Energia fototèrmica
Arriba Geobiologia Microclima intern Elements estructurals Calefacció Estalvi d'aigua Il·luminació Energia fototèrmica Energia fotovoltaica Electrodomèstics

 

Els sistemes de col·lectors solars

Descarregar els arxius instal·ladors del programa SolarApp.exe?

Introducció
Elements
    Col·lectors
    Acumuladors d’aigua calenta
Consideracions

Introducció

Els sistemes de col·lectors solars utilitzen l'escalfament del sol per proveir-se d'aigua calenta o per escalfar habitacles. Els sistemes de col·lectors solars haurien d'estar integrats amb el disseny de l'edifici i considerats després, amb les estratègies de conservació de l'energia i escalfament passiu pel sol.

Elements

Els principals components són: el sistema de col·lectors, el sistema de circulació que mou el fluid des dels col·lectors al dipòsit (la bomba), el dipòsit d'aigua i el sistema de control.

Col·lectors

Els col·lectors són uns aparells que realitzen la conversió solar tèrmica. Es deixen escalfar pel sol i transmeten l’energia tèrmica recollida per mitjà d'un líquid a l’interior a un medi capaç de traslladar-la i a la vegada, a l’indret on interessi acumular-la per una posterior utilització. La conversió tèrmica constitueix l’aplicació solar més simple ja que no requereix necessàriament tecnologia sofisticada ni costosos materials.

Els col·lectors han de ser dissenyats per tal de resistir els efectes del Sol, importants a llarg termini per la llarga exposició del complex a la llum. També ha de saber combatre la degradació causada per agents químics atmosfèrics, l’aire humit i la climatologia. Per aquest motiu és necessària una elecció específica dels materials que la componen doncs han de reunir un conjunt de característiques,  si no es duguessin a terme serien necessàries unes certes mesures de manteniment que augmentarien el preu de la instal·lació, disminuint la seva eficàcia. Es requereix d'altra banda inalterabilitat del sistema, perquè les propietats i el rendiment restin en òptimes condicions durant llargs períodes de temps.

Distingim dos tipus de col·lectors:

Els col·lectors amb concentració, són un tipus concret de col·lectors que utilitzen la radiació solar prèviament intensificada, seguint en tot moment la trajectòria dels raigs solars. Aquest procediment s’aconsegueix mitjançant uns mecanismes d’inclinació mecànics, que en fan d’aquest tipus de col·lector, un de molt eficient però a la vegada d’un preu elevat.

Els col·lectors sense concentració són col·lectors que fan servir la radiació solar amb la mateixa intensitat que incideix naturalment. Aquest tipus de col·lectors són tècnicament més simples i resulten més barats.

Acumuladors d’aigua calenta

La necessitat d’implantar acumuladors d’aigua en una casa que empra col·lectors apareix de la necessitat de disposar aigua calenta a qualsevol hora del dia; doncs els mètodes d’obtenció d’aigua calenta només permeten disposar-ne en les hores de recepció. Creant així una enorme quantitat d’aigua calenta que no utilitzem i la dependència desatesa en hores que els sistemes no funcionen.

Podem evitar el problema introduint dipòsits que emmagatzemen l’aigua calenta no utilitzada, permeten així utilitzar-la en qualsevol moment. L’escalfor es manté per mitjà d’un sistema eficient d’aïllament que permet disposar de l’aigua en condicions durant prop de dos dies.

Aquest sistema es troba limitat per la poca durada de l’aigua en bones condicions, el preu elevat i d’altra banda la necessitat d’espai.

Consideracions

Determinar la conveniència del sistema de col·lector solar

Tenint en compte l'ús i el clima del lloc.

Determinar els costos financers

Per això cal tenir en compte que la vida mitja sense reparacions va més enllà dels 10 anys.

Determinar un lloc apropiat on col·locar els col·lectors solars

Ja sigui sobre la casa o a prop tot tenint en compte la facilitat del manteniment - mínim - i la neteja . Evitar l'ombra ja sigui d'edificis o de vegetació.

Escollir un disseny que pugui resistir totes les condicions del temps del lloc
Minimitzar les pèrdues de calor del sistema

Minimitzar la distància del col·lector al dipòsit i optimitzar l'aïllament del col·lector i, sobretot, les canonades de l'aigua calenta i el dipòsit.

Fer un disseny adequat pel fàcil manteniment del sistema

Els nous sistemes amb sensors i control per ordinador faciliten el manteniment.

Consideracions finals

Avantatges

És un forma neta, silenciosa, gratuïta i sense manteniments, d'obtenir energia. Llarga vida útil.

Inconvenients

Inversió elevada. La funcionalitat del sistema depèn directament de la climatologia, eventualment si les condicions són adverses, per completar les prestacions pot requerir d'energies de suport. Amortització lenta.