Les Escoles estan ubicades a:
Partida Caparrella, 97
25192 Lleida

Telèfon: 973 282 102
 

Fax: 973 266 439
 

Correus electrònics:

c5005466@centres.xtec.es
eespecials@ddl.net

Benvinguts a la web de la nostra escola
         
La nostra escola, Escoles Especials Llar de Sant Josep, és un centre de titularitat pública, de la Diputació de Lleida, que atén a nens amb necessitats educatives especials. Està ubicada a la partida Caparrella, 97 de Lleida.

L’escola especial de la Llar de Sant Josep, tal com el seu nom indica és un centre específic d’educació especial que atén i acull un alumnat que per la seva deficiència no pot ser atès en un centre docent ordinari.

L’ensenyament aprenentatge d’aquests alumnes amb la col·laboració de tots els professionals de l’escola, conjuntament amb els equips interdisciplinaris (EAPS), es regeix pels principis de normalització i d’integració i el centre disposa dels recursos i serveis necessaris perquè els alumnes tinguin una resposta encaminada a assolir els objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes.
 

COPYRIGHT (C) 2006, E.E. Llar de Sant Josep