Enrera
Mòdul 1
Iniciació a la programació en Java
  Pràctica
1
2
3
4
Projecte
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Què és JAVA(TM)?
   
 

A primer cop d'ull, el món de Java(TM) consisteix en dos grans àmbits:

  • Un llenguatge de programació de nivell alt, compilat i interpretat, que s'orienta a objectes, i que és multitasca, portable i segur.

  • Un entorn (the Java Platform) en el qual hom desenvolupa i executa les aplicacions Java. Aquest entorn, que té dos components, la màquina virtual i l'API (Application Programming Interface), garanteix la completa independència dels programes Java, tant de l'arquitectura del maquinari com del sistema operatiu de la màquina en la qual s'executin. El lema és "write once, run anywhere!"
  Sí, sí, però... què vol dir tot això?
   
  Dooooncs... no és fàcil explicar tot això de manera resumida just ara al començament. Mentre avancem pel curs, segur que anirem entenent més alguns d'aquests termes i copsant-ne l'abast. Ara farem una petita introducció i, per saber-ne més, podeu anar al document bàsic:

Gosling, James & McGilton, Henry, "The Java Language Environment. A White Paper", a http://java.sun.com/docs/white/langenv/
   
  Java és un llenguatge que deriva directament de C i de C++. Ja veurem que les paraules reservades, les estructures de control i la sintaxi els són molt i molt próximes, sobretot a C++, però a diferència d'aquests, que són compilats, o de l'antic BASIC, que era interpretat, Java és compilat i interpretat simultàniament. Vegem-ho:
   
  El procés comença com a qualsevol llenguatge: començarem per escriure els fitxers font (que han de tenir l'extensió .java) amb el codi que volem. A continuació, compilarem aquests fitxers (el compilador es diu javac.exe, però això ja ho expliquem més bé a la primera pràctica) i obtindrem els fitxers compilats amb l'extensió  .class, els quals ja poden ser distribuïts. No hi ha, doncs, enllaçat (linkage)...
   
 
   
  Ara bé, aquests fitxers *.class, resultat de la compilació, no són pas codi màquina ni res que pugui ser entès per cap sistema operatiu, sinó que contenen bytecodes: una mena de codi de baix nivell que serà interpretat per la Màquina Virtual de Java (java.exe), una màquina abstracta (que només és programari); aquesta haurà de ser instal·lada a la màquina "real" en la qual es vulgui executar l'aplicació continguda als fitxers  *.class
   
 
   
  Això fa que el codi de bytecodes que distribuïm sigui independent del maquinari i del sistema operatiu de la màquina en la qual calgui executar-lo. Evidentment, qui executa el codi (la Màquina Virtual de Java), sí que ho és de dependent.
   
  Sovint, si el nombre de fitxers  *.class   és gran, es comprimeixen tots (i d'altres recursos com sons, gràfics, etc.) en un únic fitxer  *.jar i es distribueixen així:
   
 
   
  i la Màquina Virtual de Java és capaç de llegir directament d'aquests fitxers  *.jar.
   
  En part, l'èxit i la popularitat de Java es deu al fet que els navegadors (Netscape Navigator, MS Internet Explorer, Hotjava, etc.) poden executar applets de Java. Un applet (miniaplicació) de Java és una petita aplicació de característiques especials que tractarem en aquest curs, escrita en el llenguatge Java. Un navegador és capaç d'executar applets simplement perquè el seu programari inclou sempre una Màquina Virtual, que és qui executa el codi:
   
 
   
  Bé. Ara començarem, eh?
   
  En aquest primer mòdul només ens proposem ordenar l'univers per tal que, en el segon mòdul, ja puguem començar a fer alguna cosa amb cara i ulls. De moment el que farem serà això: instal·lar a la nostra màquina el programari necessari i començar a familiaritzar-nos amb les seves característiques, funcionament i utilitat.
   
En aquest mòdul:
 
Instal·lació de l'Standard Development Kit, (SDK) i assaig amb alguna petita aplicació.
Instal·lació i assaig de la documentació del SDK.
Descàrrega i instal·lació de l'IDE (l'entorn) JCreator.
Familiarització amb l'entorn JCreator i pràctica amb algunes de les seves funcionalitats bàsiques.