Enrera
Mòdul 1
Aplicacions de gestió amb Access
  Pràctica
1
2
3
4
5
Solucions
Solucions
Exercicis
Exercicis
 
 
  Objectius
   
  Conèixer i adquirir habilitats en el disseny i creació d'una base de dades relacional centrant-se en la creació de taules i en l'establiment de les relacions corresponents entre taules, parant especial atenció en els aspectes següents:
   
 
  • Presentació de l'entorn de treball: Microsoft Access 97
  • Eines de treball: taules, consultes, formularis i informes.
  • Estructura d'una base de dades.
  • Disseny d'una base de dades.
  • Creació d'una taula.
  • Tipus de camps.
  • Propietats dels camps.
  • Importació i vinculació de taules.
  • Relacions entre taules.
  • Entrada de dades dins una taula.