Consell Escolar
   
Des del Consell Escolar ...
   
Què fem?
 
-Afavorir la participació de la comunitat escolar en el govern de l'escola.
 
-Aprovar el pla anual del centre elaborat en claustre.
-Aprovar les activitats extraescolars presentades per l'A.M.P.A.
-Aprovar el servei de menjador proposat per l'A.M.P.A.
-Aprovar la justificació de despeses.
-Vetllar per l’adequació del nou edifici escolar.
 -Vetllar pel condicionament dels espais escolars. 

Us volem informar ...

 

-Informar als pares dels temes tractats i els acords presos en cada consell escolar. 
-Aprovació, si s’escau, d’activitats a realitzar en el centre fora de l’horari escolar. 
-Col.laborar en el manteniment de la pàgina WEB de l’escola. 
-I tots els establerts en la normativa vigent 
 

 

Gurb

L'escola

Activitats

Pla Anual

Notícies

Sortides

Consell

A.M.P.A.

Revista