Les Escoles estan ubicades a:
Partida Caparrella, 97
25192 Lleida

Telèfon: 973 282 102
 

Fax: 973 266 439
 

Correus electrònics:

c5005466@centres.xtec.es
eespecials@ddl.net

 

Acció educativa del Centre

Objectius generals que defineixen la nostra identitat

1.- Afavorir el desenvolupament harmònic dels alumnes en els àmbits personal, afectiu i social, facilitant l’adquisició de les destreses, habilitats, coneixements i valors més importants pel seu progrés

2.- Considerar l’educació com un element compensador que faciliti a l’alumne la utilització de tots els mitjans tècnics i expressius per a desenvolupar al màxim les facultats físiques i psíquiques, així com les seves capacitats de decisió, expressió i moviment, intentant disminuir les diferències que la societat i/o la seva pròpia deficiència genera.

3.- Els principis metodològics que marcaran el procés d’E-A seran:

funcionalitat      aprenentatge  significatiu        activitat         individualització globalització      motivació       socialització

4.- Fomentar la interacció entre el centre i la societat la qual cosa permet el coneixement i la interacció mútua.

En definitiva, els OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE van encaminats a l’educació integral de tots aquests alumnes que, per les seves característiques individuals i personals, no poden seguir l’escolaritat en un centre ordinari i requereixen una educació especial que potencialitzi al màxim les seves capacitats.

 
 
 

COPYRIGHT (C) 2006, E.E. Llar de Sant Josep