència que va durar des del 15 de desembre fins el 15 de març de 1994).

Neix R.E.E.S. (Ràdio Estalella, Emissora Simulada)

Cal posar de manifest que, més que una experiència radiofònica, la nostra fou una experiència de comunicació via ràdio. Però això va ser la llavor que va fer néixer en el Claustre de Professors i Professores la necessitat de fer ràdio a l’escola, com a instrument que facilités el desenvolupament d’una comunicació entre els diferents grups-classe i ajudés a millorar l’expressió oral, la lectura i al mateix temps estimulés la recerca de dades per elaborar els guions radiofònics.

Durant els cursos 94-95, 95-96 i 96-97 els nostres alumnes d’EGB es van anar integrant a l’ESO, de recent implantació a la nostra comarca, i el degoteig de professors del nostre Claustre, que passarien als IES, va fer difícil posar en funcionament una emissora a la nostra escola, encara que fos simulada.

És a principis del curs 97-98 que els mestres i les mestres de Cicle Superior de Primària ens plantejàrem portar a terme un vell somni: crear R.E.E.S. Ràdio Estalella, Emissora Simulada.

El mes de setembre, quan el professorat estava enllestint les programacions del curs, davant la necessitat de millorar la lectura, l’expressió verbal, l’expressió escrita i els hàbits d’escoltar, de treure conclusions i de cercar dades, i tot aprofitant l’optimització dels materials de megafonia i de les aules d’idiomes i d’informàtica, vam elaborar un pla puntual d’emissions radiofòniques com a activitat complementària.

Tal com expliquem més avall, l’adjectiu simulada, que va néixer en clau d’humor però que s’ha anat encunyant amb el temps, respon al fet que, en no disposar d’emissora de ràdio, els programes s’enregistraven en una casset al mateix temps que s’emetien, cada divendres a les 9 del matí, a través de la megafonia del pati. primeres paraules . Aquestes van ser les primeres paraules que es poder sentir. Amb unes paraules del director de l'escola el Sr. Jaume Rafecas va quedar inaugurada Ràdio Estalella, Emissora Simulada. Era el dia 31 d'octubre de 1997.

Com es planificà R.E.E.S

Plantejament

Recollida de dades: Fer un estudi de l’aspecte tècnic (per això comptàrem amb l’ajut i assessorament de Ràdio Ràpia, una emissora escolar veïna, que ja estava en funcionament).

Prioritats: Determinar el material necessari disponible, el personal docent que s’hi dedicaria, l’alumnat a qui aniria adreçada l’activitat i els espais on es portaria a terme.

Alternatives: Comptar amb els aparells de megafonia de l’escola, la taula de so del Laboratori d’Idiomes i de l’Aula d’Informàtica, amb la disponibilitat del professorat de Cicle Superior i l’ajut inestimable d’una mestra auxiliar d’aula que tenia experiència radiofònica.

Diagnòstic de la situació: Es va determinar fer les gravacions a l’Aula d’Audiovisuals i emetre en directe a través de la megafonia instal·lada al pati, a manca d’emissora i d’instal·lació interna de megafonia dins les aules.

Planificació

Determinació d’objectius. Per això es va comptar amb la implicació del Claustre.

Determinació d’activitats

Elaboració de guions

Determinar el contingut del guió: que fos variat, tipus ronda informativa.

Emprar el tractament de text informàtic per a la seva elaboració.

Establir una periodicitat setmanal: cada divendres.

Establir la duració: de 10 a 12 minuts, amb talls musicals inclosos.

Gravació

Regular la locució per part d’un equip de quatre o cinc alumnes.

Regular l’actuació dels tècnics de so: els propis alumnes.

Establir l’horari de gravació: cada divendres a partir de tres quarts de nou.

Emissió

Emetre en directe, cada divendres, a través de la megafonia del pati.

Emetre en diferit a través de les ones de Ràdio Vilafranca, si fos possible.

Recepció

Fer arribar l’audició en directe a tot l’alumnat, i als pares i mares, abans d’entrar a les aules.

Possibilitar que l’audició arribés en diferit a una major audiència.

 

Previsió i consideració dels mitjans necessaris

Elements personals

Fer sis equips de 10 alumnes amb els 59 alumnes de Sisè.

Assignar funcions de tècnics, guionistes i locutors de cada grup.

Establir un calendari de participació de cada grup de treball.

Responsabilitzar els professors tutors del control del compliment d’aquestes funcions.

Assignar a l’auxiliar d’aula la revisió dels guions i control d’assaigs de locució.

Encarregar al mestre responsable d’audiovisuals de l’assistència tècnica de la gravació del programa.

 

Elements materials

Fer servir la taula de so de l’Aula d’Audiovisuals.

Adaptar quatre micròfons a la taula de so.

Fer servir l’Aula d’Informàtica per confeccionar els textos dels guions.

Habilitar un equip de meteorologia per a fer les medicions climàtiques.

Condicionar la megafonia del pati d’esbarjo.

La planificació es fa realitat

Després que els tutors i les tutores parlessin amb els seus alumnes, van començar a treballar a primers d’octubre del 97 i la feina els entusiasmà tant, que des del principi no van escatimar esforços, malgrat que es tractés d’una activitat extraescolar (sempre hi ha excepcions que confirmen la regla).

La primera emissió va sortir pels altaveus l’últim divendres del mes d’octubre del 97, amb unes paraules de salutació per part del nostre Director. L’experiència fou tan positiva que l’Equip Directiu va creure oportú plantejar al director de Ràdio Vilafranca, l’emissió en diferit dels programes. Ràdio Vilafranca, emissora municipal, reproduïa els dissabtes, a tres quarts de dues de la tarda, els programes gravats el dia anterior. Així fou com, gràcies a la gentilesa de l’emissora municipal, la nostra escola es donava a conèixer a tots els radiooients de Vilafranca i comarca per la sintonia de la FM 90.2 i també feia partícips els pares i mares del treball dels seus fills.

 

Un dia especial

El dia 28 del mes de febrer de 1998, que queia en dissabte, l’Escola va celebrar una Jornada de Portes Obertes per a pares i mares. Aquell dia es va fer una emissió extraordinària que va durar quatre hores. La sala de gravació va ser el recinte més visitat i causà una sensacional expectació. L’emissió, gràcies a la instal·lació d’altaveus estratègicament situats pels passadissos del centre, es feia perfectament audible en tot moment. Alguns pares i algunes mares van poder ser entrevistats en directe. Tothom va quedar meravellat de la desimboltura que els alumnes mostraven davant dels micròfons.

 

Valoració

A final de curs es va valorar l’experiència com a molt positiva i es va perllongar de cara al curs següent, ja que s’havia previst la successió a càrrec dels alumnes de Cinquè, que s’havien de fer càrrec del seu funcionament, tot ajudant durant el mes de juny els alumnes finalistes de Sisè.

Caldria fer esment que aquesta valoració es veu reflectida tant en la Memòria del curs 97-98 com en la del curs 98-99.

 

Curs 1999-2000

Nou replantejament de la R.E.E.S. per al curs 1999-2000

A principi de l’actual curs 99-00 es replanteja el funcionament de la R.E.E.S. com una activitat dins del currículum escolar dels alumnes de Cicle Superior de Primària. Es fa, doncs, una nova planificació. Se li dóna el tractament de Taller de Ràdio dins dels quatre tallers que funcionen simultàniament i que són: Taller de Plàstica, Taller de Música, Taller d’Informàtica i Taller de Ràdio.

Aquí farem una breu referència de com funciona el Taller de Ràdio que elabora els guions setmanals i que es graven de la mateixa forma que s’ha fet en els dos cursos anteriors, però que s’emeten a través de Ràdio Vilafranca tots els divendres en hora lectiva, a les 3 i cinc de la tarda, per a ser escoltats per la totalitat dels alumnes a través de l’aparell de ràdio receptor de cada aula.

 

Diferències estructurals amb la planificació anterior

En els apartats:

Gravació

No s’ha establert cap hora de pràctiques.

Horari de gravació, divendres de 12 a 13 hores.

Emissió

No s’emet en directe a través de la megafonia del pati.

S’emet en diferit a través de les ones de Ràdio Vilafranca a les tres hores i 5 minuts de la tarda del divendres de cada setmana.

Recepció

Fer arribar l’audició a totes les aules connectant el receptor de ràdio al dial de la FM 90.2 de Ràdio Vilafranca.

Elements personals

El taller consta de 12-13 alumnes i té una durada de dos mesos.

Fer dos equips de 6 o 7 alumnes amb els components del Taller.

Assignar funcions de coordinador d’equip, locutors, guionistes i tècnics.

Treballar per elaborar els guions setmanals a raó d’un guió cada dues setmanes per equip durant les dues hores setmanals de durada del taller.

Responsabilitzar un professor del control del compliment de la tasca d’elaboració i revisió dels guions.

Taller de Ràdio (introductori) a 5è.

Elements materials

Adaptar cinc micròfons a la taula de so.

Fer servir també la Biblioteca, amb dos ordinadors, per elaborar els guions.

Dotar cada aula d’un receptor de ràdio per escoltar les audicions.

Instal·lar un patch pannel per optimitzar les sortides de la taula de so.

Instal·lar una platina nova (amb la mateixa finalitat de millora del so gravat).

Incorporar un altre reproductor de CD, es fa servir els làser-disc ja existent per tal de poder barrejar les músiques i les col·laboracions d’altres cursos gravades amb magnetòfon.

Incorporar un mesclador de micròfons per alliberar les sortides de Line de la taula de mescles.

Participació de Ràdio Estalella a la ràdio professional

El curs 98-99 vam participar en directe al programa de Catalunya Cultura Patim, patam, patum.

El mateix curs vam enregistrar un reportatge sobre la vinya i el vi, al estudis de l'emissora municipal Ràdio Vilafranca. Aquest reportatge va ser emès per Ràdio Vilafranca al juny del 1999, tot formant part de les activitats del 4 Ratlles... i Altres Troballes, dedicat en aquesta ocasió a l'àmbit de la ràdio i amb la participació de gairebé la totalitat de les escoles de la comarca. Aquest programa de la l'emissora municipal va ser premiat per la Diputació de Barcelona.

El gran canvi: la beca de la Fundació Enciclopèdia Catalana

Tot aquest projecte va ser presentat a la convocatòria de Beques d'ajuda a l'escola que cada any convoca la Fundació Enciclopèdia Catalana, dotades amb 600.000 pta. La vam aconseguir, amb la qual cosa l'estructura del projecte va canviar radicalment.

Amb aquest import, més el de les subvencions extraordinàries que arran d'haver aconseguit aquesta vam demanar al Consell Comarcal de l'Alt Penedès i a Caixa Penedès, vam poder adquirir una emissora pròpia, una emissora de debò. L'Ajuntament de Vilafranca, a més, es va fer càrrec de la instal·lació de l'antena. S'havien acabat totes les simulacions, i l'emissió real era un fet: el tercer trimestre d'aquest curs continuàvem emetent cada divendres, però en directe, a les 12 del migdia, i a través del 97.9 de la FM, la freqüència pròpia de l'escola Estalella.

La inauguració oficial

El dia nou de juny de 2000 es va inaugurar oficialment l'emissora Ràdio Estalella, amb una gran festa al pati de l'escola i amb la realització en directe de dos programes especials: un des del mateix pati i un altre des dels estudis de l'emissora al semisubterrani de l'escola.

Curs 2000-2001

El darrer repte: l'emissió diària

Amb l'equipament nou de trinca i amb l'entusiasme que l'experiència havia anat fent calar tant en els mestres com en els alumnes, ens vam posar el llistó molt amunt i durant tot el present curs estem emetent tres quarts d'hora diaris, de les 12.15 a les 13.00, de dilluns a divendres.

Estem organitzats en cinc grups de deu alumnes de 6è. cada un, al front del qual hi ha com a responsable un professor o professora del Cicle Superior, i que s'encarrega de l'elaboració del guió radiofònic d'un dia de la setmana. Cadascun d'aquests grups se subdivideix al seu torn en dos subgrups de cinc alumnes, de manera que a cada alumne li toqui només un programa cada quinze dies.

D'aquesta manera es fa la feina, com si diguéssim, periodística. La transcripció mecanogràfica dels guions, però, es realitza als tallers d'Informàtica i de Ràdio esmentats abans, que es desenvolupen al llarg de tot el curs i pels qual passen tots els alumnes, en grups de 12 o 13, a raó d'unes setze o disset sessions cada curs escolar.

Els mestres responsables tant dels grups de guió com dels tallers avaluen continuadament la tasca, la capacitat i l'actitud dels seus alumnes, de la qual se'n dóna compte en els informes trimestrals als pares i mares.

Cinc parelles d'alumnes s'encarreguen de fer de tècnics, a raó d'un dia a la setmana, fix, cadascuna d'elles. Aquests alumnes desenvolupen aquesta tasca voluntàriament, a més a més de la que els pertoca com a integrant d'un dels equips responsables de guió que hem esmentat abans. És a dir, fan de tècnics un cop a la setmana i de guionistes i locutors un cop cada quinze dies.

Durant l'emissió, hi ha cinc mestres voluntaris -d'entre tots els cicles de l'escola- que, un cada dia, es responsabilitzen que tot funcioni correctament. Aquests mestres també avaluen la dicció, la claredat d'exposició i la naturalitat amb què es mostren els alumnes davant del micròfon, així com la tasca dels tècnics.

Cada dia -de dilluns a dijous- el programa conté un secció destinada a cadascun dels cicles educatius de l'escola, que hi fan aportacions diverses adequades a la seva edat i als continguts que estan treballant a classe. D'aquesta manera, ja des de P3 entren en contacte, per bé que de manera efímera i esporàdica, amb els micròfons de la ràdio.

 

Un nou repte

Al novembre de 2000, les ONGs de Vilafranca ens van proposar de participar en la FESTA DE LA SOLIDARITAT, dins la qual van organitzar una munió d'actes que a l'entorn de la solidaritat i de la resta dels valors de què parlàvem proporcionaven totes les entitats vilafranquines i penedesenques que s'hi van voler sumar, no ens ho vam rumiar pas gaire: per què no hi participem amb un programa extraordinari de ràdio?

I això és el que vam fer. Des de pràcticament el principi de curs, però sobretot durant els mesos d'octubre i novembre, bona part del temps del professorat i l'alumnat de 6è. va ser dedicat a aquesta experiència, que també expliquem a les pàgines que segueixen.

Va ser una experiència ambiciosa i difícil, que ens va deixar, per què no dir-ho?, cansats. Però encara ens va deixar molt més satisfets i orgullosos del treball que entre tots vam dur a terme.

A punt de tancar-se el plaç del lliurament de treballs per participar a la convocatòria del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, dels Premis Civisme als Mitjans de Comunicació, van presentar a concurs el programa abans esmentat amb el títol de Viure en la diversitat. Van tenir la sort d'obtenir el primer premi amb una dotació de 500 000 ptes ( 3000 euros).

Curs 2001 - 2002

Continuem amb l'emissió diària en el mateix horari de les 12.15 a les 13.00 hores, en directe i dues emissions en diferit, de les 20.00 a les 20.45 hores i des de les 8.15 a les 9.00 hores del dia següent.

L'emissora municipal Ràdio Vilafranca emet cada dissabte, de les 13.00 a les 14.00 hores un resum d'un dels programes setmanals de Ràdio Estalella.

Amb l'import del Premi Civisme als Mitjans de Comunicació, més algunes aportacions de l'escola i de l'AMPA de l'escola hem realitzat millores tècniques molt importants a la nostra emissora, que ens permetrà, entre d'altres coses, que de cara al curs vinent la nostra emissora pugui èsser seguida a través d'INTERNET.

També hem començat durant aquest curs la nostra colaboració amb l'emissora ondaescolar.fm. , radicada a Madrid. Hem gravat un programa, amb 3 alumnes de 5è, en el qual hem donat a conèixer, de manera molt superficial, la història de la nostra emissora i hem fet una primera part de la història de Vilafranca del Penedès. Al tractar-se d'una emissora que fa servir la Llengua Castellana com a idioma, hem realitzat el nostra programa en aquesta llengua. Esperem continuar amb aquesta colaboració, al tractar-se d'una experiència molt engrescadora per l'alumnat i una manera d'obtenir un major aprofitament pedagògic de la nostra emissora.