Electrodomèstics
Arriba Geobiologia Microclima intern Elements estructurals Calefacció Estalvi d'aigua Il·luminació Energia fototèrmica Energia fotovoltaica Electrodomèstics

 

Electrodomèstics

Introducció
Rentadores
    Introducció
    Rentadores de turbina
    Rentadores automàtiques
    Rentadores bitèrmiques
Rentaplats
    Rentaplats convencionals
    Rentaplats bitèrmics
Televisors
Frigorífics
    Estalvi d’energia
    Congeladors
    Neveres
    Combis

Descarregar els arxius instal·ladors del programa ElecCons.exe?  

Introducció

Els electrodomèstics són uns aparells que han esdevingut imprescindibles en les nostres llars, per fer-ne un bon ús hem de tenir en compte una sèrie de consideracions, si ens habituem a elles reduirem l'energia malgastada, aconseguint una casa més eficient.

S’ha d’evitar l’ús d’electrodomèstics amb resistències elèctriques per produir calor. No instal·lar plaques elèctriques per a la calefacció ni escalfadors d’aigua, que resulten menys eficients. I sobretot, realitzar en tot moment l'ús correcte dels productes.

Rentadores

Rentadores automàtiques

Aquest tipus de rentadores realitzen una despesa d'aigua i electricitat molt alta. La despesa d'aigua varia, segons les necessitats de cada ús, permetent modificar-se de forma automàtica o des del programa de rentat. El consum d'electricitat es realitza per tal de provocar l'escalfament de l'aigua i en una menor part, per permetre'n el seu funcionament.

Últimament s’imposen les rentadores automàtiques més eficients, que tenen la particularitat de permetre la reducció de l’aigua utilitzada i de l’energia per esclafar-la; mitjançant els programes de rentat, que estalvien en funció de les necessitats de cada ús.

Rentadores de turbina

Les cases amb pocs usuaris, amb poques necessitats a l’hora de rentar roba, el sistema ideal és la utilització de rentadores de turbina, que gairebé no requereixen energia, gasten molt poca quantitat d’electricitat i aigua. Malauradament requereixen la intervenció constant d’almenys una persona per tal de canviar l’aigua escórrer la roba... Per aquest motiu la majoria d’usuaris prefereixen la rentadora automàtica.

Avantatges

Preu reduït. Consum mínim d’aigua i electricitat.

Inconvenients

Utilització manual.

Rentadores bitèrmiques

Són una classe de rentadores específiques, d’última generació molt completes. La rentadora bitèrmica selecciona l’aigua utilitzada segons el programa de rentat escollit, obtenint un estalvi d’aigua per ús, molt considerable. La major innovació, es troba en l’escalfament de l’aigua emprada, doncs en aquest sistema l’aigua és escalfada prèviament. Les rentadores convencionals, per tal d’escalfar l’aigua usen les resistències pròpies, que són d’altra banda poc eficients. Escalfant l’aigua amb anterioritat estalviem una gran quantitat d’electricitat.

Avantatges

Consum d’aigua i electricitat reduïts. Amortització a curt termini.

Inconvenients

Preu inicial superior. L’aigua de la rentadora ha de ser escalfada per una caldera, així que s’ha de connectar a la distribució d’aigua calenta de la xarxa.

Rentaplats

Rentaplats convencionals

Són el tipus de rentaplats genèric, el més estès. És un aparell que per tal de realitzar la seva funció consumeix una gran quantitat d'electricitat i aigua. La major part del consum elèctric s'inverteix en l'escalfament de l'aigua pel seu rentat. D'altra banda, la despesa d'aigua pot resultar dependent a les necessitats de cada ús, en tot cas és excessiva, comparada amb el rentat manual.

Tot i que actualment està proliferant l'ús de rentaplats més eficients que consumeixen menys electricitat i tenen l'avantatge d'establir l'aigua utilitzada segons les necessitats, existeix una alternativa més eficient.

Rentaplats bitèrmics

Són una classe de rentaplats específica molt completa. La despesa d’aigua s’ajusta al programa de rentat escollit, l’estalvi d’aigua aconseguit és considerable. La principal innovació recau en el fet de l’escalfament de l’aigua, necessària per la seva utilització, no utilitza les resistències pròpies, que són d’altra banda molt poc eficients, sinó que utilitza aigua prèviament escalfada provinent de la caldera.

Avantatges

Estalvi important d’aigua i electricitat. S’amortitza en un període curt.

Inconvenients

Necessita l’aigua calenta extreta de la caldera, per tant hi ha d’estar connectada. La seva incorporació farà augmentar la despesa en la calefacció.

Televisors

La televisió és un electrodomèstic de consum reduït, d’una gran difusió, i un ús molt elevat i a vegades excessiu. En unes condicions de visió poc adequades al nostre cos

Un factor a tenir en compte és la freqüència d’imatges del televisor; es dóna en hertz (Hz) i fa referència al nombre d’imatges que es passen per segon, determina el consum de l'aparell. A Europa els televisors es comercialitzen únicament a 50 i 100Hz. La freqüència de 50 Hz és insuficient i produeix pampallugues, en canvi, les televisions de 100Hz tenen una visió molt més estable i les imatges es veuen en perfectes condicions. Tot i així, el televisor que s’adiu més a la nostra vista és el de 70Hz que no produeix un malbaratament d'electricitat, malauradament per qüestions tècniques la seva utilització és restringida als Estats Units. L'elecció d'un o altre tipus ens vindrà determinada per les hores d'utilització i la qualitat d'imatge que en desitgem.

Per determinar el consum total haurem de disminuir les hores en les que s’utilitza i d’altra banda les hores en stand-by. Amb aquest servei la despesa és mínima però per llargues estones en aquesta posició, és millor apagar la màquina de la manera convencional.

Per la visió continua són recomanables unes certes condicions, així per tal d’evitar les radiacions que emet el televisor és millor col·locar-nos a uns 4 metres de l’aparell i haurem d'il·luminar l’estança per no malmetre la vista.

Amb aquestes consideracions aconseguirem un millor ús d'aquest aparell.

Frigorífics

Estalvi d’energia

Els aparells frigorífics són uns productes indispensables d'una elevada despesa energètica, que precisen d'un funcionament de tot el dia. Per millorar-ne l'eficiència, podem optar per implantar nous electrodomèstics o adquirir, uns hàbits, que permetran un millor funcionament dels aparells i un major estalvi energètic.

Hem de prendre la precaució de descongelar les capes internes de l’aparell quan el gel acumulat superi els 5mm de gruix, perquè esdevé un impediment per una refrigeració adient. No introduir-hi aliments calents que s’han de deixar refredar a temperatura ambient abans de posar-los al congelador, d'altra manera, augmenten la temperatura a l’interior i obliguen a l’aparell a invertir una gran quantitat d'energia per mantenir uns nivells de fred interior acceptable. Les obertures de l’aparell, representen un escapament d'una gran quantitat d’aire fred, en conseqüència l’electrodomèstic farà disminuir la temperatura; un bon consell seria de reduir al màxim el nombre d'obertures. Altres precaucions són les de situar l’aparell en indrets frescos amb ventilació i allunyat dels focus de calor. Facilitar la circulació de l’aire per la franja superior i inferior de l’aparell.

Amb aquestes simples consideracions els nostres aparells frigorífics augmentaran el seu rendiment, evitant pèrdues que d'altra banda provoquen un excés de funcionament, que ocasiona avaries i una disminució, a llarg termini, de les seves propietats.

Congeladors

Són uns aparells que estan dissenyats per mantenir temperatures molt baixes i  el seu funcionament constant el converteix en un dels electrodomèstics que més energia consumeix en la llar.

Si volem comprar frigorífics més eficients haurem de seguir unes pautes. Una important consideració és evitar l'elecció dels congeladors de porta vertical, en els quals el fred s'escapa de manera exagerada en la seva obertura i el seu aïllament, deficient que pot duplicar el consum elèctric al llarg de la vida útil de l'electrodomèstic.

Amb aquests criteris obtindrem uns articles d'un millor rendiment que en la majoria de casos ens permetran l'amortització del producte en un temps, variable.

Neveres

Són uns aparells que estan dissenyats per mantenir temperatures baixes durant llargs períodes de temps. El funcionament ininterromput les converteix en un dels electrodomèstics que més energia consumeix en la llar.

Les neveres són d'obertura frontal, tot i així podem trobar electrodomèstics molt rendibles si ens fixem en el seu aïllament que defineix el consum elèctric. Per acabar cal tenir en compte que el manteniment d'un frigorífic combi és molt superior al de la nevera i el congelador que resulten molt més eficients. 

L'elecció d'una nevera de consum reduït ens aportarà un estalvi d'energia considerable, que al llarg de la vida útil de l'electrodomèstic ens comportarà una rendibilització de la inversió.

Combis

Reuneixen les caracteístiques dels dos sistemes, són els més habituals, i gairebé tots són de menor eficiència.