Mòdul 2
La calculadora Wiris com a recurs didàctic
Enrera Pràctica
1
2
3
4
5
6
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Nous recursos amb la Wiris. Els nombres
   
  Després que el primer mòdul del curs us ha presentat una visió general de la calculadora Wiris i heu pogut albirar les seves múltiples possibilitats des del punt de vista de l'aritmètica, del càlcul i de la geometria, en aquest segon mòdul coneixereu uns recursos de treball més «sofisticats» i ja els aplicareu a situacions concretes relatives al treball amb diversos tipus de nombres.
   
  Objectius
   
  Alguns dels objectius que interessa assolir són aquests:
   
 
 • Comprendre la potència del treball amb llistes per al plantejament i la resolució de problemes diversos.
 • Copsar la potència del llenguatge de programació propi de la calculadora Wiris.
 • Conèixer els recursos disponibles en el camp de l'aritmètica amb nombres enters.
 • Aprendre la manera de treballar amb nombres complexos amb la calculadora Wiris.
 • Practicar els procediments de què disposa la Wiris pel que fa a les progressions amb termes numèrics.
   
  Continguts
   
 
 • Elements de treball avançat amb la Wiris: llistes, divisors, taules. Creació i manipulació.
 • Introducció al llenguatge de programació Wiris ++.
 • Anàlisi d'exemples de programació amb sentències condicionals i de repetició.
 • Comandes relatives a la divisibilitat de nombres enters. Estudi de problemes d'aritmètica.
 • Canvis de base.
 • Nombres complexos. Treball en forma binòmica i polar. Interpretació gràfica.
 • Estudi dels recursos disponibles per a l'estudi de les progressions. Resolució de problemes d'aquest camp amb la Wiris.
   
  Orientacions per al seguiment del mòdul
   
 

En el segon mòdul del curs ja entreu decididament a conèixer «per dins» la Wiris, és a dir, a estudiar alguns aspectes del codi.

No és imprescindible que aprofundiu molt en el tema, que anirà reapareixent successivament en diversos mòduls, però sí que interessa que en acabar el mòdul tingueu una idea de què són les llistes i com es poden generar, i que conegueu els trets fonamentals del llenguatge de programació Wiris ++, que més endavant haureu de fer servir per convertir els gràfics interactius en «gràfics amb resposta». Aquests aspectes es treballen en les dues primeres pràctiques; cal que hi pareu molta atenció.

En les altres pràctiques es posa de manifest la potència d'aquests recursos per resoldre problemes i es comenten diverses funcions incorporades al programa per treballar amb nombres. No és imprescindible fer-les totes per a un bon seguiment del curs; us podeu centrar en els temes que més us cridin l'atenció.

 • La pràctica 3 es concreta en l'aritmètica de nombres enters i els continguts matemàtics que s'inclouen s'han de considerar, bàsicament, en el camp de la divisibilitat que s'estudia al primer cicle d'ESO.
 • La pràctica 4 ensenya com es poden treballar amb la Wiris els sistemes de numeració (actualment fora del currículum escolar tot i les seves interessants aplicacions pràctiques).
 • La pràctica 5 ensenya com es poden treballar les progressions i les successions en general, i també com visualitzar termes d'una successió. Es tracta, doncs, d'un tema concret i força especialitzat.
 • La pràctica 6 estudia els nombres complexos i, a més de conèixer les funciones de què disposeu per al càlcul simbòlic en aquest contingut matemàtic propi del batxillerat, hi podeu veure interessants aplicacions didàctiques amb el recurs dels gràfics interactius.
 
Amunt