Enrera
Projecte
Iniciació a la programació en Java
  Mòdul   Guia
 
 
  Quan ja haureu acabat els treballs específics de cada mòdul, serà el moment de portar a terme el projecte final, una aplicació Java, en la qual integrareu i posareu en pràctica els diferents aspectes tractats al llarg del curs.

El projecte constitueix l'element avaluador definitiu per a obtenir el certificat del curs, quan ja haureu superat prèviament els exercicis de cada mòdul.
   
  Requeriments generals:
   
  El projecte consistirà en l'elaboració completa d'una aplicació Java d'un dels tres tipus que es proposen més avall. Aquesta aplicació, com a mínim, ha d'implementar:
   
 
 • Ús d'un o de diversos paquets (packages) escrits expressament per fer-los servir en el projecte.

 • Herència, no només de classes del SDK, sinó de classes definides en el propi projecte.

 • Sobrecàrrega d'alguns mètodes, preferiblement de mètodes constructors.

 • Per a la gestió d'alguns conjunts d'objectes de l'aplicació, s'admet alguna d'aquestes dues estratègies:

  • Conjunts de classes específiques, totes derivades d'una mateixa classe abstracta, o bé,

  • Classes independents, derivades de java.lang.Object o d'altres classes del SDK, però que totes implementin la mateixa interfície (interface). Aquesta interfície haurà de ser definida en el projecte.

 • Lectura i/o escriptura de dades de fitxers locals i/o remots.

 • Protecció d'excepcions per a totes les operacions compromeses.
  Amunt
  Propostes:
   
  L'aplicació resultat del projecte ha de correspondre, com a mínim, a un d'aquests tipus, encara que pot pensar-se en algun tipus mixt:
   
 
 • Una aplicació autònoma que s'executi en la màquina de l'usuari a partir d'un fitxer *.jar autoexecutable resident a la pròpia màquina. Els requeriments específics són aquests:

  • Interfície gràfica d'usuari (GUI).

  • Lectura i escriptura de dades de fitxers locals. (per exemple, per desar una certa configuració de l'usuari fins la següent sessió amb l'aplicació).

 • Un applet, suficientment complex, amb aquests requeriments específics:

  • Interfície gràfica d'usuari (GUI).

  • Lectura i de dades de fitxers remots. (per exemple, per presentar uns certs textos i/o imatges a petició de l'usuari, els quals es descarreguen del servidor en el moments de la petició, etc.).

 • Una aplicació web, a l'estil dels exemples i exercicis del mòdul 8, amb aquests requeriments:

  • Accés a alguna o diverses bases de dades remotes.

  • Ús de Java Beans. La maquinària ha de tenir el seu suport en la tecnologia pròpia de Java: no ha de recolzar-se ni en JavaScript ni en HTML, excepte en allò absolutament imprescindible.

  • Les pàgines HTML han d'incloure les tres possibilitats d'inserció de noves dades, d'actualització de dades i d'esborrat de dades de la (les) base(s) de dades.
  Amunt
 
Lliurament:
   
 

Seguiu fidelment el calendari de proposta, revisió i lliurament de la guia del curs. Trameteu al vostre tutor la versió final de la vostra aplicació, amb tots els recursos annexos que siguin del cas (textos, imatges, bases de dades, etc.), a més del codi font, convenientment estructurat per tal de fer-ne fàcil la identificació, en un fitxer ZIP amb el següent nom:

<identificador de l'alumne>_proj.zip

tot seguint les mateixes convencions que haureu fet servir per trametre-li els exercicis de cadascun dels mòduls.

   
   
  Amunt