Enrera
Guia
Iniciació a la programació en Java
  Mòdul   Projecte  
 
 

Aquest és un curs d'introducció al llenguatge Java(TM). Pretén iniciar els alumnes en la programació orientada a objectes (OOP, Object Oriented Programming) i en allò que
és específic del llenguatge Java.

El curs s'organitza en vuit mòduls de sis hores cadascun, i també en l'elaboració d'un projecte pel qual hom disposarà de 12 hores. Cadascun dels mòduls conté la presentació, quatre o cinc pràctiques i els exercicis corresponents. Les pràctiques consisteixen en exemples de demostració de continguts teòrics, i aquests continguts es presenten i es desenvolupen a la mateixa pràctica.

Els objectius del curs són:

 • Aprendre a estructurar correctament projectes de Java.

 • Aprofundir en les estructures de control i sintàctiques del llenguatge.

 • Dominar les característiques de la programació orientada a objectes (OOP).

 • Aprendre a programar interfícies gràfiques d'usuari (GUI, Graphic User Interface).

 • Conèixer les possibilitats multitasca del llenguatge Java.

 • Iniciar-se en la programació de pàgines web dinàmiques amb suport de Java des del servidor. Connexió amb bases de dades.
  Amunt
 
Format, materials i recursos
   
 

Els materials i recursos a disposició dels alumnes del curs consisteixen en:

 • Documentació escrita en format HTML (aquesta guia en forma part).

 • Un CD ROM amb el programari necessari per a treballar (El SDK de Java i la seva documentació, IDE JCreator Lite, etc.)

 • Un espai Web per posar-hi i assajar algunes aplicacions que es proposen als exercicis (applets, comunicació remota, etc.)
Per seguir aquest curs podeu optar entre:
 • Anar consultant on line els diferents mòduls.

 • Descarregar tot el curs en format HTML, fent clic a les icones de disquets que es troben a la portada. Un cop descarregats tots els fitxers, instal·leu-lo tot executant el fitxer nomdelfitxer.exe. Després podreu visualitzar el curs a qualsevol navegador que compleixi els requeriments tècnics especificats més avall, sense necessitat d'estar connectats a Internet.
  Amunt
  Estructura
   

La durada del curs és de 60 hores, distribuïdes en 48 hores per als vuit mòduls i 12 hores per a la realització del projecte. Els mòduls són:

 • Mòdul 1: Instal·lació del SDK de Java (Standard Development Kit), de la documentació i de l'Entorn Integrat de Desenvolupament (IDE, Integrated Developping Environment) JCreator Lite. Preparació i configuracions de les eines i de l'entorn de treball.

 • Mòdul 2: Els elements del llenguatge, paquets (packages), conversions (casting).

 • Mòdul 3: Matrius i vectors. Entrada i sortida de dades.Gestió d'excepcions.

 • Mòdul 4: Utilització d'objectes i classes. Herència. Interfícies (interfaces).

 • Mòdul 5: Introducció (I) a la programació d'interfícies gràfiques d'usuari (GUI, Graphic User Interface). Controls.

 • Mòdul 6: Introducció (II) a la programació d'interfícies gràfiques d'usuari. Dibuixos i imatges. Navegació i control amb el ratolí. Applets.

 • Mòdul 7: Programació de fils (threads) i comunicació amb màquines remotes.

 • Mòdul 8: Java des del servidor: servidors web Java, connexions amb bases de dades i pàgines JSP
  Amunt
  Destinataris i requeriments:
   
 

Aquest curs va dirigit a Professorat d'Educació Infantil, d'Educació Primària i d'Educació
Secundària que vulguin conèixer el llenguatge Java i explorar-ne les possibilitats.

Per poder seguir aquest curs, apart els coneixements i destreses bàsiques en el domini de l'entorn Windows (crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per internet, enviar correu electrònic...) és molt recomanable tenir coneixements previs d'algun llenguatge de programació estructurada, com ara el llenguatge C o de C++ a aquest nivell. Com a mínim, cal conèixer algun altre llenguatge de programació.

Però com que Java és un llenguatge que permet escriure aplicacions independents de la plataforma, les habilitats demanades per a l'entorn Windows poden substituir-se per les equivalents en qualsevol altre entorn (Linux, etc.)

Resultarà, doncs, molt recomanable haver seguit el curs D97 sobre programació C/C++, o bé el curs D108 (Javascript), o el curs D57 (Visual Basic). O bé, encara, tenir coneixements de nivell similar al d'aquests cursos; també tenir un coneixement mínim de maneig de bases de dades resultarà de força utilitat..

 
Amunt
  Requeriments tècnics
   
 

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per a treballar-se amb l'IDE (Entorn Integrat de Desenvolupament) JCreator Lite, de l'entorn Windows. (l'instal·lador és al CD, o bé, es pot descarregar d'Internet). En cas que l'alumne prefereixi treballar en un altre entorn (Linux, etc.), és de la seva responsabilitat procurar-se un IDE equivalent en prestacions.

Tots els programes i exercicis suposen l'ús de la Màquina Virtual de Java del SDK (Standard Development Kit) 1.4.0_01 o superior (l'instal·lador és al CD, o bé, es pot descarregar d'Internet). Conseqüentment, el navegador ha d'admetre i tenir incorporat el Java Plugin 1.4.0_01, que ja va integrat en el programa instal·lador d'aquesta versió del SDK. Els navegadors adequats són Netscape 7, Navegador 7, Mozilla 1.5 o MS Internet Explorer 6.0 o superiors.

 
Amunt
  Tipografia, icones i elements de navegació
   
  La tipografia vol ser un element important de comunicació. Els tipus tipogràfics corresponen a les següents situacions:
   
 
Text gris  

Text normal d'exposició

Text negre   Text a remarcar, o bé, termes que, tot ser significatius en el llenguatge corrent, tenen un significat ben precís en l'entorn Java.
Codi   Codi Java, noms de fitxers i carpetes.
Pseudocodi   Pseudocodi o similar.
Comentari   Comentaris a la base del codi d'una classe.
c:\D110>java aplicacio     Instruccions a la línia de comandaments (Terminal DOS, finestra de MSDOS, etc.)
 
public class {     
<el que sigui>;
  Codi d'una classe. Es pot seleccionar amb el ratolí i copiar directament a l'editor de codi de l'IDE.
void nouMetode() { 
<el que sigui>;
  Codi per afegir al codi d'una pràctica anterior
   
  Les icones utilitzades són:
   
 
Atenció !
  Informació. Documentació teòrica sobre el contingut que s'està tractant a les pàgines.
Pràctica
  Pràctiques. Treball que l'alumnat ha de realitzar seguint les propostes guiades. Aquestes pràctiques són personals i no s'han d'enviar al tutor del curs.
Atenció !
  Atenció. Aquesta icona indica suggeriments, comentaris i idees complementaris a la documentació i a les pràctiques de cada mòdul.
 

Propi de JCreator. Aquesta icona ens indica que allò que s'exposa és específic de JCreator, que és l'IDE (Entorn Integrat de Desenvolupament) recomanat en aquest curs.

  Els elements de navegació són:
   
 
1
Permet accedir a qualsevol mòdul o pràctica.
1
Ens indica la pràctica activa en la qual estem treballant.
Enrera
Permet retornar al nivell anterior.
Exercicis
Permet accedir als exercicis del mòdul activat.
Amunt
Permet el retorn a l'inici de la pàgina consultada.
Guia
Permet accedir a la guia del curs.
7 Permet accedir a les indicacions pel projecte final del curs.
Descàrrega
Permet la descàrrega de fitxers.
  Amunt
  Tutoria
   
  A cada participant se li assigna un tutor o tutora que l'assessorarà i l'orientarà en el treball dels diferents mòduls. L'alumnat pot formular les consultes i preguntes que calgui per correu electrònic. Per aquest mètode pot demanar orientacions, suggeriments i recomanacions per desenvolupar el seu treball. La persona responsable de la tutoria farà un seguiment personal del procés de cada participant en base als exercicis.
  Amunt
  Lliurament d'exercicis
   
 

A l'acabar cada mòdul es proposen uns exercicis que han de ser lliurats al tutor o tutora de la següent manera:

 • Tots els fitxers en què consisteixin els resultats dels exercicis de cada mòdul s'enviaran comprimits en un únic fitxer en format ZIP.

 • El nom del fitxer comprimit correspondrà a l'identificador de la persona que fa el curs, al qual s'hi afegirà una barra baixa ("_"), la lletra "m" i un número al final, segons el mòdul del qual es tracti.

 • És a dir, que si l'alumne ipuigbo envia els exercicis del mòdul 3, ho fa comprimint tots els fitxers en un d'únic que es dirà ipuigbo_m3.zip.

 • Els noms dels fitxers de l'exercici d'un cert mòdul es donaran tot seguint les instruccions que es donin a l'apartat d'exercicis corresponent.

 • Els exercicis s'enviaran fent l'adjunció del fitxer ZIP en un missatge adreçat al tutor del curs i dins del termini establert en el calendari.
  Amunt
  Projecte
   
  El curs culmina en un projecte (és imprescindible fer-lo per tal de tenir dret al certificat) en el qual l'alumne/a ha de desenvolupar una aplicació Java, triada entre els tipus que s'exposen a l'apartat "Projecte", en la qual ha de globalitzar allò que haurà après en el seguiment dels mòduls del curs.
  Amunt
  Calendari
   
  Vegeu el calendari de l'activitat.
  Amunt
  Per saber-ne més: documentació i tutorials:
   
 

A la xarxa Internet, com ja podíeu suposar, hi ha una quantitat immensa, oceànica, inabastable, de documentació, tutorials i exemples de Java. Esmentarem allò que ens sembla més interessant:

Sort!
 
Amunt