Etapa Instrumental

És l'equivalent en Formació de Persones adultes a l'Educació Primària. Consta de 3 nivells:

1er Nivell:

Aquest nivell s'adreça a persones no alfabetitzades. S'adquireixen les capacitats bàsiques en lectoescriptura i matemàtiques.

2on Nivell:

Aquest nivell va adreçat a persones recentment alfabetitzades que han de consolidar les habilitats bàsiques del nivell I.

3er Nivell:

Aquest nivell va adreçat a les persones que vulguin consolidar i ampliar els seus coneixements anteriors.

Etapa Bàsica. GES (Graduat en Educació Secundària)

El graduat en Educació Secundària va adreçat a totes les persones més grans de 18 anys que volen obtenir aquest títol.

Consta de dos nivells.

Per accedir directament al 2on nivell o convalidar àmbits, cal passar una prova escrita o bé presentar l'historial acadèmic per poder justificar el nivell i realitzar les corresponents convalidacions si s'escau.

Curs Accés a Grau Mitjà. CAM

El Curs d'Accés a Grau Mitjà va adreçat a aquelles persones que volen cursar un Cicle Formatiu de Grau mitjà; que no posseeixen la titulació en Educació Secundària Obligatòria i tenen com a mínim 17 anys l'any en què es matriculen.

Proves d'accés

A Cicles Formatius de Grau Superior

Cal complir 19 anys durant l'any natural en què es realitzarà la prova o bé fer 18 anys durant l'any natural de la prova i posseir la titulació d'un CF de Grau Mitjà del mateix grup d'itineraris.

Les classes comencen el mes de setembre i finalitzen la data de la realització de la prova, aproximadament el mes de maig.

A la Universitat per més grans de 25 anys

Cal tenir 25 anys abans de l'1 d'octubre de l'any en què es realitza la prova i no haver superat les PAAU (selectivitat).

Les classes comencen el mes de setembre i finalitzen la data en què es realitza la prova.

A la Universitat per més grans de 45 anys

Cal no posseir cap titulació que habiliti per accedir a la Universitat (COU, FP2 o Cicles Formatius de Grau Superior) i tenir 45 anys abans de l'1 d'octubre de l'any en què es relitza la prova.

Les classes comencen el mes de setembre i finalitzen la data en què es relitza la prova.

Les persones que vulguin realitzar la prova de més grans de 40 anys hauran d'adreçar-se a la Universitat per obtenir informació sobre el procés.

Informàtica

Competic Inicial

Va adreçat a les persones que tenen escasses competències digitals, i té per objectiu que la persona s'iniciï en el domini elemental de les TIC.

Es treballa

 • Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Navegació, cerca i comunicació en el món digital.

Competic I

Podran cursar-lo les persones que hagin superat el curs Competic Inicial o que acreditin els coneixements bàsics del nivell inicial.

Es treballa

 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Cultura, participació i civisme digital.

Competic II

Podran cursar-lo les persones que hagin superat o acreditin els coneixements del curs Competic I.

Es treballa

 • Cultura, participació i civisme digital.
 • Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu.
 • Navegació i comunicació en el món digital.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de les dades.
 • Presentació de continguts.

Competic III

Podran cursar-lo les persones que hagin superat o acreditin els coneixements del curs Competic II.

Es treballa

 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de les dades.
 • Presentació de continguts.
Llengua estrangera: anglès

Està estructurat en tres nivells.

Anglès nivell 1( Nivell A1 MCER ): Nivell elemental per a alumnes que no tenen cap coneixement de la llengua.

Anglès nivell 2( Nivell A2.1 MCER ): Parteix d'uns coneixements mínims per poder arribar a un ús funcional de la llengua en les situacions més quotidianes i desenvolupar les quatre habilitats bàsiques: llegir, escriure, escoltar i parlar.

Anglès nivell 3( Nivell A2.2 MCER ): En acabar el curs l'alumne ha de comprendre i usar expressions habituals, comunicar-se en situacions quotidianes i poder escriure sobre les seves experiències i aspectes del seu entorn.

Llengua estrangera: francès

Està estructurat en tres nivells, nosaltres només tenim dos!

Francès nivell 1( Nivell A1 MCER ): Nivell elemental per a alumnes que no tenen cap coneixement de la llengua.

Francès nivell 2( Nivell A2.1 MCER ): Parteix d'uns coneixements mínims per poder arribar a un ús funcional de la llengua en les situacions més quotidianes i desenvolupar les quatre habilitats bàsiques: llegir, escriure, escoltar i parlar.

Llengua castellana per a nouvinguts

S'imparteixen dos nivells.

Castellà inicial: Va adreçat a persones que han arribat fa poc temps al país i/o tenen poques competències en llengua castellana. Es treballa fonamentalment la llengua oral.

Castellà bàsic: Va adreçat a persones que han adquirit un domini mínim de llengua castellana però els hi manquen encara competències comunicatives i fluïdesa oral.