PsicopedagogiaEL SERVEI D’ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA DE L’ESCOLA
 
Des del curs 96-97, la nostra escola ofereix un servei d’atenció psicopedagògica que té, com a principal objectiu, ajudar i orientar a l’alumnat al llarg del seu procés educatiu, des de l’Educació Infantil fins a l’Educació Secundària Obligatòria.

Les seves funcions són:
 
A fi de poder realitzar adequadament el seguiment dels alumnes atesos, molt sovint cal establir una coordinació amb professionals que treballen en equips i/o serveis externs, bàsicament dels àmbits educatiu, social i sanitari, que tant poden ser públics com privats.

A la nostra comarca, en disposem d’alguns. Cadascun compta amb uns professionals especialitzats i té unes funcions molt específiques que expliquem tot seguit:

Equips
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
EAP Definició Funcions
Equip d’assessorament i orientació psicopedagògica als centres docents
• prevenció educativa en el medi escolar, familiar i social

• identificació i valoració de les nee dels alumnes

• orientació escolar, personal i vocacional dels alumnes
CREDA Centre de recursos per a deficients auditius Proporciona suport a l’activitat dels docents per ajudar-los a adequar la seva tasca a les NEE dels alumnes amb disminucions greus i permanents i els alumnes amb transtorns de llenguatge.
CDIAP Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç

Atén infants de 0 a 6 anys

Atenció i suport a infants que presenten o tenen risc de presentar algun tipus de dificultat en el seu desenvolupament
( disminució, transtorns o disharmonies )
2ª INFÀNCIA Servei especialitzat en la salut mental (de 7 a 18 anys) Atenció als nens i joves amb transtorns emocionals i/o relacionals que poden dificultar el creixement evolutiu.
ALTRES SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS PRIVATS
NEE: necessitats educatives especials

.- Prevenir i detectar possibles dificultats d’aprenentatge dels alumnes.

.- Intervenir aquelles dificultats actitudinals, d’aprenentatge o emocionals dels alumnes que permetin ser abordades des del marc escolar. Derivar a centres especialitzats quan requereixin d’altres exploracions i /o tractaments de tipus psicoterapèutic, d’estimulació precoç, logopèdics o reeducatius.

.- Assessorar i col.laborar amb el tutor, respecte als alumnes que presenten determinades dificultats, per ajudar-lo a trobar formes d’intervenció que aconsegueixin un bon desenvolupament global i una bona integració escolar.

.- Col.laborar amb els mestres-tutors en l’elaboració de materials específics i/o adaptats.

.- Orientar als alumnes a la presa de decisions acadèmiques o professionals.

.- Exercir de mediador o ser nexe d’unió entre els professionals, serveis i/o equips externs ( EAP, CREDA, CDIAP, Psicòlegs, Neuròlegs, Pediatres, Logopedes, Oftalmòlegs... ) i els mestres tutors.

.- Orientar els pares respecte les dificultats amb els seus fills, al llarg de les diferents etapes evolutives,i afavorir la cooperació entre família i escola.

.- Participar en l’elaboració d’adaptacions curriculars conjuntament amb els professors i la col.laboració de l’EAP del sector.

Assessoraments

Educació i lleure
Tècniques d’Estudi: Atenció-concentració. Com aconseguir-la
Tècniques d’Estudi: La memòria
Servei d’atenció a la salut adreçat als i les alumnes de 3r i 4t d'ESO i coordinat pel Programa Salut i Escola