Enrera
Mòdul 5
Iniciació a la programació en Java
  Pràctica
1
2
3
4
Projecte
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Introducció a l'AWT
   
 

L'objectiu d'aquest mòdul és el de començar a familiaritzar-se amb l' AWT (Abstract Windows Toolkit), que és el conjunt de components gràfics del SDK. Amb això començarem a aprendre a construir GUIs (Graphic User Interface) per a les nostres aplicacions.

Fem una mica d'explicació de l'afegit "Abstract" a "Windows Toolkit":

 • Java és un llenguatge pensat per ser independent del maquinari i dels sistemes operatius. Recordem que el lema és "write once, run anywhere!"

 • Per tant, cap de les classes del SDK pot pressuposar alguna forma concreta de fer les coses, pròpia d'algun sistema operatiu o d'alguna arquitectura de maquinari determinada.

 • En particular, les classes pels controls gràfics, (botons, camps de text, barres de scroll, etc.) que són l'objecte de l'AWT, no poden estar orientades a cap entorn gràfic, com pugui ser el de Windows, i és en aquest sentit que constitueixen un entorn gràfic abstracte. El programador fará bé de tenir aquesta idea al cap per tal que, en aquest sentit, les seves aplicacions que incloguin interfície gràfica siguin també abstractes
 

En aquest primer mòdul dedicat a l'AWT, aprendrem a fer servir contenidors (containers) i a disposar els components que contenen mitjançant els corresponents layout managers. En particular, els contenidors que estudiarem són:

 • Frames (classe java.awt.Frame)

 • Panels (classe java.awt.Panel)

i els layout managers per organitzar-ne els components seran:

 • java.awt.BorderLayout

 • java.awt.FlowLayout

 • java.awt.GridLayout
 

Els components seràn, bàsicament, controls. Aquests:

 • Labels (classe java.awt.Label)

 • Botons (classe java.awt.Button)

 • Checkboxes (classe java.awt.Checkbox), agrupats o no en un checkboxgroup (classe java.awt.CheckboxGroup)

 • Llistes (classe java.awt.List)

 • Choices (classe java.awt.Choice)

 • Camps de text (classe java.awt.TextField)

 • Àrees de text (classe java.awt.TextArea)
  D'altra banda, per tal que aquests controls funcionin, haurem de fer un ús extensiu del paradigma esdeveniment-oient (event-listener) amb ús de les corresponents interfícies i esdeveniments (events).
   
  Mesclat amb tot això, començarem a fer servir els mètodes de la classe java.awt.Color i els de la classe java.awt.Font i, finalment, tornarem a insistir respecte al significat de les clàusules public, static i final i en farem exemples.
   
En aquest mòdul:

La finestra principal o finestra arrel d'una aplicació Java.  
Els Layout Managers.  
Captura d'esdeveniments. El color en Java.  
Fonts per a textos (I).  
Més controls.